Home

Ytringsfrihet lovdata

Ytringsfrihet Bestemmelsen sier ytringsfrihet «bør» finne sted, dette betyr at alle har rett til å gi uttrykk for det de mener. Men det er begrensninger, det er ikke tillatt å fremsette trusler, krenke privatlivet, lage utsagn som diskriminerer eller er hatefulle Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å gi uttrykk for det de mener, og ønsker å si noe om, uansett hva slags medium man benytter, og uten innblanding fra myndighetene.. Ytringsfriheten omfatter også såkalt negative ytringsfriheter, retten til taushet (i de aller fleste tilfeller har man også rett til å nekte å si noe) og retten til å ikke bli informert om noe man ikke. § 1. Lovens formål er å styrke menneskerettighetenes stilling i norsk rett. § 2. Følgende konvensjoner skal gjelde som norsk lov i den utstrekning de er bindende for Norge: § 3. Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning. § 4 Kjennelse i Høyesterett - Ytringsfrihet. Nedsettende ytringer. Høyesterett avsa 21. desember 2007 kjennelse i en sak om uttalelser om jøder, gitt i et avisintervju, kunne rammes av straffeloven § 135a. Avgjørelse ⏲ 21. desember 2007 00:00 Knut Davidsen Del artikkel Høyesterett avsa 21. desember 2007 kjennelse i en sak om uttalelser om jøder, gitt i et avisintervju, kunne rammes av. Lovdata kan dessverre ikke svare på spørsmål angående juridiske problemer. Lovdata kan heller ikke bidra med å tolke regelverket eller finne frem til rettsregler som passer i et bestemt tilfelle. Kontakt den offentlige etaten spørsmålet gjelder, eventuelt advokat eller rettshjelper hvis du har behov for slik bistand

Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å ytre seg ved å gi uttrykk for det de mener og ønsker å si noe om. Siden slutten av 1700-tallet er den ansett for å være en menneskerettighet, og den har et sterkt vern i både nasjonale og overnasjonale lovverk. Ytringsfriheten omfatter friheten til å formidle ideer i ytring eller handling og til å velge å ytre seg eller la være Ytringsfrihet omhandler retten til å ytre seg og til å gi eller motta opplysninger (informasjonsfrihet), uansett hva slags medium man benytter, og uten innblanding fra myndighetene. Ytringsfriheten omfatter også såkalt negative ytringsfriheter, retten til taushet (i de aller fleste tilfeller har man også rett til å nekte å si noe) og retten til å ikke bli informert om noe man ikke. De aller fleste ytringer er tillatte i Norge, og ytringsfrihet er et avgjørende prinsipp i norsk lovgivning. Men denne er ikke absolutt. Det er straffbart å komme med grove hatefulle eller diskriminerende ytringer mot enkeltpersoner. Dette er lovfestet i straffelovens § 185, som dermed begrenser ytringsfriheten (Grunnloven § 100)

Ytringsfrihet - Grunnlove

Ytringsfrihet-20140527 Bestemmelsen sier ytringsfrihet «bør» finne sted, dette betyr at alle har rett til å gi uttrykk for det de mener. Men det er begrensninger, det er ikke tillatt å fremsette trusler, krenke privatlivet, lage utsagn som diskriminerer eller er hatefulle

Ytringsfrihet - Jusleksikon

 1. I Norge er vi så heldig at vi har ytringsfrihet. Dette gir oss muligheten til å ytre våre meninger, og en mulighet til å bli hørt. Det er ingen selvfølge å ha ytringsfrihet - og selv om artikkel 19 i menneskerettigheten sier at Enhver har rett til menings— og ytringsfrihet - så er det likevel flere land som ikke følger dette
 2. Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser. Artikkel 20. 1. Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner. 2
 3. § 100 i Norges Grunnlov sikrer at alle har rett til ytringsfrihet og rett til tilgang til offentlig informasjon.. Paragrafen hadde stått uendret fra vedtagelsen i 1814 og frem til 2004. I september 2004 ble det foretatt omfattende endringer av paragrafen
 4. Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å gi uttrykk for det de mener og har lyst til å si noe om. Den er ikke ubegrenset, men den beskytter også ytringer som kan såre og opprøre oss. Grunnen til dét er at meningsmangfold anses så viktig både for hver og en av oss lovdata.no. «Kongeriket.

Innhold Privat bruk av sosiale medier. Gjennom ytringsfriheten har offentlig ansatte en grunnlovsfestet rett til å ytre seg fritt. Når virksomheter og ansatte kommuniserer i de samme kanalene, kan det være behov for å tydeliggjøre rollene Her er et utdrag av bestemmelsen, hentet fra lovdata.no: Videre er det en rekke begrensninger i ytringsfrihet i arbeidsforhold, blant annet arbeidsmiljølovens § 4 som forbyr trakassering ytringsfrihet&retten&til&å#hevdemeninger#uten#innblanding#og#til#å#søke,#motta#og# meddeleopplysninger#og#ideer#gjennom#ethvert#meddelelsesmiddel#og#uten#hensyn# til#landegrenser.#Ytringsfrihet&handler&altså&ikke&bare&omord.&Ord&somsies,&ord& somtrykkes,&ord&somsynges,&ord,&ord,&ord.&Ytringer&er&mer&enn&det.&En&ytring&

Ærekrenkelse innebærer å krenke en persons æresfølelse eller opptre på en måte som er til skade for en persons gode navn og rykte eller utsette vedkommende for hat, ringeakt eller tap av tillit vedkommende har behov for i sin stilling eller næring.. Ærekrenkelser er rettsstridige etter Skadeserstatningsloven § 3-6a, EMK art. 8 og Grunnloven § 2 og personer som utsettes for. Regjeringen fremmet 19. mars 2004 en stortingsmelding om ytringsfrihet (St.meld. nr. 26 (2003-2004) Om endring av Grunnloven § 100.) I meldingen blir det gjort rede for regjeringens syn på hvilket grunnlovsforslag som bør vedtas og det foreslås ulike lovtiltak som omhandler ytringsfriheten rolle og vilkår Religionsfrihet er retten til personlig trosfrihet og til å utøve den religion, tro eller overbevisning man bekjenner seg til, alene eller i fellesskap med andre. I FNs menneskerettighetserklæring av 10. desember 1948 er retten angitt som «frihet til enten alene eller sammen med andre, offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro i lære, gjerning, utøving og. Rasismeparagrafen er i Norge et tilnavn på § 185 i straffeloven av 2005 som forbyr diskriminerende eller hatefull ytringer rettet mot noens hudfarge, etnisitet, religion, livssyn, seksuelle legning eller funksjonshemning.Bestemmelsen er en innskrenking av ytringsfriheten som har som mål å beskytte minoriteter.Paragrafen ble innført i 1970 (da med som § 135a i den norske straffeloven av. Ytringsfriheten er en forutsetning for demokrati. § 100 ble endret i 2004 begrunnet i tre hensyn: sannhet, personlig frihet og demokrati. Se også Arnulf Tverbergs artikkel «Kongen og Grunnloven». Bestemmelsen sier ytringsfrihet «bør» finne sted, dette betyr at alle har rett til å gi uttrykk for det de mener

American Convention on Human Rights av 1969 omhandler sivile og politiske rettigheter, som ytringsfrihet, forbud mot vilkårlig frihetsberøvelse og forbud mot tortur. Konvensjonen viser også til menneskers plikter Ytringsfriheten kan også begrenses ut fra ytringens karakter. Når ytringen som er fremsatt offentlig får en karakter av å være hatefull eller diskriminerende, enten mot enkeltpersoner eller grupper i befolkningen, følger det av straffelovens § 135a at man kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 år Ærekrenkelse er en handling som består i å krenke en annens æresfølelse, eller opptre på en måte som er egnet til å skade en annens gode navn og rykte eller til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit. Kan skje ved ord eller handling. Ærekrenkelser er i utgangspunktet ikke lovlige Kongeriket Noregs Grunnlov, Kongeriket Norges Grunnlov, utgjør sammen med konstitusjonell sedvanerett Norges konstitusjon. Grunnloven ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll 16. mai 1814, og datert og underskrevet den 17. mai 1814. Grunnloven var det sentrale dokument ved etableringen av Norge som selvstendig stat i 1814 Hensynet til ytringsfriheten kunne i denne saken ikke slå igjennom overfor lovens klare bestemmelser.» Høyesterettsanken ble forkastet, og initiativtakerne bak Rettspraksis.no, Håkon Wium Lie og Fredrik Ljone, må betale drøye 773.000 kroner til Lovdata i sakskostnader. Les hele kjennelsen her! Lovdata kan ikke ansees som offentlig myndighe

Historie Se også utdypende artikler om tekstene til 17. mai-grunnloven og November-grunnloven. Norges Grunnlov ble vedtatt av Riksforsamlingen med 112 menn på Eidsvoll i Eidsvollsbygningen den 16. mai og datert neste dag, 17. mai 1814.Samme dag ble regenten Christian Frederik (kronprins av Danmark) valgt til konge.Grunnloven ble underskrevet og beseglet av alle representantene den 18. mai Ytringsfrihet og varsling er nært beslektet. Et godt ytringsklima på arbeidsplassen dreier seg om muligheten til å si ifra og ytre seg kritisk uten å risikere gjengjeldelse Ytringsfrihet er friheten alle mennesker har til å ytre seg, ved å gi uttrykk for det de mener og ønsker å si noe om. Ytringsfriheten omfatter friheten til å formidle ideer i ytring eller handling, og til å velge å la være å ytre seg. Ytringsfriheten er rettslig beskyttet i en rekke internasjonale menneskerettsinstrumenter. I Norge er ytringsfriheten [ Trykkefrihet er en del av ytringsfriheten og innebærer rett til å trykke og spre informasjon og oppfatninger fritt. Trykkefrihet er en av demokratiets grunnleggende egenskaper. Hver innbygger i en stat hvor trykkefrihet råder har rett til å spre sine oppfatninger i pressen så lenge de ikke bryter mot noen annen lov der innholdet begrenser trykkefriheten

Høyesterett kommer til at Lovdata ikke driver offentlig myndighetsutøvelse, selv om Lovdata har mottatt tilskudd fra det offentlige og frem til 2007 mottok rettsavgjørelser direkte fra Høyesterett. Høyesterett går deretter over til å vurdere om databasevernet i den aktuelle saken utgjør et ulovlig inngrep i ytringsfriheten Alle har ytringsfrihet. Det betyr at i sammenhenger der personer kommer med ytringer av journalistisk art og med et journalistisk formål (for eksempel for å peke på forhold av allmenn interesse eller bidra i samfunnsdebatten), kan ytringene falle inn under det samme unntaket Enhver skal ha rett til ytringsfrihet; denne rett omfatter frihet til å søke, motta og meddele opplysninger og tanker av alle slag () FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter Artikkel 19.2. Retten til å ha en mening, og å ytre den fritt, står sterkt Her kan du lese hele FNs barnekonvensjon med tilleggsprotokoller. Du kan også laste den ned som PDF: FNs konvensjon om barnets rettigheter FNs konvensjon om barnets rettigheter: Konvensjonen ble vedtatt av FN (De forente nasjoner) 20. november 1989. Ratifisert av Norge 8. januar 1991. Oversikt over alle artikler med lenke til full tekst under DEL I Artikkel [

Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk

 1. I Norge er ytringsfriheten en lov under Grunnlovens § (paragraf) 100. I et demokrati er det viktig at vi kan si det vi tenker, mener og føler om de som styrer oss uten at vi skal kunne bli straffet for det. Det betyr ikke at vi har rett og lov til å si absolutt hva vi vil om andre folk
 2. Kongeriket Norges Grunnlov er den høyeste rettskilden i Norge. Dersom andre lover er i strid med den, må de vike. Grunnloven inneholder blant annet bestemmelser om statsformen, om menneskerettigheter og om maktfordelingen mellom Stortinget, regjeringen og domstolene.Den er en slags kontrakt mellom folket og de som styrer, med prinsippet om folkesuverenitet og maktfordelingsprinsippet som.
 3. ering, ytringsfrihet og religionsfrihet og ble tilføyd ved endringen i Grunnloven i 2012

Ytringsfrihet. Nedsettende ytringer. - Lovdata

 1. Ifølge Lovdata innebærer endringen (et) «styrket grunnlovsvern for ytringsfriheten ved at den i tillegg til vanlig ytringsfrihet også omfatter informasjonsfrihet, rett til taushet, de- monstrasjonsrett, styrking av offentlighetsprinsippet og infrastrukturkravet og frihet fr
 2. Lovdata-kjennelsen HR-2019-1725-A gir Lovdatas databaser et sterkt vern etter åndsverkloven og avklarer grensen mellom rettsbeskyttelse og ytringsfrihet på dette rettsområdet. Kjennelsen reiser samtidig nye spørsmål, blant annet om hvordan EUs nye gjenbruksdirektiv skal gjennomføres i norsk rett, kommenterer opphavsrettsekspert, BAHR-partner og tidligere jussprofessor Are Stenvik
 3. Om ytringsfrihet § 100. Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale. (Grunnloven - Grl. § 100. Ytringsfrihed bør finde Sted.) - Sjokkerende og skremmende (dn.no 9.6.2015) Slakter hemmelighold i det offentlige (vg.no 3.7.2008) Skattelistene gjør svarte kroner hvite (bt.no 12.12.2012
 4. ar og tilbyr skolebesøk og veiledning til deltakerne
 5. I løpet av 1814 gikk Norge fra å være et land med liten grad av selvstendighet i en tett forening med Danmark, til å bli et land med stor grad av indre selvstyre i en løs forening med Sverige. Grunnloven dannet grunnlaget for utviklingen av folkestyret
 6. - Ytringsfriheten har visse grenser Politimester i Hedmark, Tormod Bakke bekrefter at en ansatt i politiet mister jobben på grunn av uheldig bruk av Facebook. Politimester i Hedmark, Tormod Bakke
 7. Talefrihet er frihet til å uttale seg og å fremme egne synspunkter. Talefrihet omtales ofte sammen med pressefrihet, ytringsfrihet og informasjonsfrihet.Informasjonsfrihet er frihet til å høre det som blir sagt eller skrevet. I Norge dekker begrepet yttringsfrihet også talefrihet , men i forbindelse med FN og Den europeiske menneskerettighetsdomstol sikres full talefrihet eksplisitt ved.

Kongeriket Noregs grunnlov - Lovdata

 1. erende eller hatefulle ytringer». Paragrafen henviser til subjektive begreper som «hat», «forhånelse» og «ringeakt» som ingen presist kan definere. Lovteksten er så vagt formulert at det i realiteten er umulig å vite hvilke ytringer den kommer til å ramme. Denne uklarheten skaper en fundamental usikkerhet om.
 2. Medlemslandene forplikter seg til å respektere innbyggernes rett til grunnleggende rettigheter som liv, personlig frihet, rettssikkerhet, ytringsfrihet og demokratisk styresett. Da FN vedtok Verdenserklæringen om menneskerettigheter i 1948, skulle den være et utgangspunkt for en felles internasjonal avtale om menneskerettighetene, hvor alle rettighetene skulle være like viktige
 3. Hva som regnes som en hatefull ytring vil måtte vurderes konkret ut fra omstendighetene, og opp mot blant annet ytringsfriheten. I forarbeidene til straffeloven står det blant annet dette om forholdet mellom blasfemiske/hatefulle ytringer og ytringsfrihet: Departementet understreker at kritikk av troslærdommer eller ateistiske ytringer under enhver omstendighet vil være beskyttet av.
 4. Den europeiske menneskerettighetskonvensjon ble vedtatt av Europarådet 4. november 1950. For Norges del trådte den i kraft 3. september 1953

YTRINGSFRIHET: Grunnloven beskytter frimodige ytringer og slår ring rundt ytringsfriheten. Foto: Grunnloven (Lovdata) Martine Aurdals kritikk viser at det koster å slå ring om friheten til å. Reklameforbudet er regulert i tobakksskadeloven § 22 (lovdata.no) og i forskrift om forbud mot tobakksreklame m.v. (lovdata.no). Tobakkssurrogat Et tobakkssurrogat er et produkt som etter bruksmåten tilsvarer tobakksvarer, men som ikke inneholder tobakk, for eksempel urtesnus, urtesigaretter og elektroniske sigaretter Relevant regelverk (lovdata.no) Personopplysningsloven med personvernforordningen. Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) med nasjonale tilpasninger og personvernforordningen; Personvernforordningen på engelsk - General Data Protection Regulation - GDPR (pdf) Forskrifter. Forskrift om behandling av personopplysninge

Paragarafen om ytringsfrihet finner man i grl. § 100 og EMK art. 10. I grl. § 66 har man en utvidet ytringsfrihet for våre stortingsrepresentanter. Edit: Vi har selvfølgelig straffebestemmelser om rasistiske ytringer etc. i straffeloven. Endret 31. mars 2006 av KVT Friheter som ytringsfriheten er jo, i praksis, mindretallsrettigheter. Den skal verne mindretallet mot at flertallet dikterer hvilke ytringer som skal tillates - noe som blant annet er en forutsetning for at det til enhver tid er mulig å øve effektiv opposisjon mot det regjerende flertallet EMD - Norsk journalist vant sak om kildevern Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) avsa 5. oktober 2017 dom i saken BECKER v. NORWAY (no. 21272/12). Domstolen konkluderte med at det forelå en.. Utskrift fra Lovdata - 28.08.2018 14:37 Opphavsrett og verksparodi Side 3 av Magnus Stray Vyrje I følge Manshaus (LoD-2104-120-30), har EU-domstolen «tatt stilling til forholdet mellom ytringsfriheten og opphavsretten der et avledet verk parodierer originalen». Domstolen uttaler seg imidlertid ikke om forholde EMD - Norsk journalist vant sak om kildevern Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) avsa 5. oktober 2017 dom i saken BECKER v. NORWAY (no. 21272/12)...

ytringsfrihet - Store norske leksiko

Høyesterett avsa 11. september i år kjennelse i sak HR-2019-1725-A (eventuelt her) hvor Stiftelsen Lovdata hadde begjært midlertidig forføyning overfor innehaverne av nettstedet Rettspraksis.no, Fredrik Ljone og Håkon Wium Lie (heretter «Rettspraksis.no»).Høyesterett konkluderte med at Rettspraksis.no sine uttrekk og tilgjengeliggjøring av avgjørelsene var i strid med Lovdatas. Les om ytringsfrihet i Grunnloven på Lovdata.no. Har du flere spørsmål om konflikthåndtering og varsling? Send inn ditt spørsmål til postkasse@flt.no. Bli medlem nå Som medlem i FLT får du en rekke fordeler - bli medlem i dag..

Ytringsfrihet - Wikipedi

Lovdata har ikke noen berettiget forventning til databasevern, heter det i anken, der det vises til en muntlig avtale mellom Lovdata og domstolene om oversendelse av dommer. Kort om saken I de to første rettsrundene mellom Lovdata og Rettspraksis.no var et av hovedstridspunktene om Lovdata kan regnes som et offentlig organ, og dermed er omfattet av offentlighetsloven FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen) er en internasjonal avtale om barns rettigheter. Den gir alle barn og unge under 18 år rett til å ha en trygg og god oppvekst, uansett hvem de er og hvor de bor Det juridiske fakultet Ærekrenkelser i lys av EMK Fra ærevern til ytringsfrihet - there and back again? — Erik Hauge Danielsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap vår 201

diskriminerende ytringer - Store norske leksiko

Helsepersonelloven § 33 fjerde ledd - Krav om at det skal utpekes en person med ansvar for videreformidling av opplysninger (2018 Rettssikkerhetsprisen 2016 ble delt ut av H.K.H. Kronprins Haakon til Stiftelsen Lovdata. Foto: Fartein Rudfjord. • Arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter og trygghet for personlige krenkelser Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i kjernen av norsk utenrikspolitikk. Gjennomføringen av denne politikken utføres både i internasjonale fora som FN, OSSE, Europarådet og på landnivå Ytringsfrihet - Grunnlovens § 100 - lurt likevel? Av Jørgen Høgetveit. Av diverse pressemeldinger og mediaytringer fra pålitelig hold har mange med glede mottatt meldingen om at man ikke skulle stryke blasfemi -, sedelighets- og injuriebestemmelsene i Gr.l. § 100.Dessverre antok man at regjeringen med dette ville fastholde prinsippene i en av de mest grunnleggende lover for det norske. FOLKEBEVEGELSEN for Norges Grunnlov has 1,052 members. Folkebevegelsen skal KREVE innføring av ekte Folkestyre med velgerinitiativ og juridisk bindende..

Forsiden - Lovdata

ytringsfrihet, men artikkelen har ikke særlig fokus på forhold utenfor arbeidstid.4 Maren Elvestad Ytringsfrihet og lojalitetsplikt i arbeidsforholdet. Også denne artikkelen fokuserer på ytringer i arbeidstiden.5 Henning Jakhelln Ytringsfrihet i arbeidsforhold er en generell fremstilling av ansatte Lovdata.no. Les de siste nyhetene fra Lovdata.no på Mediemix.no. Siste nytt fra flere hundre nyhetskilder på ett sted. Totalt har vi indeksert 1626 nyheter fra Lovdata.no. Lovdata.no ligger i Økonomi-kategorien og har totalt fått 3 karmapoeng og 0 kommentarer Opposisjonelle fengsles i land som Kenya, Burma og Libya, ytringsfriheten er innskrenket i vårt naboland Russland, og barnearbeid er utbredt i land som India og Kina. Blogger i fengsel: Studenten og bloggeren Kareem Amer ble i 2007 dømt til fire års fengsel i Egypt Reell ytringsfrihet og fri meningsutveksling, er noe Statsadvokaten ikke vil skal praktiseres i Norge. Politiet skal ikke ha som oppgave å beskytte folk i å ytre seg, samt at andre folk skal ha mulighet til å høre hva som blir ytret, uten å bli angrepet, truet eller overdøvet av grupperinger som ikke forholder seg til lovene Diskutér om Rasismeparagrafen er i strid med ytringsfriheten. I følge loven kan diskriminerende eller hatefulle ytringer straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 år

Ytringsfrihet og forbud mot hatefulle ytringer. Ytringsfrihet og vernet mot hatefulle ytringer er to grunnleggende verdier i ethvert demokratisk samfunn. Spenningsforholdet mellom disse ytringer er en grense som stadig skaper debatt. Men for folk flest, er det vanskelig å forstå seg på grensen og absolutter disse ytringer representerer Lovdata. FORORD Denne avhandlingen er skrevet ved Institutt for rettsinformatikk og ble levert som 20 vekttalls spesialoppgave til juridisk embetseksamen våren 2002. Det (ytringsfrihet) mot behovet for å kontrollere spredningen av den (person-vern) arbeidsmiljøloven ikke med noen bestemt adressat; varslet kan i samsvar med ytringsfriheten alt etter omstendighetene fremmes virksomhetsinternt eller eksternt, herunder til pressen, til arbeidstilsynet eller til andre tilsynsmyndigheter, eksempelvis Fylkesmannen og Statens helsetilsyn

Emnet inkluderer oversiktsforelesninger innen: Ansettelse, vern mot diskriminering, krav til arbeidsmiljøet, arbeidsgivers styringsrett, arbeidstakers ytringsfrihet og opphør av arbeidsforholdet på grunn av eget forhold og virksomhetens forhold, virksomhetsoverdragelse og kollektiv arbeidsrett Jeg mener det er viktig å reflektere over hvor stor den norske ytringsfriheten og rettssikkerheten i praksis er, og hvilke begrensninger ytringsfriheten har - for oss kunstnere og alle andre. Jeg håper at Billedkunst i kommende numre kan vie plass til å belyse spørsmål angående kunstnerens frihet og ansvar i det moderne demokratiet, hva kunstnerisk ytringsfrihet innebærer og ikke.

Ytringsfrihet-20140527 - Grunnlove

Offentleglova (også kalt Offentlighetsloven, forkortet Offl.) har som formål å sikre at offentlig virksomhet drives åpent og gjennomsiktig, for på den måten å styrke informasjons- og ytringsfriheten, den demokratiske deltakingen, rettssikkerheten for den enkelte, tilliten til det offentlige og kontrollen fra allmennheten SISTE: Lovdata mener nytt nettsted bedriver stoff-tyveri rett til ikke å bli identifisert i en offentliggjort rettsavgjørelse og på den andre siden har vi både en ytringsfrihet knyttet til å publisere, samt at borgerne har en informasjonsrett til å bli opplyst om gjeldende rett

Ytringsfrihetens begrensninger - Aftenposte

Du må oppfylle noen faste kriterium for å tjenestegjøre i Forsvaret Begrensninger i ytringsfriheten vil i neste omgang svekke demokratiet», heter det i vedtaket. Vedtaket kom til slutt i et nærmere fire timer langt møte, der ordet «autonomi» ble flittig brukt, Krever åpenhet om rettskildene og ber om innsyn hos Lovdata

La nå mannen steke i eget fett

Pretor har i mer enn 20 år vært en proaktiv og solid samarbeidspartner for bedrifter, organisasjoner, privatpersoner og offentlige etater. Menneskene i Pretor ønsker å være noe mer enn bare en juridisk tjenesteyter Livskvalitet omfatter både subjektive og objektive sider ved livet: Den subjektive livskvaliteten handler om hvordan livet oppleves for den enkelte og omfatter både positive følelser som ro og glede og positive vurderinger som livstilfredshet Ytringsfriheten har også vern etter EMK - Den europeiske menneskerettighetskonvensjon - artikkel 10. Ved grunnlovsrevisjonen i 2003 styrket dessuten lovgiver arbeidstakers ytringsfrihet under ansettelsesforhold. Grensedragningen mellom lojalitetsplikten og ytringsfriheten kan være vanskelig å trekke Emnet har digitale hjelpemidler i Lovdata Pro eksamensmodus. Det kan medbringes inntil to eksemplarer av alminnelig (ikke juridisk) rettskrivningsordbok, uavhengig av språk/målform. Innarbeidelser er ikke tillatt. Ingen andre hjelpemidler er tillatt under eksamen. Eksamensspråk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk Lovdata.no 15.06.2012: Statsråd 15. juni 2012 (kunngjøring av Grunnlovsbestemmelse 21. mai 2012) Stortinget 12.06.2012: Arbeidsgruppe for omarbeiding av Grunnloven til bokmål og nynorsk; Stortinget 11.06.2012: Stemmerett for kvinner - Grunnloven § 50 (nettpresentasjon) Lovdata.no 23.05.2012: Grunnlovsbestemmelse 21. mai 2012 (kirkeforliket

Video: FNs verdenserklæring om menneskerettighete

Selv om du er valgt til verneombud betyr det ikke at du alltid skal tre inn på arbeidskollegaenes vegne hvis de har arbeidsmiljøproblemer. Alle problemer bør først søkes løst av den som best kjenner dem, for eksempel ved at den enkelte tar opp saken med sin nærmeste overordnede Ytringsfrihet •Grunnloven § 100, første ledd «Ytringsfrihet bør finne sted» • EMK art 10 Ytringsfrihet «1. Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser.

Norges Grunnlov § 100 - Wikipedi

Varsling og offentlig ansattes ytringsfrihet Lovdata og Rettsdata, med mindre det mot-satte er presisert. Antallet saker som blir klaget inn til ombudsman-nen har vært noenlunde stabilt de siste årene, med 2987 registrerte saker i 2013. Mottatte klagesaker re Lojalitet versus ytringsfrihet Ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet. Arbeidstakere kan fra tid til annet føle et behov for å kommentere forhold på arbeidsplassen av negativ karakter, enten internt til sine kolleger og overordnede, eller eksternt til for eksempel til omgangskretsen, til pressen eller til andre utenforstående

Jon Wessel-Aas – Wikipedia

Stiftelsen Lovdata (advokat Jon Wessel-Aas) 2 HR-2019-1725-A, (sak nr. 19-022475SIV-HRET) S T E M M E G I V N I N G skulle lagmannsretten ha lagt vekt på hensynet til ytringsfriheten i sin vurdering av om en midlertidig forføyning innebærer et uforholdsmessig inngrep Les mer. Ytringsfrihet er bra, man har lov å ha en mening om alt, og folk kan skrive og si omtrent alt de ønsker til omtrent hvem som helst - selv om de ikke har peiling på hva de sier. Fordi det er deres mening. Jeg selv har mange meninger om ting som kanskje er fjernt for andre, også når det kommer til det jeg brenner for mest i hele verden, som min datter Emma. For å vise verden hvo Lovdata: Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver Dette skal styrke informasjons- og ytringsfrihet, demokratisk deltakelse, rettsikkerhet for den enkelte, tillit til det offentlige og allmenhetens kontroll. Loven gjelder for staten,. Politikerne i Ålesund forhastet seg da de vedtok forslag til endringer i kommunens politivedtekter, med «nulltoleranse mot hatefulle og rasistiske ytringer» Ytringsfrihet og lojalitetsplikt. Innenfor de rammer som følger av ytringsfriheten påhviler det også arbeidstakere en lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver hva angår negativ omtale av bedriften utad, for eksempel til kunder eller medier. Når det gjelder uttalelser i sosiale medier,.

 • Vw passat nøkkel.
 • Gestion concours ffpjp 2018.
 • Djembe tromme til salgs.
 • Marie von hessen darmstadt enkelkind.
 • Vernissage oslo.
 • Kindertanzen rosenheim.
 • Fiskelukt av urin.
 • Nødpass oslo grønland.
 • Naturlig vin falchenberg & nærlie.
 • 6 below verschollen im schnee stream.
 • Louis philippe klocka 1982.
 • Billigste regnskapsprogram.
 • Maulbronn veranstaltungen.
 • Stix bilutleie.
 • Memorial day movie.
 • Bane nor skoppum.
 • 3d handabdruck familie selber machen.
 • Berømte tyske personer.
 • Elbil parkering kristiansand 2017.
 • Billig overnatting hemsedal.
 • Andalucia restaurant remscheid.
 • Hvorfor er det krig i somalia.
 • Snes mini spiele auf deutsch.
 • Møllkuler felleskjøpet.
 • Bomullsproduksjon i afrika.
 • Roastbeef schuhbeck video.
 • Wattenmeer tiere.
 • Lisa børud youtube.
 • Male stråtapet.
 • Ihf world men's handball championship 2019.
 • Mestergull ålesund.
 • Sommerjobb 2018 tønsberg.
 • Moderne kunst gemälde.
 • 500px marketplace.
 • Photo paper plus glossy 2.
 • Fall out boy arms race.
 • Ntnu videresende e post.
 • Aksjefond sparebank1.
 • Vivag bivirkninger.
 • Rambøll trondheim.
 • Stihl ms 261 kampanje.