Home

Vurderingsforskriften 2009

Endringar: Endra ved forskrifter 6 juni 2007 nr. 601, 3 juli 2007 nr. 880, 9 juli 2007 nr. 884, 30 jan 2008 nr. 85, 4 mars 2008 nr. 214, 17 juni 2008 nr. 591, 24 juni 2008 nr. 725, 4 mars 2008 nr. 214, 9 juli 2008 nr. 830, 12 aug 2008 nr. 924, 23 mai 2008 nr. 934, 12 sep 2008 nr. 1070, 10 des 2008 nr. 1467, 19 des 2008 nr. 1526, 1 juli 2009 nr. 965, 1 juli 2009 nr. 964, 30 juli 2009 nr. 1014. Etter endringene i vurderingsforskriften fra 2009 ble det lagt vekt på at elevens sluttkompetanse skulle være gjeldende fremfor kompetanse vist underveis. Dette medførte endringer i lærernes vurderingsarbeid, og var en anderledes måte å tenke vurdering på Tilføyd ved forskrift 1 juli 2009 nr. 964 (i kraft 1 aug 2009), endra ved forskrifter 18 juni 2015 nr. 760 (i kraft 1 aug 2015), 2 juli 2018 nr. 1149 (i kraft 1 aug 2018, se endringsforskriften for merknad til endringen i andre ledd) Det nasjonale prosjektet Bedre vurderingspraksis (2007-2009) skulle blant annet vurdere om det var behov for å utvikle nasjonale kjennetegn på måloppnåelse for å gi økt støtte til rettferdig standpunktvurdering. 26 Som en følge av dette er det utviklet veiledende kjennetegn på måloppnåelse som har til hensikt å støtte lærernes standpunktvurdering etter 10. trinn

Forskrift til opplæringslova - Lovdat

 1. Utdanningsdirektoratet har presentert nye vurderingsforskrift på mange møter og konferanser. Her er presentasjonen som blir brukt
 2. Endra ved forskrifter 1 juli 2009 nr. 964 (i kraft 1 aug 2009), 27 juli 2011 nr. 805 (i kraft 4 aug 2011), 13 juni 2012 nr. 731 (i kraft 6 aug 2012), 18 juni 2015 nr. 760 (i kraft 1 aug 2015), 7 feb 2016 nr. 107 (i kraft 1 aug 2016), 18 juni 2015 nr. 760 (i kraft 1 aug 2016), 23 juni 2016 nr. 782 (i kraft 1 aug 2016), 7 nov 2016 nr. 1303 (i kraft 1 jan 2017), 17 juni 2019 nr. 863 (i kraft 1.
 3. I sommer har det skjedd noen endringer i vurderingsforskriften etter en høringsrunde. Noen av de viktigste endringene er at standpunktkarakterer skal ses i sammeheng med underveisvurderingen (§ 3-16) og at det ikke lenger trengs å dokumentere at underveisvurdering er gitt (fjernet fra § 3-16). Bakgrunn Tidligere var det vanlig at man la vekt på ulike vurderinge
 4. Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 1. juni 2004 med hjemmel i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v., lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2, delegeringsvedtak 6. september 1974 nr. 14, lov 11. juni 1976 nr. 79 om produktkontroll (produktkontrolloven) § 4, jf
 5. mandag 29. juni 2009. Vurderingsforskriften Bård Vegar Solhjell skriver på bloggen sin, 25. Juni, at han ønsker tilbakemelding på den nye vurderingsforskriften som nå er ute på høring. Jeg var blant dem som reagerte på det forrige fremlegget

31. oktober 2018. Det er fastsatt endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 del VII om fag- og svenneprøven og kompetanseprøven og ordningen med fagbrev på jobb Her finner du videoopptak fra foredrag om vurderingspraksis som har blitt holdt på samlinger Utdanningsdirektoratets regi mandag 29. juni 2009. Vurderingsforskriften. 25. Juni, at han ønsker tilbakemelding på den nye vurderingsforskriften som nå er ute på høring. Jeg var blant dem som reagerte på det forrige fremlegget. Fremlegget var, etter min mening,.

Vurderingsforskriften. Publisert: 23.6.2015 Endret: 14.9.2017. Utdrag fra forskriftene til opplæringslova - noen sentrale paragrafer § 3-1. Rett til vurdering Det skal vere kjent for eleven, lærlingen og lærekandidaten kva som er måla for opplæringa og kva som blir vektlagt i vurderinga av hennareller hans kompetanse. Det skal. I vurderingsforskriften står det klart at grunnlaget for vurdering er de samlede kompetansemålene i et fag. Elevens nivå ut fra kompetansemålene skal vurderes, og eleven skal få mulighet til å vise kompetansen sin på ulike måter. Muntlig aktivitet og deltagelse er derfor en viktig arena for å kunne både øve og vise kompetanse

Vurderingsforskrift - Vurderingspraksi

Innledning. Artikkelen er bygd på aksjonsforskningsprosjektet KIP-team DH (2006 - 2010) i i (KIP ii) (Dahlback et al., 2011) om kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner (skolereformen Kunnskapsløftets iii (KL) nye læreplaner ble innført i Norge i 2006). Kritikken om for lite yrkesrelevant opplæring var noe av grunnlaget for endringene i fag- og yrkesopplæringen i KL. Slik er den reviderte vurderingsforskriften: § 3-3 tredje ledd skal lyde: Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren og instruktøren får grunnlag til å vurdere eleven, lærlingen og lærekandidaten sin kompetanse i faget Vurderingsforskriften. Bård Vegar Solhjell skriver på bloggen sin, 25. Har nettopp lest tidsskriftet Bedre Skole (nr. 1, 2009). Skaalvik og Skaalviks artikkel; Trivsel, stress og utmattelse blant lærere - en paradoksal kombinasjon, fanget interessen min umiddelbart I 2009 ble det for første gang åpnet for at alle skoler kunne avlegge IKT-basert eksamen gjennom PGS. I den nye vurderingsforskriften er det understreket at forberedelsestiden ikke skal inngå i vurderingen samt at det er den eksterne sensoren som avgjør dersom det er uenighet om hva kandidaten skal eksamineres i og/eller ved uenighet om. Det er utviklet kjennetegn på måloppnåelse i noen fag. Kjennetegnene gjelder læreplaner for kunnskapsløftet 2006

Nyere forskning på vurdering var et viktig grunnlag for endringene som ble gjort i den såkalte vurderingsforskriften (Forskrift til opplæringsloven, kapittel 3 - individuell vurdering i grunnskole og videregående opplæring) i 2009. Forskningen har bidratt sterkt til de juridiske føringene for skolens vurderingsarbeid - både når det gjelder rettigheter og plikter I januar 2009 trådte et nytt formål for grunnopplæringen i kraft. Endringen av skolens formålsparagraf anerkjenner de betydelige forandringene i det norske samfunnet de siste 20 årene. Et mangfold representert ved det flerkulturelle og flerreligiøse har en mer framtredende plass i det nye formålet, samtidig som det er lagt særlig vekt på de kristne tradisjonene i det norske samfunnet både i 2009 og 2011 viser stor misnøye med dagens arbeids-tidsavtale i skolen. Økte dokumentasjonskrav og prosedyrer knyttet til den nye vurderingsforskriften gir dessuten økt abeidsmengde og mindre tid til det som er skolens kjerne- oppgave Vurderingsforskriften. MattiasØhra.2012.. 2. Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket, jf. § 1-1 eller § 1-3. I vurderinga i fag skal ikkje føresetnadene til den enkelte, fråvær, eller forhold knytte til ordene

Fra 2007 til 2010 har lærerne endret vurderingspraksis og hvordan de tenker om vurdering av elever. Dette kommer fram i tredje delrapport i prosjektet fra Nordlandsforskning undersøker sammenhengen mellom undervisning og læring i Kunnskapsløftet annet i forbindelse med revideringen av vurderingsforskriften i 2008/2009 og den helhetlige gjennomgangen av kroppsøvingsfaget i 2011/2012. Gjennomgangen av privatistordningen må ses i sammenheng med oppdragsbrev 41-11 om å revidere bestemmelsene om inntak til videregående opplæring. Direktoratet vil svare på del 1 av dette oppdraget før. - Lærerne har verken fått veiledning i eller tid til å sette seg inn i den nye vurderingsforskriften som gjelder fra 1. august. Dette er respektløs opptreden av Utdanningsdirektoratet, sier nestleder i Utdanningsforbundet, Per Aahlin

NOU 2014: 7 - regjeringen

Motivere og ha positive forventninger. Elever blir motiverte av å mestre. Læreren må ha tydelige positive forventinger til elevenes faglige og sosiale utvikling og støtte dem i læringsarbeidet Den nye vurderingsforskriften gjeldende allerede fra 1. august dette skoleåret stiller strengere krav til sidemålsopplæring i skolen (dvs. nynorsk for de aller fleste). Publisert onsdag 02. september 2009 - 12:43. Dette skal nå også gjelde de minoritetsspråklige. Og unntak. vurderingsforskriften fra 2009. Fylkesmannen i Finnmark støtter utvalgets anbefalinger om hvordan implementering bør skje. Særlig vil vi trekke frem anbefalingen om å etablere strukturerte møteplasser for dialog. Vi mener det er meget viktig med aktiv deltakelse fra sentralt hold både når det gjelde 1. august 2009 trådte så forskriften om individuell vurdering i kraft (KD, 2009). Det ble juridisk bindende at vurdering skal fremme læring (§3-2) og at elever skal utøve egenvurdering (§3-12). Dette til forskjell fra England, hjemlandet til Black og Wiliam, der VFL fortsatt ikke er lovfestet

(Vurderingsforskriften, kap. 3, 1. august 2009) 1. MÅL & KRITERIER: Elevene forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem 2. TILBAKE-MELDING: Elevene får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen 4. EGEN-VURDERING: Elevene er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet og vurderingsforskriften tolkes ulikt. Artikkel 3 handler om profesjonsretting og studentaktivitet inspirert av Flipped Classroom (FC). Lærerne opplever forskningsforsøk med didaktisk undervisningsplanlegging med utgangspunkt i yrkesoppgaven som nyttig og relevant ved UHped. Innhold, undervisnin

Publisert fredag 12. juni 2009 - 15:11. Utdanningsdirektoratets arbeid med å utvikle veiledningene er budsjettert til 17 millioner kroner. Veiledninger for resten av fagene vil være klare våren 2010. blant annet forslag til endringer i vurderingsforskriften Udir har ansvar for barnehager, grunnskoler og videregående opplæring. Her kan du finne rammeplan, læreplaner, eksamensinformasjon med mer vurderingsforskriften høsten 2009. Dette er et arbeid som må pågå over mange år. Spesielle hendelser i 2009 - evt. organisatoriske endringer etc. Det ble lagt nytt tak på Loddefjord skole i 2009. Det er vi glad for, men en skulle ha isolert taket samtidig. Vi fikk ikke anledning til prestert skal måles med utgangspunkt i læreplanene i de ulike fagene. Vurderingsforskriften ble imidlertid revidert i 2007 og igjen i 2009. Fra da av skulle vurderingen av elever være formativ, i tillegg til summativ, med fokus på elevenes utvikling og læring som følge av vurderingene

vurderingsforskriften (Jonskås, K, 2009). Jonskås (2009) hevder i sin masteroppgave at lærere som kommer fra de største skolene og skoler med idrettsfag, har jobbet mest med vurderingskriterier. Hun sier at det kan tyde på en tradisjon når det gjelder vurdering og at de Vurdering for læring og den nye vurderingsforskriften har vært utgangspunkt for en stor satsing for bedre kvalitet på vurderingsarbeidet. FAKTA OM . VIRKSOMHETEN: Resultatenhetsleder: Ragnhild Joan Kaarstad . Brutto utgifter i 2009: kr. 34 067 000 . Antall ansatte i 2009: 54 . Antall årsverk i 2009: 47 . Antall brukere i 2009: 354 . Utdanningsdirektoratets vurderingsforskrift fra 2009 gir retning for hvordan denne vurderingen best kan praktiseres for økt læring. Begreper som oppovermeldinger, (J.fr vurderingsforskriften §3-11). Hjemmet får hvert halvår en skriftlig vurdering fra skolen Her finner du korte sammendrag av de viktigste prinsippene i vurderingsforskriften fra 2009 sammen med innsikter fra norsk og internasjonal vurderingsforskning. En av brosjyrene siterer forskere fra prosjektet Bedre vurderingspraksis, som påpekte at endringer i vurderingskulturen ikke kommer fra lover eller forskrifter Side 2 av 50 - Tilstandsrapport for VGO - Buskerud fylkeskommune 2009 - 7. april 2010 Det følger av Ot.prp. nr. 55 (2008-2009), s. 24, at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikk

1. august 2009 trådte forskriften om individuell vurdering i kraft (KD, 2009; kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring). dessverre ikke har kommet med i vurderingsforskriften, men er en sentral del av forskning på formativ vurdering (Vurderingsforskriften, kap. 3, 1. august 2009) 1. MÅL & KRITERIER: Elevene forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem 2. TILBAKEMELDING: Elevene får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen 4. EGENVURDERING: Elevene er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet Det er en økning på ca 100 sammenliknet med 2009. 717 av de 1008 har fått læreplass. Dette er omtrent som i 2009 hvor 709 søkere fikk læreplass. Alle søkere til læreplass med opplæringsrett vurderingsforskriften vil ventelig gi effekter på indikatorene under indeksen vurdering satsingsområde skoleåret 2009 -10. De fleste lærerne deltok på felles kurs om elevvurdering i november 2009. Skoleledere fra alle skolene har deltatt på en gjennomgang av vurderingsforskriften. Mål om etterutdanningskurs. 1 (Hattie 2009, Visible learning) I vurderingsforskriften finner vi igjen dette faglige grunnlaget bl.a. i formuleringer som Formålet med vurdering i fag er å fremje læring undervegs og uttrykkje kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten undervegs og ved avslutninga av opplæringa i faget

Studenten/kandidaten bør redegjøre grundig for hva som menes med formativ vurdering, og vurderingsforskriften fra 2009 er et naturlig referansepunkt. I forskrift til oppl.l §3.3 står det for eksempel at underveisvurderinga skal bli gitt løpende i opplæringa som veiledning til eleven (2009) forskning viser at læringsstøttende vurdering i form av formative strategier og demokratiske vurderingsforskriften i KL (Udir 2009b; Kunnskapsdepartementet, 2010) var bakgrunnen for utvikling av nye vurderingsverktøy med kjennetegn for å fremme yrkesrelevant opplæring Atiomium er jo kjempestor - mange ganger større enn jeg har innbilt meg. Den øverste kuledingsen er faktisk en restaurant. Du verden, så mange hyggelige og gøyale kolleger jeg har! Det er virkelig ikke grenser for hvor morsom den nye vurderingsforskriften kan være (i hvert fall etter noen dagers seminar og dertilhørende sosialt samvær) Som det går fram av kapittel 5, foreslår utvalget endringer i opplæringsloven og vurderingsforskriften. Utvalget legger til grunn at disse endringene kan inngå i de ordinære revisjonene av regelverket. Falch mfl. 2009 . 5. St.prp. nr. 1(2003-2004). vurderingsforskriften og spørsmål som omhandler vurdering og læring i Elevundersøkelsen. På den måten er mine fokusområder godt kjent fra før i norsk skole. Postholm og Moen (2009) beskriver forskjellige tilnærminger til hvordan en kan forske på praksis i egen skole. D

2.2 Vurderingsforskriften 2010; Slemmen & Davies, 2009). Forskning viser at i noen klasserom er lærernes veiledning i hovedsak knyttet til emosjonell støtte og motivering, mens i andre klasserom er lærernes veiledning konsentrert rundt faglige anvisninger og kommentarer Dette er i tråd med Levinson, Sutton og Winstead (2009) som mener at overføringen av de utdanningspolitiske føringene til 116 100792 GRMAT Fremtidens kroppsoevingslaerer 190101.indd 116 12/03. Dette tyder på at endringene i vurderingsforskriften har hatt større beydning i utviklingsarbeidet enn prinsippene i formativ vurdering og vurdering for læring forøvrig. Den har også vist at målene og spørsmålene til egenvurdering i størst grad vektlegger det faglige innholdet i kapitene, men i mindre grad uttrykker faglige sammenhenger og ferdigheter som kan utvikles på tvers av. Indikator og nøkkeltall 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 Mobbing på skolen Skolene har fortsatt arbeid igjen for å ivareta mål fra Kunnskapsløftet og vurderingsarbeidet i tråd med vurderingsforskriften. § 2-9.Ordensreglement og liknande

gjennomført 2007-2009. Målet er også denne gangen å forbedre vurderingskulturen i den norske skolen, i tillegg til å sette søkelyset på en læringsfremmende vurdering (Dobson, Eggen, & Smith, 2009: 46). Denne store satsingen på læringsfremmende vurdering gjenspeiler hvilken viktig rolle vurderingen har i læringsprosessen Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i vurderingsforskriften for å tydeliggjøre dette. Artikkel | (09.08.2011) Forskriftsendring om individuell vurdering 15 Kunnskapsdepartementet har fastsatt at nye forskrifter til opplæringsloven og privatskoleloven om individuell vurdering i grunnopplæringen trer i kraft 1. august 2009 Oktober 2009 Side 2 av 13 Forord Rammen for det kommunale systemet for skolevurdering bygger på Opplærings-loven § 13-10, og forskriften til Opplæringsloven § 2-1 og 2-2. Systemet vurderingsforskriften. Videre ser vi at skolens rutiner for oppfølging av resultate ble det gjort endringer i forskriften om individuell vurdering i 2009. Studiens andre formål er endringene i vurderingsforskriften har hatt større beydning i utviklingsarbeidet enn prinsippene i formativ vurdering og vurdering for læring forøvrig. Den har også vist at målen

Individuell vurdering - Ny vurderingsforskrift

Forskrift til opplæringslova - I

Anne Tingelstad Wøien (Sp) [11:02:08]: Jeg har tatt med meg vurderingsforskriften. Her står det at alle elever, helt fra første trinn, har rett til både å få vite hva som er kompetansemål, hva som er læringsmål, hva man skal måles på i orden og oppførsel, hva som vektlegges, hva barna skal mestre for å bli bedre, hva slags faglig utvikling de har Temanotat 4/2013: Målstyring eller styring etter mål - utfordringer og muligheter (pdf) 1. Innledning 1.1 Om temaets aktualitet. Det er økende bevissthet rundt styringssystemets betydning for utviklingen i, og videreutviklingen av, kvaliteten på tjenestene i offentlig sektor I 2009 ble spørsmålet endret ved at «trinn» ble erstattet med «klasse». Svaralternativene var: «I alle fag», «I noen fag» og «Ikke i noen fag». Svært få rektorer oppgir begge årene at elevene deles inn etter ulike forutsetninger i alle fag, uavhengig av om det er innen eller på tvers av trinn/klasse

I et translasjonsteoretisk perspektiv (Røvik 2009) blir en hierarkisk modell, slik vår forvaltning er bygd opp, brutt ned i fem sammenlenkede argumenter og antagelser om vurderingsforskriften. Erfaringer og studier viser at korte kurs ofte ikke har ønsket effekt på endring av praksis VURDERINGSFORSKRIFTEN OG VEILEDNINGER FOR ARBEID MED 5.3 ELEVMEDVIRKNING - SENERE INTERVJU - SKOLEÅRET 2009-2010..120 5.3.1 Generelle former for elevmedvirkning i underveisvurdering.. 121 5.3.2 Elevsamtaler. I årene 2009-2014 sluttet 16 prosent av elevene i videregående opplæring underveis. Det er også verdt å merke seg at vurderingsforskriften er endret fra neste skoleår, slik at lærerne i større grad kan la oppmøte telle med i vurderingen av elevenes standpunktkarakter

torsdag 3. desember 2009. Slik jeg har forstått de bakgrunnsdokumentene som ligger bak den nye vurderingsforskriften, så er det slike ting som må endres på. Det er ikke godt nok å lime inn en stjerne når eleven har gjort noe bra eller bare skrive g for galt når eleven ikke har fått det til vurderingsforskriften, klage på vurdering, arbeidsgivers styringsrett, underveis- og sluttvurdering innkludert kjennetegn på måloppnåelse. - 25. september 2009 Kurset gjennomføres på Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås i Akershus. Kursavgift Kursavgiften er kr 1 800 og inkluderer nødvendig kursmateriell o (2009) fo rskning viser at læringsstøttende vur dering i form av form ative strategier o g . vurderingsforskriften var en hindrende ramme i arbeidet med å utvikle kjennetegn fordi

Utdanning > nr 14-15/ 28. august 2009. aktuelt. > skolemål. Nye vurderingsregler. Tekst: Lena Opseth. Den nye vurderingsforskriften slår fast at det. skal være klart for elevene hva som er målet for. opplæringen og hva som blir vektlagt i vurdering. av elevenes kompetanse. > Det er den viktigste endringen i den nye vurderingsforskriften Hvaler ungdomsskole har drevet med systematiske IKT-relatert utviklingsarbeid over flere år. Vi jobber nå med at digitale læringsprosesser skal inngå i pedagogisk aktivitet som er forankret i overordnede mål (planlagt avsluttet våren 2009): Læreplan Den nye vurderingsforskriften Nasjonal plan for digital kompetanse Kommunale må LK06 og vurderingsforskriften signaliserer et paradigmeskift på barnetrinnet i norsk grunnskole i og med at elevene skal vurderes i forhold til en nasjonal norm gitt i læreplanen, LK06. Alle lærerne må ha god kjennskap til forskriften, og den tredjedelen som signaliserer liten kjennskap må hjelpes videre

Endringer i vurderingsforskriften - noen tanker

 1. Eksamen (YouTube) Camilla Wiig, HIVE * Vurderingsforskriften (til opplæringsloven) Trådte i kraft fom august 2010 Tydeligere fokus på elevmedvirkning i vurderingsvirksomhet Realisere «vurdering for læring» Felles for grunnskolen og videregående skole Unntak er sluttvurdering i ungdoms - og videregående skole Camilla Wiig, HIVE * Vurderingsforskriften(til opplæringsloven.
 2. De nye vurderingsforskriftene fra 2009 har ført til en massiv skolering av alle lærerne og vi har fått god forståelse for hva som er læringsfremmende vurdering. Hun mener vedtaket til fylkeskommunen er i et brudd på opplæringsloven, både når det gjelder vurderingsforskriften og mandatet lærerne har
 3. Tiltaksteam har fungert siden 2009. Tiltakets fokus/mål: Å drøfte, iverksette og evaluere tiltak i forhold til elever det er grunn til å bekymre seg for slik at disse kan få god hjelp på et tidligst mulig tidspunkt, og på et lavest mulig nivå
 4. søndag 6. desember 2009. Det er et krav i den nye vurderingsforskriften at elevene skal drive egenvurdering. Målet med egenvurdering er å bevisstgjøre eleven på hva som ligger i kompetansemålene og hva det betyr å nå disse på ulike nivåer, og dermed gi eleven et redskap for å forstå hva som skal til for å bli bedre i faget
 5. delen av fagprøven og vurderingsforskriften. Yrkesopplæringsnemnda utsteder fagbrev på grunnlag av bestått fagprøve. Består kandidaten ikke prøven, forlenges læretiden, og kandidaten gis adgang til å avlegge ny prøve. Det er i partenes interesse å tilrettelegge for at representanter for partene ka

I august 2009 ble vurderingsforskriften fornyet igjen. Denne gang ble det sagt klart og tydelig fra: Formålet med all vurdering helt fram til fagenes avsluttende standpunkt og eksamen er faglig vekst og økt kompetanse Høsten 2009 var det registrert nærmere 4 000 studenter i PPU. Komiteen mener at også denne lærerutdanninga er viktig å videreutvikle kvalitetsmessig. Kristelig Folkeparti og Venstre viser i denne forbindelse til debatten som har vært vedrørende den nye vurderingsforskriften I handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen (2009-2014) står denne definisjonen på entreprenørskap: Entreprenørskap er en dynamisk og sosial prosess, der individ, alene eller i samarbeid, identifiserer muligheter og gjør noe med dem ved å omforme ideer til praktisk og målrettet aktivitet, i sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng

Forskrift om begrensning av forurensning

Forskrift som «vurderingsforskriften» som gir retningslinjer om underveisvurdering og sluttvurdering. Lokale kvalitetsvurderingsverktøy som for eksempel ståstedsanalysen. Egne lokale prøver innført av lokal skoleeier. Det er viktig å understreke at en nasjonal prøve ikke i seg selv vil gjøre norsk skole eller en enkelt elev bedre gir som en integrert del av ordinær undervisning (Black & Wiliam, 1998; Hattie, 2009; Hattie & Timeperley, 2007). Som følge av dette har Utdanningsdirektoratet lagt føringer for en ny vurderingskultur og vurderingspraksis som blir tydeliggjort i Vurderingsforskriften, som kom i 2010 (Utdanningsdirektoratet, 11.08.2010)

Lektor Laastad med hjertet i halsen: Vurderingsforskriften

 1. Vurderingsforskriften gir verken skolen eller lærerne støtte til grensesetting. Enkeltelevens rett til undervisning på egne premisser er så sterk at skolen står maktesløs når enkeltelever ødelegger for sine medelever. Utdanningsdirektoratet valgte i 2009 å slå sammen vurderingsforskriftene for grunnskolen og videregående skole
 2. I UKL Rygnestad/ Flateland ble det laget en forvaltningsplan i 2009. Denne er fortsatt i bruk. Vi ser nå at det kan være behov for å vurdere arbeidet som er utført og antagelig behov for å lage en oppdatert plan etter mal fra Utvalgte kulturlandskap mars 2017. I UKL Furøya finnes det en skjøtselsplan fra 2013 og en strategisk plan fra 2014
 3. Svært kompetente lesere. Ikke alle elever med spesielle talenter føler at de får nok stimulans og støtte fra læreren, og det kan være vanskelig å vite hvordan en kan legge undervisningen til rette for at elever med særlige evner og talenter innenfor lesing skal få dette
 4. PDF | On Dec 1, 2014, Lise Vikan Sandvik and others published Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen.
 5. 21. juni 2009 kl. 14:27 Eirik sa Og en strikt gjennomføringen fra skolenes side av sluttvurderingsprinsippet i vurderingsforskriften med vurdering av faglige måloppnåelse i alle fag i russetiden - konsekvent - ville nok ta luven av festløvene (noen vil nok likevel stå imot her)
 6. Samtidig ble det igangsatt en nasjonal satsing på Vurdering for læring (2009-2014) i regi av Utdanningsdirektoratet. Målet for satsingen er å oppnå en bedre vurderingskompetanse og mer lik vurderingspraksis i norsk skole. Mer enn 50 skoler i Nordland har deltatt i satsingen. Vurderingsforskriften gir alle elever i skolen rett til vurdering
 7. vurderingsforskriften) Elevene skal - gjøres kjent med mål for opplæringen - få læringsfremmende tilbakemeldinger - involveres i vurdering av eget og andres arbeid. Utvikling av veiledningene. Prosess: • bredt sammensatte faggrupper 12/4/2009 1:48:19 PM.

søndag 6. desember 2009. Vurderingsplan. Det er et krav i den nye vurderingsforskriften at elevene skal drive egenvurdering. Målet med egenvurdering er å bevisstgjøre eleven på hva som ligger i kompetansemålene og hva det betyr å nå disse på ulike nivåer,. Tiltak: RULF - Tettere oppfølging gjennom fraværsoppfølging, rutine elevsamtaler og hjem/skolesamarbeid.. Studieretning: alle. Informasjon om tiltak:. RULF er et tiltak i fht den nye vurderingsforskriften. Lærer gir eleven og foresatte kriterier for hva eleven må jobbe med i opplæringa for å få best mulig resultat 1. august 2009 trådte forskriften om individuell vurdering i kraft (KD, 2009; kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring). Endringene som ble gjort la blant annet vekt på at vurdering skal fremme læring og at vurderinger gjort underveis og på slutten av opplæringa skulle sees i sammenheng (§3-2) 04:00 - 24. april 2009 . Hører dere hva vi sier? Vurdering i skolen. I Morgenbladet 27. mars avkreftet Utdanningsdirektoratet (Udir) behovet for minibuss i videregående skole. Det er interessant at Udir bruker minibussmetaforen når de tar til motmæle mot kritikken av forslaget til ny vurderingsforskrift

Vurderingsforskriften Prosedyre for behandling av klage fra elev på ansatt (VFK 2009) PROSEDYRE FOR BEHANDLING AV KLAGE FRA ELEV PÅ LÆRERS UNDERVISNING Formål: Å sikre riktig behandling av klage på undervisning framsatt av elev/gruppe av elever, jf. opplæringslova § 9a og forskriften § 4-11. Omfang: Omfatter elever og ansatte ved skolen Temahefte - Udir.n Vurderingsforskriften til Opplæringsloven legger spesiell vekt på at elevene lærer best når de har gjennom sitt nyeste, og kanskje betydeligste arbeid, Visible Learning (2009), gjennomført og bearbeidet 800 metaanalyser av internasjonale forskningsprosjekt der spørsmålet har vært hva som virker og hva som ikke virker på elevenes.

Individuell vurdering Udir-5-201

Godkjent opplag 2. halvår 2009: 5934 eks. ISSN 082-2062. Signerte artikler avspeiler ikke nødvendigvis forbundets mening, og står for forfatterens egen regning. Annonser: Lars-Kristian Berg Brugata 14, 6. etg - 0186 Oslo Tlf: 22 17 35 23 Skolen og den allmenne dannelse Fax: 23 16 34 31 E-post: lakrismedia@ventelo.net Utgivelsesplan 201 Dette er en følgeevaluering av Utdanningsdirektoratets prosjekt Bedre vurderingspraksis. I alt 77 skoler i grunnopplæringen deltok i prosjektet, som rettet seg mot trinn med kompetansemål i læreplanen. Lærere i grunnskolen skulle utvikle/prøve ut kjennetegn på måloppnåelse i norsk, matematikk, samfunnsfag samt mat og helse, mens lærere i videregående skole skulle utvikle. Debatten om vurderingsgrunnlag og tydeliggjøring av forskriften kan bidra til å sette fokuset på behovet for en bedre balanse mellom elevrettigheter og - plikter, mener leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen

 • Hungersnød irland victoria.
 • Nordic lapland restaurang.
 • Vafler med cottage cheese.
 • Djembe tromme til salgs.
 • Hth original lotion.
 • Redneck camping.
 • Faz traueranzeigen preise.
 • Videopad code.
 • Windows 10 spotlight wallpaper download.
 • European grayling.
 • Kubota traktor test.
 • Trærnes hemmelige liv.
 • Gezondste landen ter wereld.
 • Bank register.
 • Catering herzig fulda.
 • Kjøleskap støy db.
 • Homotrop regulering.
 • Patologisk avdeling.
 • Как правильно говорить по русски.
 • Schülerjob jülich.
 • Slaget ved marne 11 september 1914.
 • Schifffahrt warnemünde.
 • Heia brann podcast.
 • Genteknologiloven i norge.
 • Supernatural season 13 cast.
 • Ihop kryssord.
 • Vanlig bivirkning fra sentralnervesystemet.
 • Im ersten semester keine freunde.
 • Tilleggsinformasjon cv.
 • Små fontener.
 • Snes classic spill.
 • Republika.rs zadruga.
 • Kimbap bap.
 • Playmobil schloss 5142 anleitung.
 • Handball bundesliga ergebnisse heute.
 • Chris pratt kathy pratt.
 • Svenska helgdagar 2017.
 • Itunes purchase history.
 • Geräteturnen karlsruhe.
 • Unter uns ute baby.
 • Indie tromsø.