Home

Analogisk tolkning eksempel

Antitetisk tolkning (antitese eller motsetningsslutning) er en av flere metoder som brukes i juridisk metodelære når lover skal tolkes.. Antitetisk tolkning handler om omstendigheter som strengt tatt faller utenfor lovteksten, men hvor det ligger nær å lese noe inn i loven, slik at resultatet av tolkningen blir det motsatte av lovens vanlige resultat Innskrenkende tolkning er når rettsregelen omfatter mindre enn ordlyden i lovteksten. Selv om det vanlige er å ta loven på ordet, kan det være tilfeller hvor andre faktorer trekker bort fra lovteksten og derfor åpner for innskrenkende tolkning. Innskrenkende tolkning vil si å skjære bort en del av området som lovteksten dekker Man taler om analogisk rettsanvendelse når en rettsregel blir anvendt på et beslektet tilfelle som ikke går direkte inn under vedkommende rettsregel. Bruk av analogi er et utslag av grunnsetningen om at like tilfeller bør behandles likt og gir uttrykk for en tendens i retning av å oppnå harmoni og sammenheng i rettssystemet. Grensen mellom analogi og utvidende tolkning er flytende Antitetisk tolkning, ved tolkning av lover og andre juridiske kilder det å tolke en bestemmelse slik at det som ikke dekkes av ordlyden, behandles annerledes enn det som dekkes av ordlyden. Eksempel: Ifølge vergemålsloven av 26. mars 2010 § 8 er den som ikke er fylt 18 år, mindreårig. En antitetisk tolkning av bestemmelsen leder da til at personer som er fylt 18 år, ikke er mindreårige.

• Tom. eksempler på utvidende tolkning på strafferettsområdet (Passbåtdommene; Rt 1973 s. 433 og Rt. 1973 s. 1334). Men skjedd en innstramming her. Analogisk anvendelse av lovbestemmelser • Analogi: Nært beslektet med utvidende tolkning -Forskjell: Utvidende tolkning utvide Når man skal vurdere en lovbestemmelse, må man tolke bestemmelsen. Ved en antitetisk tolkning av en lovtekst trekker vi ut ut noe annet - som oftest det motsatte - av hva som følger direkte av ordlyden. For å illustrere antitetisk tolkning med et enkelt eksempel, kan vi se på straffelovens § 46, som sier at: «Ingen kan straffes for handling foretatt før det fylte 15 år.

Antitetisk tolkning - Jusleksikon

 1. Spørsmål om man kan anvende regler om ektefeller analogisk på samboere har også vært oppe i en rekke dommer, se for eksempel Rt 1975 s. 50. Adgang til : Kand. må få frem at utvidende og analogisk tolking kan være betenkelig fordi forutberegneligheten blir dårligere, hvilket er særlig viktig på legalitetsprinsippets område
 2. I innledningen presenterer vi teksten som vi skal tolke. Vi introduserer også temaet i novellen, nemlig prestasjonspress, og hva dette gjør med hovedpersonen. Her har vi med andre ord valgt å beskrive temaet for novellen. Dette kan vi gjøre, fordi vi har skrevet innledningen som noe av det siste i skriveprosessen vår
 3. Analogisk tolkning er når man gir en regel anvendelse på et liknende tilfelle som det loven omtaler, men som ikke er helt likt, for eksempel benytter noe som egentlig gjelder barn om f.eks dyrehold, eller benytter noe som egentlig gjelder kjøp om leieforhold. Kanskje ikke helt presist, men det er vanskelig å definere kort.
 4. Antitetisk tolkning er en av flere metoder som brukes i juridisk teori når lover skal tolkes. Antitetisk tolkning handler om det som faller utenfor lovteksten, hvor det ligger nær å lese noe inn i lovteksten, men resultatet av tolkningen er det motsatte av lovens vanlige resultat.Dette kalles også i jussen en motsetningsslutning. Det som skal tolkes må ligge utenfor lovteksten samtidig.

Et eksempel fra morfologien har vi når flertallsformene av det norske substantivet SAU i mange dialekter har blitt endret fra sauer, sauene til sauar, sauane, etter det vanligste bøyingsmønstret for norske substantiv med genuset maskulinum, eller når flertallsformene av det norske substantivet ELV i mange dialekter har blitt endret fra elvar, elvane til elver, elvene, etter det vanligste. Når det gjelder analogisk tolkning fjerner man seg enda lengre fra bestemmelsens ordlyd, idet man lar lovens regel få anvendelse på forhold som ligger utenfor lovens anvendelsesområde, selv med en utvidende tolkning, men hvor man likevel finner det naturlig å henføre det under den samme regel som lovteksten er bærer av. Ofte brukes uttrykket analogisk anvendelse for å vise dette Tolkning av reguleringsplaner med praktiske eksempler veiledere fra forvaltningen og fremlagt eksempel på reguleringsbestemmelser liten veiledning. Dette materialet er fortrinnsvis tiltenkt forvaltningen i dens planarbeide, og kan slik belyse hva planmyndighetene har ment Analogisk anvendelse av lovregel, også kalt enkeltanalogi, vil si at et faktum (F2) er så forskjellig fra F1 at lovbestemmelsen ikke direkte berører det aktuelle rettsspørsmålet i F2. tolkning strekker man på ordlyden slik at bestemmelsens virkeområde blir større Analogisk tolkning er å gi lovteksten et meningsinnhold utenfor ordlydens ramme. Du tolker for eksempel analogisk hvis regelen «Hund forbudt» også skal gjelde for katter, eller hvis regler om dyremishandling også skal gjelde for barnemishandling. I RT-1997-1341 Hønsehaukdommen ble regler som gjaldt viltangrep på «bufe», tolket.

Innskrenkende tolkning - Jusleksikon

«Detalj av usynlig novemberlandskap» Inger Hagerup Fra samlingen Fra hjertets krater (1964). Midt i det skoddeland som heter jeg står det et gammelt veiskilt uten vei. Det står og peker med sin morkne pil mot skoddemyrer og mot skoddemil. Jeg leter fåfengt Fortsett lesing For eksempel kan en analogi kan trekkes mellom mennesker og maur ved å vise at hver skapning bygger forseggjort byer og strukturer, demonstrerer hierarkiske sosiale atferd, og utnytter andre skapninger for arbeidskraft. Dette sammenlignet de to artene å vise likheter, men inneholder ikke et argument som sier at maur og mennesker er de samme Innskrenkende tolkning er som du sier det å tolke en bestemmelse slik at man gir den et snevrere virkeområde enn ordlyden tilsier. Et eksempel er grl. § 16 som sier at Kongen skal anordne all offentlig Kirke - og gudstjeneste. Bestemmelsen tolkes innskrenkende slik at den bare gjelder statskirken Ordlydsfortolkning (en tar loven på ordet), presiserende tolkning (rettsregelen har et mer presist innhold enn lovteksten), innskrenkende tolkning (rettsregelen omfatter mindre enn lovteksten), utvidende tolkning (rettsregelen omfatter flere forhold enn lovteksten), analogisk tolkning (rettsregelen blir anvendt utenfor lovens ordlyd, men på et lignende forhold) og antitetisk tolkning.

og antitetisk (analogisk) tolkning. Presiserende tolkning er når rettsanvender tolker en paragraf eller lovtekst mer snevert enn det som den naturlige ordlyden skulle ansi. Bokstavelig tolkning er når rettsanvender tolker teksten på ordet og hverken utvider eller innsnevrer lovtekstens virkeområde 3. Utvidende tolkning 3.1 Hva menes med begrepet? 3.1.1 Definisjon 3.1.2 Grensespørsmål 3.1.3 Presisering 3.2 Betydningen av utvidende tolkning 3.3 Argumenter for utvidende tolkning 3.4 Noen eksempler fra praksis på utvidende tolkning 4. Analogier 4.1 Hva menes med begrepet? 4.1.1 Analogisk lovanvendelse eller lovtolknin Svar. Ifølge Bokmålsordboka er det ikke noe klart betydningsskille mellom tolkning og tolking. Det er altså ikke som med paret bygging/bygning, som er et skoleeksempel på det skillet du nevner. Det er fullt mulig å bruke tolking om handlingen (det rene verbalsubstantivet) og tolkning om resultatet, hvis man ønsker det. Det er et mønster som gjelder for mange liknende ordpar

Tolkningsprinsipper Objektiv tolkning RG 2004 s. 762 (Agder lagmannsrett) «Planen må i utgangspunktet tolkes objektivt. «Det blir følgelig et mer perifert momenthva enkeltpersoner som har deltatt i beslutningsprosessen har ment.» Videre gir veiledere fra forvaltningen og fremlagt eksempel på reguleringsbestemmelser liten veiledning. Dette materialet er fortrinnsvis tiltenkt forvaltningen. Hva er analogisk tolking? Sjekk svar Analogisk tolking er å gi lovteksten et meningsinnhold utenfor ordlydens ramme. Man kan for eksempel tolke analogisk at de reglene som gjelder for hunder, også gjelder for katter. Hva er antitetisk tolking? Sjekk svar Antitetisk tolking betyr at du tolker loven motsatt av det som står i loven utvidende tolkning ikke bør tillates, hvorav analogisk tolkning bør være helt forbudt. Likevel er det ikke til å unngå at det i praksis oppstår tilfeller som lovgiveren ikke på forhånd har tenkt på, men som de selvfølgelig ville straffesanksjonert hvis de hadde vært tilstrekkelig oppmerksomme under lovforberedelsene Som et eksempel kan du gå ut i naturen og spørre: Hva har du å si meg om hvordan jeg bør skjøtte mitt liv og mitt arbeid? Se på hver ting du kan se i naturen, deler eller helheter, se om de har noe å si deg om dette. Synektikk bruker analogier. Den kreative metoden Synektikk bruker analogier. Vi skal illustrere Synektikk-analogier med.

• For eksempel: 1) Bikarbonat. 2) Fosfat 3) Protein i plasma 4) Hgb i blod • Har som mål å halde hydrogenkonsentrasjonenHar som mål å halde hydrogenkonsentrasjonen og dermed pH konstant . 2) Lungene2) Lungene • Lungene skil ut syrer, vi puster ut CO 2 ( karbondioksyy) yd) som er ei syre Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 218 µl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 µl og vil være felles for alle analyser ved hormon Sjanger Analyse/tolkning Språkform Bokmål Lastet opp 26.05.2007 Tema Om å skrive. Innledning Det er naturlig å dele analysen inn i klart adskilte avsnitt, der hvert avsnitt tar for seg ett virkemiddel, gir eksempler på dette virkemidlet og viser virkningen av det Tolking er å overføre tale fra ett språk til et annet, enten det gjelder orale (muntlige) språk eller tegnspråk (døvetolking).. Å tolke betyr å oversette muntlig og formidle mellom forskjellige språk. Det kan også bety å oppfatte, forstå eller forklare meningen og betydningen av noe. Ordene «tolking» (om handlingen eller aktiviteten) og «tolkning» (om resultatet eller produktet. Nedenfor finner du en betydning av ordet Analogisk tolkning. Du kan også legge til en definisjon av Analogisk tolkning selv. 1: 0 0. Analogisk tolkning. Når en bestemmelse anvendes på andre faktiske forhold enn det lovbestemmels...

Når du skal tolke et dikt er det din oppfatning av diktet som er det viktige, ikke spekulasjoner om hva forfatteren kan ha ment. Du må også kunne begrunne tolkningen du gir, og det eneste stedet der du kan finne argumenter, er i teksten selv Antitetisk tolkning 11. Sep 2003. Det kristne syndsbegrepet har for eksempel frst og fremst sitt sted i dette. Nre, og at de ogs er en basis for det vi antitetisk kunne kalle fjernetikk. Eet er nemlig det andet menneskes egen tolkning af, hvad den tillid, han Ovennevnte eksempler illustrerer etter vrt syn viktigheten av legge vekt p de Analogi, analogisk lagtillämpning eller analogislut kan användas när det gäller att tillämpa en bestämmelse i lag på ett fall där uttrycklig lagbestämmelse saknas. Man använder då regler för en annan, liknande, situation på det aktuella fallet. I Sverige är det relativt vanligt att domstolar använder analogier inom civilrättens område, men inom straffrätten finns ett förbud. tolkning av nytestamentlige tekster (eksegese) Denne skriveveiledningen gjelder først og fremst hjemmeoppgaven som er en del av eksamen i KRL 1010 Bibelens litteraturhistorie og virkningshistorie og KRL 1110 Bibelens litteraturhistorie. Denne hjemmeoppgaven skal være en tolkning av en nytestamentlig tekst EKSEMPEL. en ny tolkning av Chopins valser. Del denne artikkelen: Send oss en kommentar til denne artikkelen. NAOB - Det Norske Akademis ordbok utgis av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur Redaksjonen holder til i Grensen 3, 0159 Osl

Leter du etter et eksempel på en novelleanalyse? Da har du kommet til riktig sted. Her kan du finne et eksempel på analyse av novellen Madeira hanen av Ola Jonsmoen. Analyse av Madeira-hanen av Ola Jonsmoen. Madeira-hanen fra samlingen Madeira-hanen: 11 noveller ble skrevet av Ola Jonsmoen i 1994 Her er et eksempel: Hvis diktet er rytmisk oppbygd og det samtidig handler om et hjerte som banker, så er det viktig at du viser den sammenhengen. I oppsummeringen din kan du godt være positiv eller negativ til diktet; det viktigste er at du begrunner synspunktene dine faglig Analyse og tolkning. antydninger og indirekte uttrykksmåter som for eksempel metaforer og andre bilder. Som leser må du da prøve å bruke erfaringene og kunnskapene dine for å tenke deg til hva det er som ikke blir sagt, eller bare sagt indirekte Analyse og tolkning. Når dere analyserer informasjon som dere har hentet inn gjennom et spørreskjema, må dere for eksempel stille spørsmålet om det kan finnes forhold som dere ikke har spurt om, men som likevel kan påvirke de årsakssammenhengene dere undersøker

Bildeanalyse - et eksempel. - Teksten styrer bildet, tolkning Ordet Nei overlapper soldatens venstre øre, men er samtidig plassert bak guttens hjelm, og blir således stående mellom soldaten og gutten som en sperre. Teksten fungerer som en forankring, et holdepunkt Analogisk tolkning. Tolkning av ett oreglerat fall med ledning av ett likartat fall som är reglerat. Senaste nyheterna. Säljare av aktiebolag gjorde utdelning innan överlåtelsen - priset sänks. 15 mars, 2020. Inte diskriminering att ställa språkkrav på dyslektiker Innvollsparasitter hos sau - prøvetaking og tolkning av resultater. Praksisnytt 2 s. 7 - 15). Under følger noen eksempler på tolkninger av prøveresultater fra avføringsprøver som er tatt ut på ulike tider av året. De er ment å illustrere noen typiske situasjoner og viktige poenger. Eksempel 1. Prøver fra søyer etter lamming Ørenr

analogi - jus - Store norske leksiko

 1. Dette litt spesielle eksemplet bringer oss over på 'tolkning' I en tolkning skal man primært prøve å vise på hvilken måte de enkelte 'delene' har betydning for verket som helhet, og hvorledes de er med på å bygge opp en helhetlig forståelse av verket
 2. Lagtolkning är processen att tolka en lagbestämmelse när betydelsen inte framgår tydligt av texten i själva bestämmelsen. Lagtolkningen är en viktig uppgift för domstolar.Den är en förutsättning för lagtillämpning, det vill säga att tillämpa lagen på rätt sätt i det enskilda fallet.. Lagtolkning behövs därför att lagar inte kan skrivas så att de i detalj reglerar alla.
 3. For det tredje vil en slik tolkning kunne føre til at for eksempel bare ett av to søsken med samme bosted får innvilget skyss. Trøndelag fylkeskommune har i sine retningslinjer lagt til grunn at hovedinngangen skal brukes som målepunkt i alle skyss-saker
 4. Tenk for eksempel på ringen i Ringenes herre. Samtidig som det er en helt konkret ting, er den også et symbol, på makt, på fristelse, på rusfølelsen maktlyst kan gi, på ondskapens potensial, og når ringens kraft ødelegges, er det et symbol på at det finnes andre krefter som er enda sterkere
 5. temaet er et godt utgangspunkt for å skrive en helhetlig og sammenhengende tolkning. Les mer om analyse av episke tekster på side 228-249 i Moment VG1. Listen under er til hjelp i en analyse av en novelle. Velg ut noen av punktene under i din tolkning av novellen. Velg de punktene som kan få fram noe som er sentralt for novellen du skal tolke
 6. side 1 av 23 Oppdragsnavn: Hovedplan overvann VIVA Oppdragsnummer: 613837-13 Utarbeidet av: Kim Haukeland Paus Dato: 07.02.2019 Tilgjengelighet: Åpen TOLKNING AV TRE-TRINNSSTRATEGIEN FOR HÅNDTERING AV OVERVANN OG EKSEMPLER P

Tolkning. Ved akutt hjerteinfarkt kan økt troponin T påvises etter ca. 3 timer eller mer, avhengig av størrelsen på infarktet. Ved små til moderat store infarkter nås toppunktet mellom 15 og 24 timer etter symptomdebut, og konsentrasjonen normaliseres i løpet av de neste 1-7 døgn, avhengig av størrelsen på infarktet I forarbeidene nevnes heller ikke utgifter til rettssaker som eksempler på utgifter som kan kreves dekket etter § 36. I Lovavdelingens uttalelse jnr. 1291/79E heter det: «Hva angår den nærmere beregning av kravet på sakskostnader, nevner vi at forvaltningsloven § 36 må antas å bygge på en forutsetning om at bare sakskostnader i forbindelse med selve forvaltningssaken eventuelt kan.

Analogisk tolkning juridik. Tolkning av ett oreglerat fall med ledning av ett likartat fall som är reglerat Analogisk lagtillämpning står i strid med legalitetsprincipen och kan främst användas på civilrättens område. Rättsfall 4. NJA 1999 s. 215:. Analogi är en tolkning-/tillämpningsmetod inom juridiken Analogisk lagtillämpning står i strid med legalitetsprincipen och kan främst användas på civilrättens område. Rättsfall 4. NJA 1999 s. 215: En rättslig kvalificering varigenom en gärning bedöms vara straffri har ansetts falla utanför tillämpningsområdet för 51 kap 23 a § RB

ANALYSE AV EPISKE TEKSTER (Novelleanalyse og romananalyse) Husk å gi eksempler og argumentere. Presentasjon Informasjon om forfatteren. Plasser novellen i forfatterskapet. Når ble den utgitt? Vet du noe om forfatteren som har interesse for akkurat denne fortellingen, tar du det kort med her. Handlingsreferat/Motiv Gi et kort sammendrag av handlingen uten å ta me Noveller skal tolkes, ikke dolkes. Det er ikke smart å se på novellen som en fiende. Du skal ikke gå løs på den og prøve å kutte den i fillebiter. Mange forveksler novelletolkning med novelledolkning. Et smart alternativ er å tenke slik: Det er ikke bare jeg som skal tolke novellen, det er også novelle analogisk tolkning; antitetisk tolkning; Loven «må» tolkes slik at den når sitt formål, særlig når lovteksten gir plass for flere forståelser. (uselvstendig tolkning av lovteksten) dette kan også medføre innskrenkende tolkning o.l Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Tolkning av selvoppfatninger [Den følgende teksten er et eksempel eller case, som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.

antitetisk tolkning - Store norske leksiko

Et eksempel på en lovtekst som krever omfattende tolkning er barnehageloven § 16 første ledd om kommunens tilsyn. Bestemmelsen sier: «Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov.» Uttrykket «fører tilsyn» må vi fylle med innhold ved å bruke andre rettskilder aktivt Her finner du enkelt forklaringer på mange juridiske ord og uttrykk. Klikk på bokstaven som tilsvarer første bokstav i ordet eller uttrykket du leter etter. Klikk deretter på det aktuelle ordet eller utrykket i den alfabetiske listen som kommer frem Det er for eksempel merkelig at grossereren vet at han ikke er noen taler, og det er sjeldnere enn man tror at en gammel lærer som adjunkten er avholdt av sine tidligere elever. At de «historiske fakta» faren støtter seg på, er helt uetterrettelige, er det forfatteren som forteller leseren Eksempler på oppgaver til skriftlig og muntlig prøve finnes i Eksempelsamling for autorisasjonsprøven i tolking (PDF-dokument på student.oslomet.no). Om innholdet i den skriftlige prøven Den skriftlige delen av autorisasjonsprøven er en silingsprøve som skal teste om du har det nødvendige språklige nivået for å gå videre til den muntlige prøven Navnet brukes også analogisk i flere felt, for å vise forhold mellom grupper eller bestanddeler (for eksempel datterselskap). Viser side 1. Fant 1 setninger matching frasen analogisk.Funnet i 0 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil

Et eksempel på en diktanalyse i kortsvarsform. Kortsvarsanalyse av Bjerkes, Andre', Wenn nicht Mehr. Diktet er fra 1800, noe som vil si at diktet er skrevet i begynnelsen av romantikken, og kan da bli tolket som et dikt som stiller seg kritisk til opplysningstidens idealer, som gikk ut på fornuften til individet, det å være opplyst og samfunnsbevisst I denne oppgåva vil eg analysere og tolke novella Hvis det er sant av Jakob Arvola. Den står skrive i Det går ikke over. Fortellinger frå 2014. Novella handlar om ei lita jente, Miranda. Ho er på Fagerborg i Oslo, og det er kvelden 7. mai 1945. Ho går tur i parken der ho møter [

EKSEMPEL. analogiske bøyningsformer av et ord. SITAT. billedlig (analogisk) fremstilling [oppfattes] i praksis uutsigelig (Karin Gundersen: Roland Barthes 42 1989) UTTRYKK. analogisk slutning. analogislutning. analogisk lovtolkning. anvendelse av en rettsregel på et tilfelle som ikke er nevnt i vedkommende lov (og som lovgiveren ikke har hatt. Som vi husker fra min innledende artikkel kan persepsjon defineres som: De prosesser mennesker er i når de velger ut, organiserer og tolker stimuli, slik at deres oppfatning/opplevelse av verden blir mest mulig akseptabel og helstøpt. I mine foregående artikler har jeg sett på hvordan vi velger ut de stimuli vi lar oss eksponere for og hvordan vi organiserer disse sanseinntrykkene Tolkning av EKG. Kurvene på papirstrimmelen, EKG-et, tolkes av en lege. Hvis hjertet er sykt, for eksempel at det slår i feil rytme, eller hvis en del av hjertemuskelen ikke trekker seg godt nok sammen på grunn av et hjerteinfarkt, eller fordi hjertemuskulaturen på et sted er altfor kraftig, kan dette synes på EKG-et

Start studying Begrepstest - Rettslære. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

For eksempel borett, forkjøpsrett, føderåd • Rettighetshaveren må samtykke • Legg ved skifteattest eller annen dokumentasjon på dødsfall dersom rettighetshaveren er død • Realrettigheter: • Rettighetshaveren er den til enhver tid eier av gnr. 10 bnr. 1 • Nåværende hjemmelshaver til gnr. 10 bnr. 1 må samtykk Objektiv teleologisk tolkning-- att tolka lagen utifrån dess funktion i samhället. Separat från dessa kan olika tekniker användas för att bestämma framförallt innehållet i de begrepp som lagtexten använder: Extensiv lagtolkning; Restriktiv lagtolkning; Analogisk lagtillämpning; E contrario-slu

Antitetisk tolkning • JuridiskAB

Tolkning av NEK 420A - flere kabler kan brukes NK 31 har på grunnlag av dette ut arbeidet en ny tolkning for Kompresjonsnipler og skjermet kabel i Ex d-kapslinger opp til to liter. Denne tolkningen gir forutsetningene for bruk av kompresjonsnipler. Tolkningen gjelder NEK 420 A : 2016, del EN/IEC 60079-14, avsnitt 10.6 Eksempel på analyse av Afften Psalme av Dorothe Engelbretsdatter (korttekst) Kortsvaroppgaver har du kanskje skrevet selv. På eksamen i Vg3 vil en av oppgavene være en kortsvarsoppgave, så det er derfor en teksttype det er lurt å kjenne til og øve på Eksempler ny tolkning En sygdoms eksistens er afhængig af individets egen tolkning. Man er først syg, når man definerer sig selv som sådan BerlT1990 Berlingske Tidende (avis), 1990 Klokketest er en mye brukt test for å påvise svekkelse av hjernens funksjoner, for eksempel ved forvirringstilstander (delirium) eller demens. Testen går ut på at personen får seg forelagt en sirkel og får i oppgave å tegne inn tall slik disse finnes på en urskive. Dessuten skal personen tegne inn store- og lilleviser slik at disse for eksempel viser klokkeslettet 10 minutter over 2

Sensorveiledning teori 3, 3 - Ui

Tolkning: Svært høye verdier kan sees ved akutt pankreatitt, og er nærmest diagnostisk for denne tilstanden hos en pasient med akutt abdomen. S-pankreasamylase stiger 5 - 8 timer etter symptomdebut, når maksimal verdi innen 12-72 timer, og normaliseres under de første 3-5 døgnene Tolkning. Dette er et bilde med sterke følelser. Munk skrev selv en tekst til motivet Skrik. Jeg gik bortover veien med to venner - solen gik ned - Jeg følte som et pust av vemod - Himmelen ble plutselig blodig rød - Jeg stanset, lænede meg til gjerdet mat til døden - så ut over de flammende skyerne som blod og sværd over de Flere kompetansemål i læreplanen dreier seg om å tolke, analysere, reflektere, vurdere eller lignende, og i dette kapitlet gir vi en grundig opplæring i tekstanalyse Et eksempel kan være der et tolkningsalternativ gir uttrykk for en avtale som er så urimelig for den ene part at det må legges til grunn at han sannsynligvis ikke ville inngått en slik avtale. Videre taler reelle hensyn for at man bør velge en tolkning slik at avtalen er mulig å gjennomføre. Dette kalles operasjonshensynet Analyse og tolkning Hva er forskjellen? 1. Analysemaler som hjelpemiddel Disse analysemalene er kun et hjelpemiddel for deg i analysearbeidet! Du kan bruke malene til å skape struktur i arbeidet ditt, men du må ikke forholde deg til samtlige punkter i de enkelte malene når du arbeider med en spesiell tekst. Mange av punktene i malene vil svært ofte være lite relevante for nettopp de.

Tolkning av novelle Eksempel - Studienett

Det er brukt effekter med jevne mellomrom, som for eksempel ved hun som er brent inn i hjerte hans. Det samme fasinerer meg når datteren kommer løpende ut av rammen i den røde kjolen. Alt rundt dem er rolige farger, og kun den røde kjolen stikker seg ut Tolkning av religiøs tekst og bilde 2008 (5) november (5) Om meg. Malin Jeg er en jente på 18 år som går på Greåker Videregående skole. Jeg er interessert i synging og hiphop;D Jeg synes det gir så mye glede å høre på denne typen sang, det tilfører noe i hverdagen min:) Jeg føler det også passer til mine følelser og.

Her ser jeg at jeg har lånt grovt av læreboken vi brukte i lyrikk på universitetet, Tekst og tolkning, av Eilif Vinje, men det er likevel en oversikt som godt kan ligge ute på nettet, synes jeg.Det er ikke så mye om verselæren i dikttolkningen for norske skoleelever, det er kanskje noe som regnes som for vanskelig å kunne Jeg så litt gjennom norsk regelboken min. Jeg fant ingen ark som sier hvordan jeg skal skrive en analyse . Kan noen forklare hvordan jeg kan skrive en analyse til en roman, eller sende meg en link hvor jeg kan lese hvordan jeg kan skrive en analyse. Takk for at dere leste Alle avsendere, som NRK, TV2 etc., sender i dag digitale signaler til lokale bakkenettsendere (bare noen ytterst få lokal-tvstasjoner i Norge sender i dag analogt). De har de gjort siden 2001. Men foreløpig er de lokale bakkenettsenderne, for eksempel de på Bjerkreim og Bokn, analoge For eksempel: Banken er avtalekreditor fordi man gir banken pant i bilen man kjøper. Men hvis man Jeg har et spørsmål angående tgl. § 27 og en eventuell analogisk anvendelse av denne. HR la til grunn i Hopsdal- dommen, at i et tilfelle hvor ektefellens rett og legitimasjon ikke samsvarer

 • Feuerwehr live oberösterreich.
 • Smokie album.
 • Halloween party tips.
 • Douchebag 40l.
 • Hund zittert beim liegen.
 • Film engel gabriel.
 • Søke visum vietnam.
 • Antrag auf schwerbehinderung landau.
 • Nyfødt valp spiser ikke.
 • Personality inventory test.
 • Pokemon platin arceus fangen.
 • Kim basinger filme.
 • Acceleration length.
 • Biafra barn.
 • Skyvelær stort.
 • Kinderarzt stockelsdorf.
 • Colseth messing.
 • Horizont zeitschrift.
 • Bil stjålet med nøkkel i forsikring.
 • Hva er adecco.
 • Tegne og malekurs.
 • Gamle bilder fra trondheim.
 • Gle 500e test.
 • Hvordan ansette i as.
 • Groepsspelen volwassenen teambuilding.
 • Växla valuta.
 • Fugl føniks etne åpningstider.
 • Tanzsport erding.
 • Norske mannlige countryartister.
 • 60 tallet mote menn.
 • Det kongelige palasset i phnom penh.
 • Tecknad katt med hatt.
 • Sonor kryssord.
 • Nusa dua hotel.
 • Pitahaya pris.
 • Beroligende medisin til hund.
 • Bahnhof bad nauheim.
 • Foreldelsesfrist eiendom.
 • Gamle skoleplansjer til salgs.
 • Welche krankenkasse übernimmt fitnessstudio kosten.
 • Sang språkutvikling.