Home

Ny foreldrepermisjon 2021

Foreldrepenger skal sikre deg inntekt når du skal ha foreldrepermisjon. Hvis du ikke har hatt inntekt, kan du få en engangssum isteden Ny foreldrepermisjon fra sommeren 2018 Barn født etter 1. juli i år kan bli omfattet av nye regler om tredelt foreldrepermisjon. Arbeiderpartiet støtter regjeringens forslag, noe som vil sikre at forslaget blir gjennomført som planlagt Ifølge arbeidsmiljølovens kapittel 12 har alle rett til foreldrepermisjon enten de er fast ansatt, vikar eller engasjert for et visst tidsrom. Arbeidsgiver skal varsles om permisjonen i god tid før permisjonen begynner (se frister i §12-7). De som har rett på foreldrepenger i permisjonstiden må fremsette søknad til NAV Har du fått barn 1. juli 2018 eller senere gjelder nå nye regler for fordelingen av mødrekvote, fedrekvote og fellesperiode. Både mødre- og fedrekvoten har økt fra 10 til 15 uker. Den samlede stønadsperioden utvides ikke, noe som betyr at utvidelse av kvotene tas av fellesperioden Barne- og likestillingsministeren varsler ny foreldrepermisjon i ekspressfart. TREDELT: Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland ( H) tredeler foreldrepermisjon fra 1. juli

Frykter ny permisjon går ut over barn og mor. Publisert 08.02.2018, Vil innføre tredelt foreldrepermisjon for barn født etter 1. juli i år Foreldrepermisjon ved flere barn. Ved fødsel eller samtidig adopsjon av to barn, gis foreldrene 17 uker ekstra ved 100 prosent dekningsgrad og 21 uker ekstra ved 80 prosent dekningsgrad. Det er fellesperioden som utvides Fra 1. januar 2019 kommer det endringer for å søke om foreldrepermisjon og foreldrepenger. Det ble klart etter NAV i dag offentliggjorde de nye reglene. Starter permisjonen din i 2018,.

Foreldrepenger - www

Slik blir de nye reglene for foreldrepermisjon og foreldrepenger. Regjeringen vil øke mødre- og fedrekvoten fra 1. juli 2018. Aina Kregnes, rådgiver i Sticos. 04.05.18. Stortinget skal behandle forslaget 6. juni, og et vedtak betyr at mødre- og fedrekvoten økes fra 10 til 15 uker Barn født etter 1. juli i år kan bli omfattet av nye regler om tredelt foreldrepermisjon. Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) sier hun vil legge fram forslaget om. Fra 2018 vil dagens permisjonstyper bli erstattet av nye, på grunn av at det er krav til at det skal spesifiseres nærmere hva slags type permisjon det er snakk om. Dagens typer, blir erstattet av følgende fraværskoder Fedre tek ut meir foreldrepermisjon Etter at fedrekvota blei utvida i 2018, har fedre tatt ut meir permisjon, ifølgje tal frå Nav. Fedrekvota blei utvida frå 50 til 75 dagar

Foreldrepermisjonens varighet avhenger av både mors og fars/medmors rettigheter til foreldrepenger. Det er mulig å velge flere alternativer for å forlenge permisjonstiden. Merk: Regelverket for kvotene endret seg både 1. juli 2018 og 1. januar 2019. Se kvoter for barn født eller adoptert: 1. juli 2018 eller senere før 1. juli 2018 Jordmorforbundet kritisk til ny foreldrepermisjon Nyheter Publisert 09.02.2018 BEKYMRET FOR AMMINGEN: Vi ser at når mors uker går ned, går ammingen ned, sier nestleder i Jordmorforbundet, Kristin Holanger PM-2018-2 Ny likestillings- og diskrimineringslov og nytt håndhevingsapparat . Dato: 24.01.2018. Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen . Ny likestillings- og diskrimineringslov trådte i kraft 1. januar 2018. Den erstatter likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering, som nå er opphevet Fra 1. januar 2018 er det gjort endringer på hvordan permisjoner skal rapporteres i a-meldingen. Tidligere var det kun en permisjonsbeskrivelse ved rapportering, dette er nå endret til fire ulike permisjonsbeskrivelser ved rapportering av permisjon: Permisjon med foreldrepenger Permisjon ved militæ..

Ny lovbestemmelse for foreldrepermisjon. Regjeringen har foreslått en endring i loven for å sikre rettighetene til arbeidstakere som har vært i foreldrepermisjon. mandag 4. juni 2012 - Det handler om at hvis man er hjemme med barn, så skal man ikke kunne. Det ble klart etter NAV i dag offentliggjorde de nye reglene. Her er endringene: 1. Frist for å søke om foreldrepenger. Skal du starte foreldrepermisjonen etter nyttår, kan du tidligst søke om foreldrepenger fra NAV seks uker før permisjonen starter. Starter permisjonen din i 2018, skal du fremdeles følge dagens regler

Helleland varsler ny foreldrepermisjon i ekspressfart. Barn født etter 1. juli i år kan bli omfattet av nye regler om tredelt foreldrepermisjon Prop.46 L (2017-2018), Innst.369 L (2017-2018), Lovvedtak 81 (2017-2018). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 7. og 11. juni 2018. Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Følgende lov oppheves: Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Endringer i følgende lover Helleland varsler ny foreldrepermisjon i ekspressfart Barn født etter 1. juli i år kan bli omfattet av nye regler om tredelt foreldrepermisjon. Barne- og likestillingsministeren sier hun jobber. - Noen ganger går man for fort fram, men når jeg nå jobber i ekspressfart med å legge fram den nye ordningen, så er det fordi jeg har tro på at dette vil være både til barnets og familiens beste, tilføyer hun. Valgfri del. Det legges i utgangspunktet ikke opp til å utvide dagens samlede foreldrepermisjon på 46 uker

Publisert 25/05 2016 Oppdatert 21/03 2018 Alle arbeidstakere har rett på foreldrepermisjon, enten du er fast ansatt, vikar eller har et kortere engasjement. Du må varsle arbeidsgiver om fødselspermisjonen snarest mulig, og senest tre måneder før permisjonen begynner Her finner du alt om din sak om foreldrepenger, svangerskapspenger eller engangssøknad. Du kan sende inn ny søknad eller ettersende vedleg 2017 er tilbakelagt. Med et nytt år kommer også nye lover og regler å forholde seg til. Her er noen viktige endringer som angår folk flest. Og noen som kanskje ikke er fullt så viktige, skriver Aftenposten. Årsavgiften i bilforsikringen. Fra 2018 skifter årsavgiften navn til trafikkforsikringsavgift til staten. Avgiften er akkurat den samme Delvis foreldrepermisjon. I mange tilfeller ønsker arbeidstakere å ta en delvis foreldrepermisjon. Det innebærer at de strekker permisjonstiden over en lengre periode, samtidig som de jobber noe. - Dette har de anledning til, så lenge det ikke er til vesentlig ulempe for arbeidsgiver Obs! Denne artikkelen ble publisert i august 2018. Fra og med 1.1.2019 gjelder nye regler om foreldrepermisjon, som medfører endringer i blant annet søknadsprosessen og antallet uker foreldre har rett på. Sjekk NAV for gjeldende regler

Parat24 - Ny foreldrepermisjon fra sommeren 2018

Den nye likestillings- og diskrimineringsloven erstatter fire tidligere diskriminerings- og likestillingslover. Den 1. januar 2018 trådte en ny felles likestillings- og diskrimineringslov i kraft. Denne loven erstatter fire tidligere diskriminerings- og likestillingslover Fedrekvote er i Norge den perioden av foreldrepengeperioden som bare kan tas ut av faren, og som faller bort hvis den ikke tas ut av faren. Fedrekvoten ble innført av Gro Harlem Brundtlands tredje regjering 1. april 1993 og var opprinnelig på fire uker.. Siden 2005 har kvoten blitt utvidet en rekke ganger, den ble redusert til ti uker i 2014 og utvidet til 15 uker i 2018 Hva innebærer retten til foreldrepermisjon? Foreldre har rett til permisjon i til sammen 12 måneder i forbindelse med fødsel. Disse 12 månedene omfatter mors rett til permisjon i inntil 12 uker under svangerskapet og seks ukers permisjon som er forbeholdt mor etter fødselen

Last ned/Skriv ut PDF. Velg kapitler og/eller paragrafer og klikk på knappen Se PDF nederst til høyr Les: Helleland varsler ny foreldrepermisjon i ekspressfart - Dette viser at det kan være kort vei fra landsmøte vedtak i Venstre til at politikken settes ut i live. Jeg er stolt over at vi så raskt kan levere på et av valgløftene våre, i en sak som er viktig for barn og familier over hele landet, avslutter Almeland Dersom arbeidsgiver motsetter seg overføring av mer enn 12 feriedager vil du uansett kunne kreve ulønnet ekstra foreldrepermisjon etter reglene i arbeidsmiljøloven. Foreslåtte endringer Vær oppmerksom på at arbeidsdepartementet i et høringsbrev fra oktober 2012 foreslår endringer i ferieloven til fordel for arbeidstaker

Under foreldrepermisjon ved fødsel eller adopsjon er det også NAV som dekker feriepenger av foreldrepengene. Men, du får ikke full opptjening mens du er i foreldrepermisjon. Dersom du tar ut foreldrepermisjon med 100 prosent stønad dekker NAV de 12 første ukene. De 15 første ukene dekkes dersom du tar foreldrepermisjon med 80 prosent stønad Erna Solbergs regjering er siden 16. oktober 2013 Norges regjering, med statsminister Erna Solberg som regjeringssjef.Siden 24. januar 2020 består den av partiene Høyre (H), Venstre (V) og Kristelig Folkeparti (KrF). Med statsminister Solberg har regjeringen 20 statsråder: 12 fra Høyre, 4 fra Venstre og 4 fra KrF En ny barnelov skal ivareta viktige hensyn som barnets beste, forholdet mellom barn og foreldre og likestilling mellom foreldre som omsorgspersoner og forsørgere. - I tilfeller der mor og far skiller lag, har far svekket sannsynlighet for å få fortsette å bidra som omsorgsperson Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2018 - 30. april 2020 forbedringer av pensjonsgivende variable tillegg som skal inngå i ny offentlig Arbeidstakere som før virkningsdato har gjeninntrådt etter foreldrepermisjon uten lønn, jf. arbeidsmiljøloven § 12-5,.

Norsk kalender 2018 med helligdager, ukenummer, tidligere kalendere og kommende år Nye forskrifter fra 1. januar 2018. Fra 1. januar 2018 trådte ny arkivforskrift og den nye riksarkivarens forskrift i kraft. Fra samme tid ble de tidligere forskriftene opphevet Stortinget har mot stemmene fra KrF vedtatt at mødre- og fedrekvoten for foreldrepenger utvides fra 10 til 15 uker fra 1. juli 2018. Dette innebærer at det blir færre uker foreldrene kan dele fritt seg i mellom. Stortinget vedtok også mot stemmene fra A, SV og R en fleksibel kontantstøtteordning fra 1. august 2018. Stortinget vedtok enstemmig en økning i stønadsperioden for. Ny «supermedisin» gir håp til kolesterolpasienter . For første gang på 30 år er det kommet ny kolesterolbehandling på markedet. En studie viser at nye medisiner ikke bare senker. Enkelte permisjoner blir direkte avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker eller følger av tariffavtaler. En del permisjoner er lovfestede. Det gjelder i første rekke foreldrepermisjon og andre permisjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel/adopsjon, fri ved barns eller barnepassers sykdom og fri ved pleie av nære pårørende

Nyhetsnettsted med over 1.4 millioner daglige lesere. Oppdateres døgnet rundt med nyheter fra inn- og utland, kultur, sport og underholdnin Arbeidstaker har i gitte tilfeller lovfestet rett til permisjon. Om arbeidstaker har rett til lønnet eller ulønnet permisjon avhenger blant annet av hvilken permisjon hun eller han søker om/årsak til permisjon. Permisjonen dekkes ofte helt eller delvis av ytelser fra NAV, enten direkte til arbeidstaker eller som refusjon til arbeidsgiver. I andre tilfeller plikter arbeidsgiver å dekke. Hovedtariffavtalen 1.5.2018-30.4.2020. Hovedtariffavtalen er revidert for en avtaleperiode fra 1.5.2018 til 30.4.2020 Stortinget har vedtat en endring i folketrygloven som innebærer at hver av delene som er øremerket henholdsvis mor og far utvides til 19 uker når det velges en dekningsgrad på 80 prosent av forelderepengegrunnlaget (redusert sats). Dette betyr at den delen av stønadsperioden som foreldrene kan dele fritt, reduseres fra 26 til 18 uker, da den totale lengden på stønadsperioden ikke endres. Ny og utvida bestillingsordning - eit prøveprosjekt. I 2018 tok NAV Hjelpemiddelsentral i Agder, Rogaland og Vestland i bruk ei ny og utvida bestillingsordning, som eit prøveprosjekt. I prøveprosjektet er produktlista utvida med fleire enklare hjelpemiddel. I tillegg er senger, personløftarar, scooter og manuelle rullestolar tekne inn på.

Publisert: 2018-08-01 — 13.31 Poole sier at hun håper mange flere allmennleger blir interessert i migrene, nå som man har fått en ny behandling. I mai ble EMA anbefalt av den vitenskaplige komiteen for humane legemidler, CHMP, å godkjenne medisinen, som markedsføres av Novartis Den nye våpenloven ble diskutert og vedtatt av stortinget 8. mars, for så å bli enstemmig vedtatt ved 2. gangs behandling 15. mars. Her er en kort oversikt over de viktigste punktene som berører deg som skytter. Det var dissens i enkelte tilleggsforslag, men loven i sin helhet ble vedtatt uten motforestillinger. Kort hva våpenloven [

Fødselspermisjon og foreldrepenger - hva har dere krav på

Foreldrepenger: Dette er nytt fra 1

POLITIDIREKTORATETS RUNDSKRIV 2018/002 A V 13. FEBRUAR 2018 - NY NORMALPOLITIVEDTEKT FOR KOMMUNENE Politidirektoratet har utarbeidet en ny normalpolitivedtekt for kommunene med kommentarer. Bakgrunnen er at det i løpet av de siste årene har skjedd en del endringer som innebærer at ny Hadde du frikort i fjor trenger du ikke bestille nytt frikort. Skattekort - bestille, se eller endre. Tjener du mer enn 55 000 kroner må du ha et skattekort. Forskuddsskatt for privatpersoner. Har du skattepliktig inntekt eller formue du ikke blir trukket skatt av, skal du som regel betale forskuddsskatt Rapportering av tredjepartsopplysninger for inntektsåret 2018 skal skje på nytt kommunenummer. Nytt for inntektsåret 2017 Ny ordning: Fra og med 1. september 2017 kan personlige skattytere etablere aksjesparekonto (ASK) for børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler

Den nye modellen skal utredes i løpet av 2018, etter følgende mål: Ytelsen knyttes til hvor lenge du har vært ansatt i en AFP-bedrift. I dag er det blant annet krav til at man har minst syv av de siste ni årene før fylte 62 år i AFP-bedrift for å kvalifisere Med ny lov oppstår det derfor behov for å gjennomgå og revidere vedtektene, slik at man sikrer at de er i samsvar med den nye loven. Vedtektsbestemmelser som er i strid med loven, vil opphøre å gjelde 1. januar 2019. Styrene må derfor i løpet av 2018 gjennomgå og sørge for at reviderte vedtekter blir vedtatt av årsmøtet

Li-Nytt; Li-Nytt Les Li-Nytt her; Annonsepriser; Kontakt Li-Nytt redaksjonen; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Lierne kommune. Heggvollveien 6, 7882 Nordli. Tlf: 74 34 34 00 Send e-post. Åpningstider: 08.00- 15.30. Organisasjonsnummer: 972 417 963. Koronakrisen har satt mange HK-medlemmer i en usikker situasjon og mange er permitterte. Her er det muligheter til å bruke ledig tid til å utvikle ny kompetanse gjennom bransjeprogrammene for reiseliv og detalj-/faghandelen. Gjennom bransjeprogram kan du delta i korte kurs eller endelig starte på utdanningen du lenge har tenkt på

Regjeringen tredeler foreldrepermisjonen fra 1

Ny lov Eierseksjonsloven 2017 (lov nr. 65/2017) trådte i kraft 1. januar 2018, unntatt § 9 (rett til å kreve seksjonering) som trådte i kraft 1. juli 2018. Eierseksjonsloven 1997 er opphevet, men de tidligere bestemmelsene er videreført på flere punkter. Blant annet medfører den nye loven en regelendring som reduserer risikoen for at man [ Venstre gikk inn i Erna Solbergs regjering i januar 2018, og fikk da tre statsråder. Regjeringsplattformens hovedområder er blant annet å oppfylle Norges klimaforpliktelser, redusere fattigdom - særlig blant barnefamilier - og gjennomføre et integreringsløft NA-rundskriv 2018/10 Fartsgrensekriterier Vegdirektoratet har fastsatt nye fartsgrensekriterier for fartsgrensene 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 og 110 km/t. Endelige kriterier for 70 km/t avventer avklaring fra departementet. Kriteriene erstatter NA-rundskriv nr. 2011/7 Kriterier for fastsettelse av fartsgrensene 60 Vegen fram til Nye Øygarden kommune. 1. januar 2020 . Nett-TV Møteinnkalling og protokoll Folkefest ny kommune Informasjon for tilsette. Aktuelt. Ny nettside Fra 1. september 2018 typegodkjennes nye biler i henhold til den internasjonalt standardiserte testprosedyren for lette kjøretøyer - WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Dette er en ny og mer realistisk test for måling av drivstofforbruk og CO 2-utslipp

Nye satser innføres gradvis. Utover i 2018 vil flere og flere varer få ny pant. I september 2018 skal ny pant ha blitt innført på alle nye flasker og bokser. Men i markedet vil det fortsatt være noen eldre flasker og bokser igjen i butikkene og på lager som selges med gammel pant inntil det er tomt Her er de nye læreplanene for grunnskolen og gjennomgående fag i videregående opplæring. For 1.-9. trinn og Vg1 blir de innført august 2020. For 10. trinn og Vg2 blir de innført august 2021. For Vg3 blir de innført august 2022. På Vgs omfatter nye læreplaner både fellesfag og programfag

Frykter ny permisjon går ut over barn og mo

 1. Sameiestyrer får en ekstra jobb i 2018. Den nye eierseksjonsloven trer i kraft 1.1.2018 og alle avtaler og bestemmelser som er i strid med loven må endres i løpet av året. NBBLs Henning Lauridsen har laget en oversikt over hva styremedlemmer i sameier må gjøre. Praksis må endres fra dag én på flere områder og styret er ansvarlig for at det skjer
 2. Akkurat nå er vi i Broom i Hamburg, og kjører splitter nye VW Polo. 2018-modellen har vokst, samtidig som den har blitt mer komfortabel og har mer luksus. Les testen
 3. Publisert: 21.12.2018 | Sist endret: 22.08.2019. Ny sikkerhetslov trådte i kraft 1. januar 2019. Loven skal forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende virksomhet. Kort innføring i ny sikkerhetslov. NSM har laget et kort elæringskurs som tar for seg de aller viktigste punktene i den nye sikkerhetsloven
 4. Språkrådet og Gisle Andersen, professor ved Norges handelshøgskole, står bak kåringa. Slik ønsker vi å vise at norsk er et rikt språk som er i stand til å lage nye, gode ord. Det viser at språket vårt tilpasser seg en virkelighet i stadig forandring
 5. Nye kirkevalgregler ble vedtatt av Kirkemøtet våren 2018 og forskrift om ordning for døvemenigheter og døvepresttjenesten ble endret av Kirkemøtet våren 2015. Begge disse forskriftene berører reglene om døvekirkelige organer. Det foreslås nye regler om døvekirkelige organer
 6. alstatistikker nå publiseres er det med store endringer i statistikkenes innhold. Selv for erfarne og faglig kompetente brukere av disse statistikkene vil dette innebære nye - og noen ganger uoverkommelige - utfordringer. For fremtidens kri

Permisjon er en rett for arbeidstaker til å være borte fra arbeidet sitt i et begrenset tidsrom. Permisjon kan være lønnet - helt eller delvis - eller ulønnet Ny sjefredaktør i Psykologtidsskriftet. Nytilsatt sjefredaktør, Katharine C. Williams, vil relansere tidsskriftet som vitenskapelig publiseringskanal. Les tidsskriftets intervju med henne her. Gratis webinarer om konsekvensene av Covid-19 Hyundai oppga en rekkevidde på over 48 mil på en lading ifølge den nye WLTP-kjøresyklusen. Etter at det ble kjent at Kia e-Niro hadde fått for høy rekkevidde etter testfeil, viste det samme seg å stemme om Kona. Den oppgitte rekkevidden ble derfor i desember 2018 redusert fra 482 til 449 kilometer I 2011 ble det innført en ny modell for opptjening av pensjon i folketrygden. Offentlig tjenestepensjon skal samordnes med pensjon fra folketrygden, og vi har ikke tidligere hatt regler for hvordan tjenestepensjon skal samordnes med pensjon basert på nye opptjeningsregler i folketrygden

Foreldrepermisjon og mødre- og fedrekvote

 1. ; Våren ble ikke helt som vi hadde tenkt. Her er Det beste fra Nytt på Nytt - pandemiversjonen
 2. NB: For ladbare hybrider vil avgiftene som her er kalkulert være gjeldende fram til 1. juli 2018. Da innføres elektrisk rekkevidde i beregningsgrunnlaget på disse bilene. Velg merke/modell i søkeboksen under, og avgift per i dag samt ny avgift fra 1. januar 2018 fremkommer på hve
 3. Fra februar 2019 vil siste siffer i registreringsnummeret ikke lenger bestemme kontrolltidspunktet. Det blir også nye krav til de som utfører kontrollen og krav til kontroll av traktor. [25.05.2018
 4. Implementering av ny rammeplan, kartlegging av kompetansebehov og bruk av dispensasjon fra pedagognormen er noen av temaene i årets spørreundersøkelse. Spørsmål til Barnehage-Norge 2018 Til hovedinnhol
 5. 18/10/2018 22/10/2018 / hildegunnmaria Historieforteljaren har hatt foreldrepermisjon. No vaknar ho sakte, men sikkert frå dvala og har starta med mange nye, spanande prosjekt

Nye regler for å søke om foreldrepermisjon: Her er

- DNB tar ansvar der det offentlige glipper

Teknologiåret 2018: Dette gleder og gruer vi oss til Basert på fjorårets trender og nyheter er det mye som tyder på at vi blant annet vil se mer av dette i året som kommer: Skjermer i 18:9-format: I fjor var LG G6 den første telefonen med dette nye skjermformatet, som gir plass til mer i bildet enn det klassiske 16:9-formatet som har vært vanlig til nå. 18:9-skjermer er dobbelt så. Ny veileder om innsideinformasjon ved krafthandel Solkraftmarkedet i Norge doblet seg fra 2018 til 2019 20.05.2020. I løpet av 2019 ble det installert over 51 MW med solceller i Norge. Dette er mer enn dobbelt så mye som året før, da det ble installert 23,5 MW Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps

Slik blir de nye reglene for foreldrepermisjon og

Vil innføre tredelt foreldrepermisjon for barn født etter

 1. På Apple Newsroom finner du siste nytt fra Apple. Les pressemeldinger, få oppdateringer, se på videoer og last ned bilder
 2. 2018 Spørsmål og svar om ny tjenestepensjon i offentlig sektor. Lønnsoppgjøret: Det er forhandlet fram ny ordning for tjenestepensjon for 800.000 ansatte i offentlig sektor. Her er svar på spørsmål du måtte ha
 3. Statnett legger ut forslag til ny modell for sentralnettstariffen på høring. Målet er å etablere en modell som er bedre tilpasset de omfattende endringene kraftsystemet står overfor og dermed legge til rette for en mer samfunnsøkonomisk e
 4. Ny finansavtalelov er satt opp som et oppdateringstema i kreditt i 2018. Med den usikkerheten som nå råder med hensyn til det videre lovarbeid og fremdrift, er det for øyeblikket lite konkret å henge denne oppdateringen på. I stedet retter vi oppmerksomheten mot ny boliglånsforskrift som skal gjelde fra 1. juli 2018
 5. Sorry, ingen data. Sorry, fant ingenting. Prøv ett annet sø
 6. De 32 fargene i Jotuns nye fargekart for 2018 er designet slik at det er lett for deg å velge farger til veggene. Alle nyansene kan kombineres med hverandre - enten du velger ton i ton-maling eller kule fargekontraster
 7. Nyheter for alle som vil forstå hva som skjer i Norge og verden

Endringer i permisjoner fra 2018 - Visma Communit

New York international auto show 2018 Den blir den første RAV4 som bygges på Toyota New Global Architecture plattformen (TNGA). Den nye RAV4 forblir tro mot den imponerende arven fra den opprinnelige pioneren i SUV-segmentet, og gjør betydelige fremskritt på motorteknologier, dynamiske egenskaper, intelligente sikkerhetsløsninger og gjennomgående kvalitet Ute etter nye spisesteder i byen? Her er de hotteste nye restaurantene i Oslo akkurat nå. — Sjekk ut disse 16 stedene i Restaurantguiden fra Aftenposten I Stortingsdebatten ble det vedtatt at ny personopplysningslov avløser gjeldende personopplysningslov. - Dette er en merkedag i personvernets historie, sier direktør Bjørn Erik Thon. Den nye personopplysningsloven består av to hovedelementer: For det første gjøres EUs personvernforordning (GDPR) til norsk lov Opprettet: 03/09/2018 ; Forfatter: Themelamp Versjon: 1.0 ; Radix er en flerbruksbedrift og rådgivning HTML5 mal. Det har totalt vært 26 HTML5-sider. Tilgjengelige 3 fantastiske hjemmesider med servicesider, porteføljesider og bloggsider Vestlandets største regionavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur

Foreldrepermisjon - Siste nytt - NR

 1. Serienytt er Norges mest leste nettside om TV-serier og programmer. Nyheter, seriesøk og premierekalender gir deg den beste oversikten
 2. Det nye kravet gjelder bare for deg hvis du skal søke om permanent oppholdstillatelse, ikke hvis du skal søke om å fornye oppholdstillatelsen din.. Hva er det nye kravet? Hvis du leverer søknad om permanent oppholdstillatelse hos politiet 1. september 2017 eller senere må du i løpet av de siste 12 månedene ha hatt en samlet arbeidsinntekt eller næringsinntekt (for selvstendig.
 3. * Nye regler for out-of-bounds, som gjør at man kan droppe ballen i fairway mot to straffeslag. Det er travle dager for golfsportens styringsorganer, USGA og R&A. Nylig kom nyheten om at de skal innføre et felles handicapsystem over hele verden fra og med 2020 , og mandag offentliggjorde omsider de de varslede endringene i golfreglene
 4. st ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år, og én ansatt per seks barn når barna er over tre år
 5. Se barnas favorittprogrammer fra NRK Super. Her finner du hele NRK Supers utvalg av serier, filmer og underholdning
 6. etablere nye barnehager og rehabilitere der det er behov for det; bevare eksisterende barnehagekapasitet; sikre tilstrekkelig areal til barnehageplasser i fremtidig byutvikling; Det er Omsorgsbygg Oslo KF som rehabiliterer og bygger nye kommunale barnehager. I tillegg er det en rekke private prosjekter som bidrar til etablering av nye plasser

Norsk rødliste for naturtyper 2018 viser hvilke naturtype som har risiko for å gå tapt fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter Vi har allerede sett personbilutgaven - nå er det tid for versjonen du vil se langt flere av på veien: Varebilen Opel Combo Av David K Andersen Mens utgående Combo delte det meste med Fiat Doblo, skifter ikke overraskende Opel nå over til PSA på varebilfronten. I hvilken grad det er en styrke eller ikke [

Høyre-par med au pair - tause om «vestkant-slaveriTilbake fra permisjon – Krisesentersekretariatet

Hvor lang blir foreldrepermisjonen når

Folk og fag – en annerledes måte å snakke om jobb og

Jordmorforbundet kritisk til ny foreldrepermisjon

The New York Times: Find breaking news, multimedia, reviews & opinion on Washington, business, sports, movies, travel, books, jobs, education, real estate, cars.

A&B Andreassen Maskin as - Publicaciones | Facebook
 • P13 shisha aalen.
 • Retorikk betyr.
 • Tilskudd til restaurering av låve.
 • Nyanse skjenk.
 • Løk mot hoste.
 • 200 år på 200 minutter.
 • Regelrette verb engelsk.
 • Boston bombers.
 • Generiske legemidler.
 • Monatshoroskop stier single.
 • Pentax waterproof.
 • Semifinale melodi grand prix 2017.
 • Bank register.
 • Injoy fitness königsbrunn preise.
 • Das mad spiel ebay.
 • Tredemølle test.
 • Hvem leverer min strøm.
 • Umts frequency bands.
 • Offensivfoul basketball.
 • Jonas gahr støre sjøkrigsskolen.
 • Hamm einwohner 2018.
 • Fritidshus sverige.
 • Største jordskjelv målt.
 • Texas shooting.
 • Arid kryssord.
 • Sonderausstellungen schweiz 2017.
 • Wie schnell wirkt panacur beim hund.
 • Kubota traktor test.
 • Iron man triathlon.
 • Linser på nett.
 • Que es wikipedia y para que sirve.
 • Munker oppskrift uten kefir.
 • Biltema ipad tilbehør.
 • Discofox charts 2017.
 • Robinson 44 specs.
 • Stadt in burgund.
 • Gullfarget bille.
 • Tredemølle test.
 • Joaquin phoenix sister.
 • Svt play app fungerar inte.
 • Paj med paprika och fetaost.