Home

Læreplan grunnskolen

Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. Sen Søk etter læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring

Grunnskole - Udi

 1. Her er de nye læreplanene for grunnskolen og gjennomgående fag i videregående opplæring. For 1.-9. trinn og Vg1 blir de innført august 2020. For 10. trinn og Vg2 blir de innført august 2021. For Vg3 blir de innført august 2022. På Vgs omfatter nye læreplaner både fellesfag og programfag
 2. Gjeldende læreplan Læreplan i norsk (NOR1-05) Gjelder fra: 01.08.2013 Gjelder til: 31.07.2022 UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner Læreplan i norsk (NOR1-04) Gjelder fra: 01.08.2010 Gjelder til: 31.07.201
 3. Gjeldende læreplan Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-04) Gjelder fra: 01.08.2013 Gjelder til: 31.07.2021 UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner . Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-03) Gjelder fra: 01.08.2010 Gjelder til: 31.07.2013 Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-02) Gjelder fra: 01.08.2009 Gjelder til: 31.07.201

Finn læreplan - Udi

Grunnskole er en betegnelse for den obligatoriske, 10-årige skolegangen for barn i alderen fra 6 til 16 år i Norge.Grunnskolen omfatter alle barne-og ungdomsskolene i landet. Grunnskole-utdanningen reguleres av Opplæringslova. Kommunene har ansvaret for driften av de offentlige grunnskolene, mens private driver de såkalte friskolene, det vil si private, statsstøttede grunnskoler og. Mønsterplan for grunnskolen var en læreplan som kom i 1974. Den er derfor kjent som M74. Mønsterplanen ble revidert i 1987, og refereres til som M87. M87 ble så erstattet av L97, som igjen ble erstattet av LK06, Kunnskapsløftet, den første reformen for både grunnskolen og videregående skole. Mønsterplanen ble lagt fram av Kirke- og undervisningsdepartementet for Stortinget i 1972. 18. mars åpner høringen om nye læreplaner for alle fag i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående skole. Totalt sender Kunnskapsdepartementet over 40 læreplaner på høring. Høringsfristen er 18. juni. Læreplanene blir fastsatt av Kunnskapsdepartementet høsten 2019, og vil bli tatt i bruk i skolen fra og med høsten 2020 I hver læreplan for hvert fag er det en beskrivelse av hvordan de grunnleggende ferdighetene skal bidra til å utvikle elevenes kompetanse i faget. Underveisvurdering er all vurdering i grunnskolen fra 1. trinn og fram til sluttvurdering på 10. trinn og på hvert trinn i videregående opplæring

Ny læreplan Det er fastsatt en ny læreplan for alle fag i grunnskolen og for fellesfagene i videre-gående opplæring. Den nye planen har tydelige mål for hva elevene skal kunne på ulike trinn. Gjennom slike kompetansemål uttrykker læreplanen høye faglige ambisjoner for alle elever Steinerskolen er et anerkjent pedagogisk alternativ til den offentlige skolen, med et pedagogisk tilbud fra barneskole til videregående. Steinerskolen har et langsiktig mål om å skape en livslang motivasjon for læring, gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring Programmering må inn i læreplanen for grunnskolen, og aller helst bør barna lære seg grunnleggende teknologiske ferdigheter i barnehagen, mener Torgeir Waterhouse. - Dessverre er kodingsnivået i den norske grunnskolen generelt fraværende. Det finnes små oaser rundt omkring, men det er takket være soloinitiativer fra lærere og elever Læreplan i musikk Læreplankode: MUS1-01 Side 3 av 7 Årstrinn Hovedområder 1.-10.Musisere Musisere Komponere Lytte Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått både som estetisk opplevelse og eksistensiell erfaring, som faglig fokus

Læreplan i matematikk fellesfag Læreplankode: MAT1-04 Side 2 av 14 Føremål Matematikk er ein del av den globale kulturarven vår. Mennesket har til alle tider brukt og utvikla matematikk for å systematisere erfaringar, for å beskrive og forstå samanhengar i naturen og i samfunnet og for å utforske universet I særlige tilfeller kan en i grunnskolen, på grunnlag av lokalt fastsatt fordeling av timer på årstrinn, omdisponere innenfor de nivåene det er fastsatt kompetansemål for (etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn) for den enkelte elev. Omdisponering av timer kan bare skje til fag med nasjonal læreplan (herunder læreplaner Dette veiledningsheftet inneholder praktiske eksempler på hvordan du kan jobbe med samisk kunsthåndverk (duodji/duedtie/duodje) i grunnskolen. Oppgavene tar utgangspunkt i norsk læreplan, kunst og håndverk, 1.-7. trinn (2006) Læreplanverket for den tiårige grunnskolen Overordnet post: Norbok Språk: Norsk (Bokmål) Flerspråklig Norsk (Nynorsk) ISBN: 8277264119 Emne: grunnskole Dewey: 372.19 372.19 372.19 Annen klassifikasjon: Pd 34(Jc 3) PT UDK: 37.014 373.3. Læreplan i norsk Læreplankode: NOR1-05 Side 2 av 14 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket innlemmes barn og unge i kultur og samfunnsliv, og rustes til deltakelse i arbeidsliv og demokratiske prosesser

Mønsterplan for grunnskolen : bokmå Mønsterplan for grunnskolen : M87 Navn: Norge Kirke- og undervisningsdepartementet Norge Kirke- og undervisningsdepartementet Utgave: Bokmål[utg.] Publisert: Oslo : Aschehoug, 1987 Omfang: 307 s. Overordnet post: Barnebokinstituttet Overordnet post: Norbok. Læreplan i engelsk for hørselshemmede Læreplankode: ENG2-03 Side 3 av 11 Engelsk har kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen og etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram/Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram. Oversikt over hovedområder: Årstrinn Hovedområder 1.- 10. Vg1 Vg2 (yrkesfaglige utdanningsprogram. njnlt nt f knt g klt lngn duodi i grunnskolen Veiledningshefte med praktiske eksempler på duodji i kunst og håndverk, norsk læreplan: 1.-7.trinn Bagadallangihpa mas leat duoji praktihkalaš ovdamearkkat, dáidaga ja duoji dárogiel oahppoplána: 1.-7. ceahkk

Læreplan i engelsk Læreplankode: ENG1-03 Side 2 av 11 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, har vi ofte bruk for engelsk. Engelsk brukes i film, litteratur, sang, sport, handel, produkter, vitenskap, og teknologi, og gjennom disse bruksområdene har mange engelsk Læreplan i psykologi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 23. juni 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd Gyldendal Undervisning skal gi viktige bidrag til at barn, unge og voksne lærer mer og bedre, og slik er rustet til å møte livets oppgaver og bidra positivt til et bærekraftig samfun Standpunktvurderingen og antall karakterer blir som i gjeldende læreplan for både ungdomstrinnet og for videregående opplæring. Dette innebærer at elevene etter 10.trinn skal ha tre standpunktkarakterer, én i norsk hovedmål skriftlig, én i norsk sidemål skriftlig og én i norsk muntlig

Læreplan for grunnskolen. Mars 2007. 1.0 03.10 2007 Steinerskoleforbundet En læreplan for steinerskolene 2007. Grunnskolen. 1.1 03.08 2008 Steinerskoleforbundet En læreplan for steinerskolene 2007. Grunnskolen. Korrigert religion og livssyn, kompetansemål 10. trinn. Føyd til et. moment i geografi formål og perspektiv, samt et. Grunnskolen er delt i eit barnetrinn og eit ungdomstrinn. Barnetrinnet omfattar 1.-7. årstrinn og ungdomstrinnet omfattar 8.-10. årstrinn. Departementet gir forskrifter om fag, om mål for opplæringa, om omfanget av opplæringa i faga og om gjennomføringa av opplæringa. Departementet gir forskrifter om aktivitetar som ikkje er opplæring i. Høring - læreplan i kroppsøving. Vi fornyer alle læreplanene for grunnskolen og læreplanene for de gjennomgående fagene i videregående opplæring. Vi håper du både vil lese hver læreplan for seg, og lese læreplanene på tvers av fag Grunnskolen er en gratis, obligatorisk skolegang for barn i alderen 6-16 år. Også asylsøkere og andre som kommer til Norge med ønske om å bosette seg her kan ha rett og plikt til opplæring

Svømmedyktig.no - din støtte i svømme- og livredningsopplæringen. For deg som underviser i-, eller har ansvar for å tilrettelegge for svømme- og livredningsopplæring i grunnskolen. Aktiviteter som støtter opp under kompetansemålene etter 4.-, 7.- og 10.trinn. Særlig fokus på øvelsene i den obligatoriske ferdighetsprøven som skal bidra til at eleven blir svømmedyktig Joik i grunnskolen. I dette heftet finner du praktiske eksempler på hvordan du kan jobbe med samisk joik i grunnskolen. Oppgavene tar utgangspunkt i norsk læreplan, musikk: 1.-7.trinn. Heftet er utarbeidet i samarbeid med Frode Fjellheim, professor i musikk ved Nord universitet. Elisabeth Misvær og Frode Fjellhei Undervisningstid - grunnskolen Fag etter Kunnskapsløftet fordelt på årlig undervisningstid. Årlig undervisningstid angitt som årsrammer i 60/45 minutters enheter gjeldende fra 1.8.2010. Trinn Årsramme Barnetrinnet 741/988 Alle fag Ungdomstrinnet 606/808 Norsk Samisk som førstespråk Tegnspråk som førstespråk Norsk fordypnin Vi fornyer alle læreplanene for grunnskolen og læreplanene for de gjennomgående fagene i videregående opplæring. Vi håper du både vil lese hver læreplan for seg, og lese læreplanene på tvers av fag. Det har stor betydning for oss å få tilbakemelding både på den enkelte planen og på sammenheng og helhet i læreplanverket Skolen virker i et samfunn preget av store kulturelle, teknologiske, økonomiske og miljømessige endringer. Fremtidens generasjoner går i dagens skole, og pedagogikkens oppgave blir å legge til rette for en ansvarlig og bærekraftig utvikling i årene som kommer

Høring - læreplan for utdanningsvalg på ungdomstrinnet. Vi fornyer alle læreplanene for grunnskolen og læreplanene for de gjennomgående fagene i videregående opplæring. Vi håper du både vil lese hver læreplan for seg, og lese læreplanene på tvers av fag Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har i samarbeid med konservator Gry Fors og RiddoDuottarMuseat, utarbeidet et veiledningshefte med praktiske eksempler på hvordan man kan jobbe med samisk kunsthåndverk, duodji, i grunnskolen. Dette med utgangspunkt i norsk læreplan: 1.-7.trinn Steinerskolens læreplan ble siste gang revidert og nyskrevet i 2007 i forbindelse med innføringen av Kunnskapsløftet i offentlig skole. Den reviderte utgaven av læreplanen har formulerte kompetansemål i hvert fag etter 4., 7. og 10. trinn i grunnskolen og på høyeste nivå i hvert fag på videregående trinn Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring ble innført i grunnskolen på alle årstrinn i løpet av en treårsperiode fra skoleåret 2006/07 i forbindelse med gjennomføringen av skolereformen Kunnskapsløftet. Læreplanen omfatter: 1) en generell del som er felles for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring, og som angir overordnede mål for opplæringen og det. Grunnskolens Læreplan og NSFs svømmemerker. Barnetrinnet - veien til svømmedyktighet. Læreplanens kompetansemål etter 4. årstrinn er at eleven skal kunne vere trygg i vatn og vere symjedyktig. Det er viktig å være klar over at denne prosessen er tidkrevende

Læreplan

LÆREPLAN FOR GRUNNSKOLEN - 2007, v. 2.1 2015 Steinerskolene samarbeider over landegrensene, men landene har selvsagt sine egne læreplaner. Helheten og sammenhengen i steinerskolens læreplan er gjennomarbeidet og grundig utprøvd gjennom en nesten hundre år lang pedagogisk praksis. Nye fag og områder har kommet til med samfunnsutviklingen, andre temaer har blitt lagt til side so Språk/målform Bokmål/Nynorsk Utgivelsesår 2020 Læreplan Fagfornyelsen ISBN 9788202683917 Nettsted 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn og 4. trinn Legg i ønskeliste Skolen 8-10 Samfunnsfa Læreplan i kunst og håndverk. Fristen for å svare har dessverre gått ut. Om faget. Fagets relevans. Kunst og håndverk er et skapende og praktisk kulturfag. Fagene i grunnskolen har kompetansemål etter ulike trinn. Har du synspunkt på dette? Legg til kommentar. 18 Sammenhengen mellom ny læreplan i matematikk og innholdet i skolelaboratoriets videreutdanningskurs. Struktur for barne- og ungdomsskolen

Nye læreplaner - grunnskolen og gjennomgående fag vg

Læreplan i norsk (NOR1-05) - Udi

 1. Kronikk: Læreplan 97 - på godt og vondt Lærarane har tatt vel i mot Læreplan 97, men sjølv om dei aksepterer langt på veg intensjonar og tilrådingar, synest mange at planen inneheld krav og forventningar til arbeidet i skolen som vanskeleg kan sameinast
 2. Læreplan for grunnskolen - innledning til læreplaner for fag. Dette dokumentet angir prinsipper og retningslinjer for grunnskolens oppbygning, organisering og innhold. 3. Læreplaner for fag. Skolefritidsordning (SFO) Skolefritidsordningene er lovfestet i opplæringsloven og ble innført i Reform 97
 3. LHL er ansvarlig for grunnskolen. Læreplan og læremidlene blir nå testet i en pilotfase som løper ut 2019. Gjennom pilotperioden vil SINTEF evaluere resultatene, slik at vi kan forbedre konseptet før dette lanseres over hele landet. I skolene er det lærerne som skal bruke opplæringskonseptet
 4. Sosial læreplan for Ormestad skole - side 8 Fellesskapstiltak som fremmer trivsel og sosial kompetanse For alle i skoletiden, fast; - Fadderordning - Julegudstjeneste og alternativt opplegg, 4. trinn ansvarlig - Grøtfest, 7. trinn ansvarlig - Lucia, 7. trinn ansvarlige, 6. trinn baker lussekatte
 5. På denne siden ligger det lenke til Utdanningsdirektoratets side med læreplanen for Mat og Helse. Læreplanen er styringsdokumentet som forteller hva faget skal inneholde, antall timer faget skal omfatte, hensikten med faget og hva elevene skal lære i faget. Læreplanen for Mat og Helse i grunnskolen. (Hele læreplanen) Kompetansemålene forteller oss hva målene fo
 6. Stillingsbeskrivelser grunnskolen Dette dokumentet inneholder følgende stillingsbeskrivelser: 1. Generell beskrivelse for ansatte i skoleverket • Medansvar for at elevenes pedagogiske tilbud er i tråd med lov og læreplan. • I samarbeid med rektor og øvrig personale har lærer ansvar for pedagogisk planlegging, herunder.

Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-04

 1. En analyse av læreplan for kroppsøving Artikkelen er ikke en drøfting om hva kroppsøvingsfaget bør være, Tidligere har det vært fastsatt i forskrift til opplæringslov at elevens forutsetning skal vektlegges i grunnskolen. Dette er tatt ut av § 3.3
 2. Kristendom, religion, livssyn og etikk (forkortet KRLE) er et obligatorisk fag i den norske barne- og ungdomsskolen.KRLE-faget skal ifølge opplæringslova presentere verdensreligioner og livssyn på en objektiv, kritisk og pluralistisk måte. Formål med faget skal være å gi kjennskap til kristendommen, andre verdensreligioner og livssyn og til etiske og filosofiske emner
 3. Sosial læreplan for Berg skole (i Oslo kommune), oppdatert mars 2016 følelser og det å forstå seg selv og egne reaksjoner vil være viktige elementer i denne dimensjonen, slik at man kan vente på tur og for eksempel reagere på kommentarer fra andre uten å ta igjen eller bli sint
 4. En læreplan forteller hva som skal gjøres i ulike fag og på ulike klassetrinn, og hvor mange timer de forskjellige fagene skal ha. Læreplanens funksjoner. Læreplanen som grunnskolen bruker heter Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (ofte forkortet som L97)
 5. 22. juli skal inn i ny læreplan for grunnskolen Elever skal lære om 22. juli i de nye læreplanene som skal innføres i 2020. Det viser nye skisser for læreplaner som legges frem denne uken
 6. ner oss om vår..
 7. I grunnskolen vil trafikkopplæring først og fremst være Trafikalt grunnkurs og mopedopplæring. Valgfaget Trafikk er et fag i grunnskolen med læreplan som er en forskrift til opplæringsloven og ikke trafikkopplæring i denne forbindelsen.Valgfaget Trafikk kan også godkjennes som Trafikalt grunnkurs, men da må trafikkopplæringsforskriften følges

Sosial læreplan Den norske skolen skal være en inkluderende skole fordi det viser seg at felleskapet er den beste arena for læring for alle. Et godt læringsmiljø er komplekst og inneholder flere dimensjoner. Dette må skolen hele tiden jobbe i prosess mot. Skolen skal være inkluderende for alle elever uansett forutsetninger. MORSMÅL læreplan med kartleggingsmål 2008 - 2009 3 hinder for at kommunen eller skolen gir morsmålsopplæring utover det de er pålagt. Morsmålsopplæringen gis innenfor et timetall som kommunen fastsetter. Opplæringen skal ikke gå på bekostning av annen opplæring, og kommer derfor i tillegg til den ordinære timerammen for grunnskolen Grunnskolen har tilhold ved Aglo vgs. Grunnskolen holder til i de to røde husene i forgrunnen på bildet over. Vår målsetting for det daglige arbeidet er underlagt Aglo sin visjon, og vårt fokus er positive opplevelser, gode relasjoner og MESTRING Læreplan, grunnskolen 8.-10. trinn, «Danielsen-planen» Endringer av «Danielsen-planen» basert på Rundskriv Udir-02-2011 - Krav til læreplaner for private skoler. Oktober 2012 I det følgende viser vi hvilke endringer som er foretatt i den eldre «Danielsen-planen», samtidig som hele planen med endringer er lagt ved. Endringer

Nøkkeltall for grunnskolen t.o.m. skoleåret 2016/2017. Faktaark 1 / 2017. Flere publikasjoner om grunnskole. Kontakt. Sentralbord: 24 14 20 00 Sentralbordet er betjent: 08:00 - 15:45 E-post: post@utdanningsforbundet.no. Besøksadresse. Hausmanns gate 17, 0182 Oslo Åpningstider for resepsjonen: 08:00 - 15:3 Duodji i grunnskolen . Veiledningshefte med praktiske eksempler på duodji i kunst og håndverk, norsk læreplan, 1.-7.trinn. Veiledningsheftet er beregnet på lærere som ønsker å jobbe med duodji i kunskt og håndverk, 1.-7. trinn etter norsk læreplan Det elevene og lærlingene lærer skal være relevant. Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Vi trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative. Elevene og lærlingene skal få mer tid til dybdelæring. Mange av læreplanene har vært for omfattende. For å legge gode rammer for dybdelæring, kan vi ikke bare fylle. Språk/målform Bokmål/Nynorsk Utgivelsesår 2020 Læreplan Fagfornyelsen ISBN 9788202618193 Nettsted 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn og 4. trinn Legg i ønskeliste Skolen 5-7 Engels Sosial læreplan Publisert: 17.6.2015 Endret: 8.11.2019 På Veitvet skole har vi nulltoleranse mot krenkelser og mobbing og arbeider hardt for at alle elever skal oppleve trygghet og tilhørighet i sin skolehverdag

FredagsKilden: NETTSTEDER

Læreplaner i Norge - Wikipedi

 1. Denne siden kan brukes av elever og lærere som ønsker fagstoff til undervisningsopplegg og oppgaver i faget Mat og Helse i grunnskolen. Siden er en samling og presentasjon av lenker til nyttige og aktuelle sider som kan gi utfyllende og oppdatert informasjon i forhold til læreplan, kostholdsråd, forskning og kunnskap om matvarer
 2. Lesing i grunnskolen. Søk etter læringsressurser ut fra klassetrinn og fag ved å velge i skjemaet nedenfor. Klikk på søk-knappen nederst og aktuelle læringsressurser listes opp til høyre på skjermen
 3. Fornyet vurderingspraksis i grunnskolen De to siste årene følger de ny læreplan og ny eksamensordning. Kunnskapsdepartementet ønsker lite endring i sluttvurdering og eksamensordningen. Skjer det, vil fagfornyelsen i praksis stanse opp. At fag har eksamen inngir automatisk en viss status
 4. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring LOKAL LÆREPLAN FOR MELØY KOMMUNE Utdanningsvalg og karriereveiledning Utarbeidet av: Lars Gjøviken, rådgiver Enga skole Børre Schulz, rådgiver Ørnes skole Lana Hestad, rådgiver Glomfjord skole DATO: 17.08.2008. Revidert etter Læreplan for utdanningsvalg KUF 200
 5. Særskilt språkopplæring i grunnskolen. Retten gjelder inntil eleven har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge ordinær læreplan. Særskilt språkopplæring kan bestå av tre former for opplæring: Særskilt norskopplæring - forsterket og tilpasset opplæring i norsk
 6. oriteter.; Morsmålsopplæring innebær er å styrke elevenes forutsetninger for å beherske det norske språket, utvikle grunnleggende lese- og skriveferdigheter, styrke ordforråd og begrepsforståelse.

grunnskolen - Store norske leksiko

Læreplan - Kunst og håndverk på grunnskolen Læreplan for kunst og håndverk på grunnskolen (L97). Når du kommer inn på siden, klikk først på det store bildet, deretter kan du velge Kunst og håndverk, og velge hvilket klassetrinn du vil lese læreplanen for. Veiledning Veiledning til læreplanen for kunst og kultur på grunnskolen Heimel: Fastsett ved kgl.res. 25. juni 1999 med heimel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 1-3 [som seinere endra paragrafnummer til § 1-5]. Fremja av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet (no Kunnskapsdepartementet). Endringer: Oppheves ved forskrift 1 sep 2017 nr. 1332 (i kraft når departementet bestemmer)

Grunnskole i Norge - Wikipedi

Før gruppene setter i gang samtalene, har de fått hvert sitt mandat. For eksempel i KRLE må K-en representere halvparten av målene. 50 prosent av religionsfaget i grunnskolen skal altså handle om kristendom. Hver gruppe gir så, etter flere runder med møter og diskusjoner, sitt forslag til læreplan for elevene i akkurat det faget Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2016 Læreplan Kunnskapsløftet ISBN 9788202497019 Fleksibind 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Vg1, Vg2 og Vg3 Bla i boka Legg i ønskelist En helhetlig pedagogikk Vår pedagogikk er i Norge godkjent som faglig-pedagogisk alternativ. Rudolf Steiner selv betegnet sin pedagogiske retning som oppdragelseskunst. Ifølge hans syn krever barnenaturen at undervisningen er gjennomtrengt av skapende fantasi. Skolens læreplan gir derfor ikke bare kunstfagene en fremtredende plass, men lar selve den kunstneriske arbeidsprosessen være et.

Lillehammerdebatten: Nettbrett i skolen « Litteraturhus

Sosial læreplan FAG: Klassens time KLASSE: 3.trinn SKOLEÅR: 2017/2018 LÆRER: Marianne, Inger Tove, Solveig og Tormod Kilder og læreverk: «Det er mitt valg», «Link til livet», Nrksuper og «Klasse og relasjonsledelse» Generelle del av læreplanen: «Læreplanens generelle del utdyper formålsparagrafen i opplæringsloven, angir overordnede mål for opplæringen og inneholder det. Hva er status i arbeidet og hvilke innholdspunkter er sentrale? Martin Minken har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo og har undervist i norsk ved flere videregående skoler. For tiden jobber han med utdanningspolitiske spørsmål i Utdanningsforbundet, der han blant annet følger utviklingen i norskfaget. Martin er forfatter på norskverket Moment Læreplan. Læreplaner. Læreplanene i kunnskapsløftet kan du lese på nettstedet udir.no Tilpasset opplæring Alle barn i grunnskolen har rett til tilpasset opplæring. Innenfor tilpasset opplæring og spesialundervisning har skolen ulike tilnærmingsmåter

Særskilt språkopplæring Opplæringslova § 2-8: Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen Sammenheng mellom samfunn og læreplan - en diskursanalyse av Martha Luongo Stokke Kandidatnummer: 656 Fag: Samfunnsfag Veileder: Tarjei Helland Bacheloroppgave i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, G5BAC3900 Mønsterplan for grunnskolen 1974 (M74). Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Læreplanen er aldersuavhengig og nivåbasert og kan brukast både i grunnskolen og i vidaregåande opplæring. Elevar som følgjer planen får ikkje vurdering med karakter. Planen kan nyttast til elevane kan følgje opplæring etter ordinær læreplan i norsk

Mønsterplan for grunnskolen - Wikipedi

 1. Kjersti Mordal Moen, Knut Westlie, Lars Bjørke & Vidar Hammer Brattli Når ambisjon møter tradisjon En nasjonal kartleggingsstudie av kroppsøvingsfaget i grunnskolen (5.-10. trinn
 2. Naturfag 1 er forankret i nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning 1-7. Videre er emnet forankret i eksisterende læreplan, og fagfornyelsen i grunnskolen. Naturfag 1 består av to emner (NAB801 og NAB802), hvert på 15 studiepoeng: Emne 1 - Den levende naturen; Emne 2 - Den ikke-levende nature
 3. Opplæringsloven sier at kommunene og fylkeskommunene har plikt til å kartlegge elevenes ferdigheter i norsk før det blir gjort vedtak om særskilt språkopplæring, og elever som får særskilt norskopplæring, skal også kartlegges underveis i opplæringa. Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk er laget for dette formålet og er utarbeidet i tilknytning til læreplan.
 4. I en pressemelding skriver de at elevene fortsatt skal lære om antikken på grunnskolen: - Skolverket kan konstatere at det er manglende støtte til vårt forslag, og derfor kan vi allerede nå, før svarfristen løper ut, slå fast at antikken vil forbli en del av grunnskolens læreplan i historie
 5. Nøkkelord: Generell læreplan, overordnet læreplan, norsk læreplanhistorie fra N39 - LK20. i gang på 1990-tallet - blant annet grunnskolereformen som i 1997 resulterte i Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L97). Ny generell læreplandel fikk vi imidlertid allerede i 1993 (L93)

LÆREPLAN I HELSEARBEIDERFAGET VG3 / OPPLÆRING I BEDRIFT Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd læreplan for grunnskolen. Vi viser også til Kulturrådets tidligere engasjement og innspill til Ludvigsen-utvalgets delutredning «Elevenes læring i fremtidens skole» og sluttrapport «Fremtidens skole», samt til forslag til forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger Fra Steinerskolens læreplan, om kunnskapssyn: «Sett i et globalt perspektiv er verden avhengig av en type kunnskap som fokuserer på helheten i samfunnet og i naturen, en kunnskap om konsekvensene av å endre eller påvirke kretsløp og prosesser 22. juli skal inn i ny læreplan for grunnskolen. Elever skal lære om 22. juli i de nye læreplanene som skal innføres i 2020. Det viser nye skisser for læreplaner som legges frem denne uken. Partene i fagfornyelsen inviteres til å gjennomgå eksamensordningen..

IKT-plan for skolene i Inderøy - Inderøy kommune

Nye læreplaner for bedre læring i fremtidens skole

Den 18.november 2019 publiserte Utdanningsdirektoratet de nye læreplanene for grunnskolen. Læreplanen vektlegger ulike bevegelsesaktiviteter, lek og øving i større grad enn tidligere. Faget legger til rette for et bredt utvalg av ulike bevegelsesaktiviteter og dreier mot et mindre idrettsrettet fag Lokal læreplan i Grunnleggende norsk for barneskolene i Tromsø kommune Introduksjon til lokal læreplan i grunnleggende norsk for barneskolene i Tromsø kommune Denne planen er ment som en hjelp i planleggingen av undervisning i grunnleggende norsk i Tromsø kommune. Planen gjelder både for elever i ordinære klasser og i Innføringsklasser. Fo Norskfaget i grunnskolen På denne sida finn du ressursar til norskfaget, både etter læreplan i grunnleggende norsk og den ordinære læreplanen i norsk. Les meir på sida om særskilt norskopplæring. Læreplanar og rettleiingar. Læreplanen i grunnleggende norsk (NB! går gradvis ut Den 18.november 2019 publiserte Utdanningsdirektoratet de nye læreplanene for grunnskolen. Mat og helse-faget er blitt mer praktisk, og fokuset på oprifter er nedtonet. Faget legger til rette for å utforske, bruke sanser og oppleve matglede og den sosiale delen av måltidet

Vi trenger både PISA og TIMSS | Nordnorsk Debatt

Fag og læreplaner - regjeringen

Læreplan - Matematikk på grunnskolen Læreplan for matematikk på grunnskolen (L97). Når du kommer inn på siden, klikk først på det store bildet, deretter kan du velge Matematikk, og velge hvilket klassetrinn du vil lese læreplanen for. Veiledning Veiledning til læreplanen for matematikk på grunnskolen. Læreplan - Matematikk på vg Sosial læreplan «Sammen gjør vi hverandre god» Grøtte skole . Grøtte skole 2 Innhold Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 9a § 9a-1.Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk o Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer

Lanternefest | Steinerskolen Eidsvoll

Steinerskole

Ny læreplan med klare mål En tydelig plan med færre detaljer og klare læringsmål for de ulike fag og trinn. Det er kjernepunkter i den nye læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring som fastsettes i dag Læreplan for grunnskolen Læreplan for videregående Idé og praksis Steinerpedagogikk - En introduksjon. Organisering av undervisningen Skoledagen starter med en dobbeltime i et hovedfag der perioden varer fra 2 - 5 uker Kompetanse Norge . Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at alle skal kunne lære hele livet og sikre seg kompetansen vi trenger

Regjeringa med den største endringa i skulen sidan 2006

IKT-Norge: - Koding må inn i læreplanen for grunnskolen

Ordensregler for grunnskolen. ORDENSREGLER FOR GRUNNSKOLEN. Vis respekt for deg selv. Vis respekt for andre. Vis respekt for dine omgivelser. HANDLINGSPLAN mot mobbing - mars 2017. Ordensreglement for SiH 30.8.201 Gjennomført opplæring i samfunnskunnskap i henhold til læreplan for faget i grunnskolen eller videregående opplæring, og hvor det er satt karakter i faget; Gjennomført studie og bestått studier i samfunnsfag som gir kunnskap om Norge, på universitets- eller høgskolenivå i Norge eller i utlandet tilsvarende 10 studiepoen

Duodji i grunnskolen Nasjonalt senter for kunst og

Læreplanen i norsk tegnspråk må være fast, men man må kunne velge læreplan for de tre andre fagene. Det er viktig at skolene ikke får muligheter til å overkjøre foreldrene fordi de prøver å spare penger. skal få opplæring i og på tegnspråk i grunnskolen LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring. Læreplaner for fag angir formål, hovedområder, omtale av grunnleggende ferdigheter,. Steinerskoleforbundet En læreplan for steinerskolene 2007. Korrigert religion og livssyn, kompetansemål 10 GAMMEL Læ replan i samfunnsfag grunnskolen. Læreplaner i samfunnsfag for grunnskolen (pdf) GAMMEL Læ replan i historie for videregående skole . Læreplan for eldre og nyere historie i videregående skole Læreplan i historie: England Læreplan i historie: Danmark gymnas Gjeldende læreplan i Historie - Danmark grunnskolen

Skoleturer | Steinerskolen Eidsvoll
 • Degenerasjon rygg.
 • Blinklys regler.
 • Marokko auswärtiges amt reisewarnung.
 • Drager lubeck.
 • Vedtekter as.
 • Remove as oslo.
 • Ikke godkjent salgsmelding.
 • Kurzhaarfrisuren frauen 2018.
 • Unfall a27 uthlede.
 • Overnatting brønnøysund.
 • Aamir khan wife.
 • Walhai tauchen.
 • Morkie hund.
 • Bilder von dir wiki.
 • Pepperkaker butikk.
 • Te med ingefær sitron og honning.
 • Kroppstemperatur hund valp.
 • Engelskkurs oslo gratis.
 • Db monatskarte.
 • Hotell köpenhamn spa.
 • Tønsberg kirkeverge.
 • Rørinspeksjon oslo.
 • Så skadas barn av för mycket socker.
 • Optimal plassering av subwoofer.
 • Lego batman 3 cheats.
 • Zitate welt verändern.
 • Jeep grand cherokee zj.
 • Verdens største diamant 2017.
 • Aldring og helse skjema.
 • Brann og eksplosjonsvernloven.
 • Skurv.
 • Island med små barn.
 • Trådløs lader clas ohlson.
 • Nissan 350z technische daten 313 ps.
 • Glock models.
 • Veifelleskjema.
 • Harald tusberg sønn.
 • Samisk lavvo.
 • Lidl fotos schweiz.
 • Kartbahn landsberg happy hour.
 • Phil collins oscar.