Home

Hva er et vedlegg

Hva er vedlegg Når Sende en e-postmelding: E-postmeldinger har to primære komponenter ; ? Det tekstlige innholdet i meldingen og eventuelle vedlegg . Vedlegg er filer som sender sammen med en e-postmelding for visning eller nedlasting av mottakeren. Nesten alle lagrede filen kan være et vedlegg ,. Mange offentlige etater krever at det må være bekreftede kopier. Dette får du gjort på visse politistasjoner, samt på de aller fleste bank og postkontorer, ulempen er at de selvsagt beregner seg en liten avgift for kontrollen. Merk hvert vedlegg med nummer, og skriv nederst på søknaden hvor mange vedlegg du har lagt med Da er nettsiden det konkrete dokumentet man har lastet opp. Dette passer bra dersom du bare skal vise denne filen uten å koble den til annet innhold.-Vedlegg-her laster man opp et eller flere dokumenter til en konkret nettside. Dokumentene blir kun tilgjengelig på denne nettsiden og i noen tilfeller listes vedlegg opp i høyremargen på. Vis (forhåndsvise) et vedlegg uten å åpne det. Forhåndsvisning av vedlegg er en ny funksjon i 2007 Microsoft Office-system og lar deg forhåndsvise noen vedleggsfiltyper uten å åpne dem. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sender vedlegg i en e-postmelding, se Legge ved en fil eller et annet element i en e-postmelding.. Hvis du mottar et vedlegg i en melding og raskt vil se hva. Du lurer kanskje på hva winmail.dat-vedlegg er--vedlegg som Mail viser med et spørsmålstegn-over-tekst-ikon

vedlegg n (bokmål/riksmål/nynorsk) Dette ordet mangler en definisjon. Hjelp gjerne til ved å legge til en definisjon. Innholdet er tilgjengelig under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår, men ytterligere betingelser kan gjelde. Se bruksvilkårene for detaljer Et viktig element i denne fasen var også utvikling av et glossar med forklaring av begreper som er brukt i rammeverket. Hensikten med glossaret er å klargjøre hvordan begrepene er brukt i rammeverket, samt å bidra til å etablere et omforent begrepsapparat for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse. Glossaret finnes i vedlegg 1 Oppblåste vedlegg Når en fil legges ved i meldingen, må den kodes. Kodingsprosessen gjør at vedlagte filer blir 1,37 ganger større enn de er på datamaskinen. Hvis du for eksempel sender et filvedlegg på 5 MB, sendes vedlegget som 6,85 MB data. Til toppen av side Det er ikke uvanlig for brukere å legge ved filer i meldinger. Når du mottar en melding med vedlegg, kan du velge vedlegget du vil vise, redigere eller laste ned. Noen vedleggstyper åpnes i et vindu ved siden av leseruten, slik at du kan lese og redigere dem uten å forlate Outlook Web App (i noen tilfeller)

Hva er et personalreglement og hva skal det inneholde. Av denne grunn anbefaler Kommunal- og moderniseringsdepartementet at de tas inn som et vedlegg til reglementet. er det imidlertid mulig å avtale en ordning hvor det ikke er et slikt krav til representativitet, men dette bør begrunnes godt Hva sier bokføringsloven om krav til dokumentasjon (bilag)? Bokføringsloven sier blant annet at bilagene skal ha et korrekt og fullstendig innhold, de skal ikke endres etter utstedelse og de skal være systematisert på en måte som gjør det mulig å kontrollere at de er fullstendig, det vil si at bilagene skal være fortløpende nummerert Bildet er et vedlegg i Gmail, og Photoshop er på din virtuelle vert: The image is an attachment in Gmail, and Photoshop is on your virtual host: more_vert. open_in_new Link til Google; warning Send forespørsel om kontroll; Tegningene/skribleriene lagres som et vedlegg til e-posten Denne delen av avtalen er statisk. Du finner EØS-avtalens vedlegg og protokoller på engelsk på Efta-sekretariatets hjemmeside. Denne delen av avtalen er dynamisk, og det foreligger ingen offisiell norsk oversettelse. Politikkområder som ikke omfattes. Den økonomiske og monetære union faller utenfor EØS-samarbeidet

Hva er vedlegg Når Sende en e-postmelding - Datamaski

tiltaket er vurdert å få vesentlige virkninger må det vises til utløsende kriterie(er). Hvis saken er vurdert ikke å ha vesentlige virkninger må dette også begrunnes. Begrunnelsen kan være kort. Det avgjørende er at det fremgår av saken at det faktisk er gjort en vurdering etter kriteriene i § 10 for saker som omfattes av vedlegg II Tinglysing er en offentlig registrering av en avtale mellom to parter om rettigheter og forpliktelser som angår fast eiendom, visse typer løsøre eller arve- og gavedisposisjoner, samt ektepakter.De viktigste avtalene som er gjenstand for tinglysing, er kjøpekontrakter og skjøter (dokumenter som overfører eiendomsrett til fast eiendom) og pantobligasjoner (gjeldsbevis som er sikret med. Hva er et dokument i Ephorte? # Dokumentet som er knyttet til journalposten. Et dokument er en avgrenset og sammenhengende informasjonsmengde, framstilt for et bestemt formål. Informasjonen kan bestå av tekst, data, grafikk og bilder. Det kan være flere dokumenter knyttet til en journalpost; kun ett hoveddokument men ett eller flere vedlegg Personlig syns jeg bilag er et ord som mange ikke skjønner hva betyr i dag, vi kan like gjerne kalle det for et dokument , vedlegg eller kvittering. Vi har forskjellige typer bilag, salgsbilag, bankbilag og kassabilag Hva er et vedlegg av inntekter? Vedlegg av inntektene er juridisk prosess der en kreditor tar en prosentandel av en tiltaltes lønn eller inntjening for å tilfredsstille en gjeld. Det er et sivilt søksmål brukt i sedvanerett land, primært i Storbritannia og USA. I USA, er prosesse

Cv & intervju: Vedlegg - DinSid

Høyttalere HORNOGRAFI

Dokumenter og vedlegg Ui

Åpne eller lagre vedlegg - Outloo

 1. ? Hva er kravene til et fakturanummer? Hva er en giro
 2. spesifikasjoner og resultater i oppgaven (vedlegg 1). Det er studentens ansvar å velge . tema. for masteroppgaven (vedlegg 2). Tema godkjennes av instituttet, som også oppnevner veileder. Det gis inntil 15 timer individuell veiledning. Det skal inngås skriftlig avtale mellom veileder og student (vedlegg 3). Det er veileders ansvar at denne.
 3. Vedlegg er lister over tabeller og figurer som er med i oppgaven, spørreskjemaer, observasjonsskjemaer, - Problemet er at du får et jævla dårlig følelsesliv når du fyrer. Du gråter aldri. 'Hva faen gjør det?.
 4. Hva skal godtas ved plassmangel i rubrikk 6 på skjøte Det samme gjelder dersom annen nødvendig informasjon kommer som et eget vedlegg til skjøtet Det er lagt til grunn at kravet om dobbelttinglysing ikke kan strekkes så langt at ektepakten må tinglyses i grunnboken
 5. st en av deltakerne har ubegrenset ansvar for virksomhetens samlede forpliktelser

Mac OS X Mail: Hva er et winmail

 1. ner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin,.
 2. Vedlegg 2 Tilknytnings- og nettleievilkår for innmatingskunder i Distribusjonsnettet Vedlegg 3 Tekniske funksjonskrav og gjerder som er en del av et avstengt driftsområde, tilhørende vern, betjenings -, overvåkings - og hjelpesystemer tilhørende DG -enheten
 3. EHF er en type faktura som du kan sende fra et fakturaprogram, slik som Conta, og rett inn i mottakerens regnskapsprogram. Det sparer tid, og du kan få betalt raskere. Kort fortalt, så står EHF for «elektronisk handelsformat», og formatet brukes for å sende fakturaer til bedrifter
 4. eraltiltak i vedlegg I, nr. 19. Et eksempel på en sak hvor bestemmelsen er brukt er Follobanen Når vil en plan eller et tiltak kunne medføre virkninger i et annet land, og hva gjør vi hvis det er tilfelle
 5. Et sitat er en ordrett gjengivelse av noe som er sagt eller skrevet. Noen typiske vedlegg er godkjenningsbrev fra NSD, spørreskjema, tester, oppgaver, undervisningsopplegg og transkripsjoner. Hvis man har flere vedlegg, kan Det er for øvrig viktig at man skiller klart mellom referat av hva andre har skrevet (tekstens formål.
 6. Dette er et skjema som gjør det mulig å laste opp en XML-fil med tredjepartsopplysninger til Altinn. RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg Send inn som filvedleg
 7. Brukervennlig og trygt: Slik sender du store filer TA VARE PÅ FILENE: Skal du sende tunge vedlegg bør du bruke de velkjente tjenestene, men det er ikke alt som bør sendes via nett

vedlegg - Wiktionar

Nytt prosjekt - F5 Turbo V3 - diyAudio-kort, Toecutter

Overskrifta skal fortelle hva brevet handler om. Be gjerne høflig om et snarlig svar, slik det er gjort i eksempelbrevet. Husk å signere brevet for hånd. Vedlegg. Vedlegg er papirer, brosjyrer og liknende som du sender sammen med eit brev. Antall vedlegg fører du opp helt til slutt, nedenfor underskrifta

Vedlegg I: Krav til vern mot skade på liv og helse ved konstruksjon og bygging av maskine NAV rettskilder. Hos NAV Rettskilder finner du de mest sentrale lover, forskrifter, rundskriv med mer som gjelder tjenester og ytelser i NAV. Ved å søke i NAV Rettskilder kan du gjøre deg kjent med bestemmelsene som har betydning for din situasjon

Det er kun CO 2 fra fossile brensler som er regnet med i stoffgruppen klimagasser på Norske utslipp: www.norskeutslipp.no.Norske utslipp viser også CO 2 fra biomasse og CO 2 som summen av CO 2 fra fossile brensler og CO 2 fra biomasse som egne stoffer på nettstedet.. ODP - Nedbryting av stratosfærisk ozon (ozonlaget) Ozonlaget, er det høydeområde i atmosfæren hvor man finner en. Vi anbefaler heller ikke å lese eller sende store vedlegg via webmail, da dette ofte vil gå svært tregt. Hver epostkonto kan bruke maks 10 GB diskplass. Dersom noen prøver å sende en epost til deg som gjør at du vil overskride diskkvoten på 10 GB, vil eposten bli sendt i retur til avsender med beskjed om at eposten ikke kunne leveres fordi diskkvoten er overskredet (disk quota exceeded)

Hva er journalføring? Journal betyr daglig. I arkivsammenheng er journal navnet på et register over saksdokument i et organ. I elektroniske arkiv er journal eller postliste brukt om periodiske, kronologiske rapporter over inngående og utgående dokumenter Krav til format og innhold i et sikkerhetsdatablad er gitt i REACH artikkel 31 og i vedlegg II, sist endret ved Kommisjonsforordning (EU) 2015/830. Hvilke kjemikalier skal ha sikkerhetsdatablad stoffer og stoffblandinger som er klassifiseringspliktige i henhold til forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften) 6.1. Hva er et avvik 6.2. Åpent og lukket avvik 6.3. Frist for lukking av avvik 6.4. Melding om åpent avvik til kommunen 6.5. Sluttrapport med avviksanmerkning 6.6. Uenighet om avvik 6.7. Avvikshåndtering - skjematis

Hvordan byggesøknaden skal utformes, og hvilke vedlegg som skal legges ved søknaden, avhenger av hva det søkes om (hvilken type tiltak). Hvem som kan sende inn søknaden, avgjøres også etter hva det søkes om Du kan fylle ut og bruke Samordnet registermelding 1B som vedlegg.. Ulike krav til innhold i vedlegg. Det vil være ulike krav til innholdet i vedlegget, avhengig av om du skal melde ny virksomhet, endre opplysninger på eksisterende eller registrere nedleggelse Hva er en installasjon og hva er en maskin Maskindirektivet Sjefingeniør Jostein Ween Grav - En enhet som er utstyrt med eller er beregnet til å utstyres med et henhold til Vedlegg II B sammenstillingserklæring - med forbud mot idriftsettelse 29 Del 1: Hva er internrevisjon?Hva er internrevisjon? Hva er spesielt med internrevisjon i staten? Hvilke krav stilles til internrevisjon i statlige virksomheter? Hvilke kriterier skal inngå i vurderingen? 4. Del 2: Hvordan gjennomføre en vurdering?Steg 1: Beskrive behov og utfordringer; Steg 2: Identifisere relevante tilta

Se hva vennene dine hører p Endre tilgang til objekter når iPhone er låst. Opprett passord til nettsteder og apper. Del passord med AirDrop. Skriv ut en e-post eller et vedlegg i Mail på iPhone. I Mail-appen kan du skrive ut en e-post eller et vedlegg Oppsettsveiledningen er en veiledning for det grunnleggende med hvordan en artikkel bør være bygd opp. . Dette er ikke en veiledning til hvordan man redigerer sider, se Wikipedia:Hvordan redigere en side for det; ei heller er den om stil, for det må du se Wikipedia:Stilmanualen.Denne artikkelen viser hvordan en ryddig og enkel side på Wikipedia ser ut; for mer kompliserte artikler bør du. Har nettopp innstallert Outlook 2016 og får nå problemer med å sende vedlegg av excel. Det kommer da bare opp som winmail.dat filer på ipad og android-telefon. Har prøvd de foreslåtte løsninger so CV-en er et faktaark om deg selv - hvor gammel du er, hvor du bor, hvor du går på skole, hvilke språk du snakker, etc. Når man er 15, er det ikke forventet at CV-en skal være verken lang eller utfyllende, så bare lang en enkel og pen oversikt. Man kan putte inn informasjon i en mal man laster ned på nettet Hva er et tvangssalg av eiendom? Et tvangssalg av eiendom er et salg hvor tingretten står for salget ved hjelp av medhjelper. Medhjelperen er en advokat eller en eiendomsmegler. Datert og signert begjæring med vedlegg sendes retten i 4 komplette eksemplarer

Sende store filer med Outlook - Outloo

Hva skal jeg gjøre for å rette en eiendomsgrense som er feil i kartet? Svar Hvis du og naboen din har blitt enige om å endre grensen mellom dere, kan kommunen hjelpe dere med en grensejustering eller arealoverføring, slik at kartet blir oppdatert Hva er et tillegg? Et vedlegg, som nevnt ovenfor, er en underkategori av tillegg (pl. Tillegg). Et tillegg refererer til noen dokumenter som er lagt til i en boks eller et annet dokument som kan være nyttig for å forklare eventuelle spørsmål eller uklare opplysninger som en potensiell leser kan støte på i hovedarbeidet: en bok, en juridisk kontrakt, dokumenter, etc. Addendum kan ha. Hva er en arkivplan. Arkivplanen er et planleggings- og styringsredskap for arkiv og dokumentasjonsforvaltning i offentlige organer. En arkivplan dokumenterer hvordan et offentlig organ organiserer arkivfunksjonen og ivaretar arkivansvaret sitt. Den gir en samlet oversikt over arkivmaterialet, og hvilke regler og planer som gjelder for.

KUA er et vedlegg til SSD, og generell informasjon om prosjektet som er beskrevet i SSD og gjentas normalt ikke. Undervedlegg 1 til dette vedlegget beskriver grunnkalkylens kostnadselementer. Kostnads- og usikkerhetsanalysen (KUA) for prosjekt «XXXX prosjektnavn» kalkulerer prosjektets kostnader, inkludert en usikkerhetsavsetning Staten stiller strenge krav til hvordan fakturaer, kontantfakturaer og andre salgsdokumenter skal se ut. Loven har disse minimumskravene: Dato Nummer (maskinelt eller forhåndstrykt) Selgers navn og organisasjonsnummer, evt. etterfulgt av MVA hvis firmaet er registrert i Merverdiavgiftsregisteret Ordet Foretaksregisteret i tilknytning til organisasjonsnummeret (gjelder AS, ASA og. 1.2 Hva innebærer det at et område er oppført i oversikten over kulturmiljøer? Dette er et vedlegg til Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027 og gir en oversikt over verneverdige kulturmiljøer som forteller viktige deler ve

Vis og rediger et vedlegg i Outlook Web App - Outloo

Datavirus, en type skadevare som når den aktiveres kopierer seg inn i andre filer på en datamaskin og tilkoblede lagringsenheter. Dataviruset spres så videre til andre maskiner når disse infiserte filene deles. Et datavirus er ikke et selvstendig program. Programkoden legges som et tillegg i andre eksisterende programfiler. Når infiserte programfiler startes utføres også viruskoden Vedlegg til søknader; Ved søknad om plass på kurset God start trengs det kun å være påvist et hørselstap. Alder og type vanske avgjør hva vi etterspør. Aktuelle verktøy er Norsk fonemtest, NOT-S, Norsk logopedlags språklydsprøve, BPVS, Trog-2, Celf IV,. Sluttbrukerlisensen, sammen med evt. avtale den er et vedlegg til, danner de samlede salgs- og leveransebetingelsene (Avtalen). Denne Avtalen utgjør en fullstendig regulering av hva som er avtalt mellom partene hva gjelder anvendelsen av Produktet Det er appen for epost i Windows 10 som ikke håndterer vedlegg. Det er det som er problemet. Jeg anser alle forslag som ikke omhandler appen for epost som irrelevant og tar til etterretning at du ikke kan fortelle hva som skal til for at appen for epost skal fungere. Jeg har ikke problem med nettleserne Det er viktig å sørge for at informantene er klar over hva de er med på når de svarer på et spørreskjema eller lar seg intervjue eller observere. Et brev som kan deles ut til informantene, litteraturliste og vedlegg tas med. 3 . Innlevering av oppgaven . Oppgaven skal leveres i tre (3).

Ofte stilte spørsmål om personalreglement

VEDLEGG 2: DEFINISJONER, BEGREPSAPPARAT OG METODER SOM BENYTTES FOR Å ANSLÅ VEDLIKEHOLDSETTERSLEPET . Det er et vanskelig å skille mellom de ulike poster innen nyanlegg/fornying og . vil da sette rammen for hva som er akseptabel vedlikeholdsstandard Pass på at alle vedlegg har navn som er forklarende for hva dokumentet inneholder. Rettslig grunnlag for behandling av personidentifiserbare opplysninger Når du søker om tilgang til direkte eller indirekte identifiserbare helse- eller personopplysninger må du ha et rettslig grunnlag (også kalt behandlingsgrunnlag) i tråd med personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 nummer 1

Hva er et bilag? - Vism

Når må du sende inn tegninger? Du må sende inn tegninger til kommunen når du skal bygge søknadspliktige tiltak (tiltak = det du skal bygge/gjøre). Tegningene skal sendes som vedlegg til søknad om tillatelse til tiltak. Det er viktig at kommunen får tegninger av alle endringene som skal gjø;res / alt nytt som skal bygges, utformet slik at det er lett å se hva du søker om Hva gir god nok sikring av konfidensialitet? Dette er et spørsmål som vi ofte får. Det viktigste er at man benytter seg av utbredte og anerkjente algoritmer og metoder, sammen med en nøkkellengde som er tilstrekkelig. At noe er godt nok sikret med kryptering avhenger av tre elementer: Funksjoner - kryptografiske mekanismer Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid. Den kan gjennomføres Ideer til hva du har lyst til å skrive om kan du finne i katalogen over masteroppgaver ved INA. Vedlegg skal ikke nummereres. Det er diskuterer hva de betyr. § 1 Norge er et kongerike, som er et fritt og selvstendig land. § 16 Alle som bor i Norge har lov til selv å bestemme hvilken religion de vil tro på. §36 En prinsesse eller prins med arverett til Norges krone kan ikke gifte seg uten kongens tillatelse Hva slags type dokumentasjon vi trenger varierer etter hva du søker om. Generell dokumentasjon er vedlegg som alltid må legges ved når du søker om overgangsstønad, skolepenger og eller barnetilsyn. I tillegg må du legge ved dokumentasjon som kun gjelder for ytelsen du søker om. Du kan ta bilde av vedleggene med mobilen

Vedlegg er arkivverdige dokumenter, og er følgelig enten et helt nytt dokument som utarbeides særskilt til utvalgssaken (Nytt vedlegg), eks et word-dokument, et regneark eller et innskannet dokument, eller det er et dokument som allerede er registrert i ePhorte (Knytt til eksisterende dokument), eksempelvis et inngående brev eller en rapport Vedlegg. Vedlegg I: Krav til vern mot og sammenstillingserklæringer skal være på norsk eller eventuelt oversatt til norsk dersom originalen er på et annet EU/EØS-språk. maskinen opplyse produsenten av den ferdige maskinen om hvilke av de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i vedlegg I som er anvendt og oppfylt,.

Hva er skjerming? Utvikling av Det er mulig at dagens forskrift har et mer snevert syn på skjerming enn den en finner i de kliniske miljøene i døgnavdelinger i psykisk helsevern. En formell skjerming, dvs. skjerming etter formelt fattet beslutning i henhold til lovverket, Vedlegg :: .. avvikshåndtering.(se vedlegg) Hva er VARSLING? Varsling er å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Før varsling skjer, bør forholdet være forsøkt tatt opp internt. Varslingen bør være motivert ut fra et ønske om å forbedre situasjonen på arbeidsplassen 3 innhold 1. innledning 5 1.1. hensikten med dokumentet 5 1.2. visjon og verdier 5 1.3. eiers krav til helhetlig opplegg for god virksomhetsstyring 5 1.4. Åpenhetskultur 6 1.5. veiledning til leseren 6 2. krav og fØringer for virksomheten i foretaksgruppen 7 3. hva er virksomhetsstyring?8 3.1. mÅl-og resultatstyring 8 3.2. eierstyring 9 3.3. virksomhetsstyringsprinsipper Det samme har skjedd der et territorium var definert etter et postnummer som senere ble endret av Posten. Selvsagt kan man løse disse konfliktene i etterkant, ved hjelp av partenes felles vilje ved avtaleinngåelse, men det vil alltid skape liten forutberegnelighet. Et annet meget viktig vedlegg er Håndboken

Seiersskål for pilegrimsprosjekt

I noen skjema kan du legge til vedleggsskjema, i tillegg til egne filvedlegg. Dette gjøres underOversikt - skjema og vedlegg ved utfylling av skjema Her kan du laste opp nye eller flere vedlegg til søknaden som du allerede har sendt inn. OBS! Det er viktig at dokumentene beskriver hva det er Maler og eksempler. Vi har utformet noen nedlastbare wordmaler og eksempler på hvordan dere kan utforme relevante dokumenter i arbeidet. NB! Det er å huske at disse malene kun er ment som en støtte i arbeidet, og at innholdet i dokumentene må tilpasses deres egen virksomhet.Det betyr at dere selv må fylle ut eventuell ekstra informasjon og/eller slette ikke-relevant informasjon

Side 1 Vedlegg 1 - Spørsmålet om virksomme elementer i individuell og helhetlig oppfølging i NAV VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn For å systematisere og strukturere materialet, og da særlig i forhold til fase to, har vi tat Er alderspensjonen ikke beregnet for full tjenestetid, skal fradragsbeløpet avkortes forholdsmessig. § 7-7 Ny innskuddspliktig stilling. Løpende alderspensjon reduseres eller faller bort dersom pensjonisten på ny tar innskuddspliktig stilling, jf. kap. 2 i vedlegg 5 Snakk om hva dere jobber med . Vedlegg 2: Loggføring. Både med tanke på krisehåndteringen og på etterspillet etter en hendelse kan det være fornuftig å loggføre det viktigste som gjøres i kommunikasjonsavdelingen. Dette kan være publiseringer, mediehenvendelser, e-post/SMS-meldinger, beskjeder til kriseledelsen, korte møtereferat, osv Eventuelle vedlegg Oversikten på de neste to sidene viser hvordan en detaljert disposisjon for en bacheloroppgave kan tenkes å se ut. Disposisjonen er hentet fra Avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse. Selv om det er brukt litt andre begreper, følger disposisjonen IMRaD-strukturen. Dette er kun et eksempel på e Hva betyr denne advarselen? Enkelte vedlegg, for eksempel dokumenter du må angi passord for å åpne, er kryptert og kan ikke skannes for virus. Hva gjør jeg hvis jeg ser denne advarselen? Hvis e-posten ser mistenkelig ut, må du ikke svare og ikke laste ned vedlegget. Du kan rapportere den som søppelpost eller nettfisking

vedlegg - engelsk oversettelse - bab

Hva er Løft Truck vedlegget? gaffeltruck vedlegg er spesialiserte enheter designet for å være koblet til en vanlig gaffeltruck for å utvide sine evner. Fleire bedrifter rundt i verden produserer et bredt spekter av gaffeltruck vedlegg som mål å gjøre arbeidsplassene mer effektive og utvide omfanget av materiale som kan håndteres på. Klikk på Vedlegg-knappen mens du skriver en ny e-post (du finner den øverst i meldingsvinduet).; Velg filene du vil legge ved, og klikk så på Velg-knappen for å laste dem opp. Hvis du vil åpne flere filer som er plassert inntil hverandre, klikker du på den første, og så holder du inne Shift-tasten mens du klikker på den siste i linjen du vil ha med. Hvis du vil velge flere filer, men. vises til vedlegg 1 som er et eksempel på hva en budsjettplan minimum bør inneholde. FAKTA Skifte av vesentlige komponenter til betydelig kostnad må likestilles med fornyelse som påhviler utleier. Høyesterett uttalte i en dom fra 1958 følgende om temaet: «Avdelingssjefens opplysninger om priser viser a Vedlegg 4 KS Hovedtariffavtale Vedlegg 5 KS Hovedtariffavtale Vedlegg 6 KS Hovedtariffavtale Vedlegg 7 KS Hovedtariffavtale Vedlegg til protokoll hovedtariffoppgjøret 2016-2018 Vedlegg til protokoll hovedtariffoppgjøret 2018-202 Arbeidsgiver er lovpålagt å endre arbeidstakeres endringer i arbeidsforholdet i arbeidsavtalen. Dersom partene er enige om ny lønn eller at arbeidstaker skal ha en ny stilling, må dette inn i arbeidsavtalen. Det kan for eksempel gjøres som et vedlegg til arbeidskontrakten. Les mer om: Endring av arbeidstid - grenser for arbeidsgivers.

Hva EØS-avtalen omfatter - regjeringen

Arbeidsmiljøutvalget er både et rådgivende og bestemmende organ, og er et meget viktig utvalg i virksomhetsorganisasjonen. §7-2 Arbeidsmiljøets oppgaver 1. AMU skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Hva er bidragsforskudd? Hvis barnebidraget av ulike årsaker ikke blir betalt, kan det søkes om bidragsforskudd. Bidragsforskudd er en ytelse fra NAV som skal sikre at barn får et beløp hver måned. Bidragsforskuddet utbetales ikke i tillegg til et barnebidrag, men kun når bidraget ikke betales Vedlegg Appendiks til sluttrapport 31. oktober 2019 Videosamtale med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral . Innhold • Metode og prosess Få innspill til hva som er viktig i et konkurransegrunnlag og inspirere potensielle leverandører til å bli med i konkurransefasen

Andre e-postprogram skjønner ikke hva de skal gjøre med et win.dat vedlegg og vedlegget oppfattes da som det er manglende. Løsningen er at avsender må endre tekstformaet fra Rik tekst til enten Ren tekst eller HTML slik at Outlook ikke endrer vedlegg til win.dat Mottakere vil nå motta vedleggene slik dem egentlig skal være Vedlegg 2 - Hva er en EPD? Store deler av næringslivet har et positivt miljøfokus i forhold til egen virksomhet. Miljøledelse er et kjent begrep som for mange aktører er ensbetydende med håndtering av miljøutfordringer i egen virksomhet Slette et vedlegg til en utgiftspost. Du må slette hele utgiftsposten, du kan ikke bare slette vedlegget. Trykk på utgiftsposten. Trykk på ikonet for slett (søppelbøtte). Trykk på ok. Se på et vedlegg. Trykk på vedlegget. Vedlegget vises hvis det er et bilde. Hvis du ikke kan se vedlegget, trykk på ikonet for last ned (pil ned) Forskningsprosjekt om tekstkompetanse og læring. Vi er en forskergruppe ved Universitetet i Agder (UiA) som skal gjennomføre et toårig forskningsprosjekt om Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny grunnskolelærerutdanning.Vi vil utforske hvordan digitale læringsressurser tas i bruk og integreres med mer tradisjonelle tekster og kommunikasjonsformer i ulike fag i GLU

Tinglysing - Wikipedi

Du er her: Hjem / Hva er den Vedlegg og Filstørrelse grupper av innstillinger for? Hvordan kan jeg trekke vedlegg fra en Outlook PST-fil? Nedenfor er en beskrivelse av Vedlegg og Filstørrelse grupper av alternativer i Outlook Export Wizard for når du ønsker å filtrere e-post med vedlegg filer, trekke vedlegg , og sette størrelse grenser for meldingene du ekstrakt fra. Hva er et statsbudsjett? 9. Nevn tre måter du kan delta og påvirke politikken på. 10. Grunnloven sier at det er maktfordeling i Norge. Hvem deles makten mellom? 11. Hva er regjeringens viktigste oppgaver? 12. Hva er forskjellen på stortingsvalg og lokalvalg, og hvor ofte er de Vedlegg A- KVU «Pxxxx Det skal fremkomme hva som er problemets omfang, hvor betydelig det er og hvem som er eller blir berørt. Formålet med å beskrive nåværende situasjon er å gi et overordnet bilde av situasjonen og sammenhenger prosjektet står i,. 8 Hva er et godt arkiv: 1. En godt rigget organisasjon Organisering: •Tydelig organisering av arkivarbeid •Alle arkivoppgaver blir utført •Arkivansvar på høyt nivå •Arkivtjenesten samarbeider med andre •Arkiv blir ivaretatt ved omorganisering •God kompetanse i arkivtjenesten •Oversikt over eget arkiv •En ajourført arkivplan •Brukerstøtte til ansatt 8. Feltkoden skal se slik ut: TOC \b Vedlegg (der Vedlegg er bokmerkenavnet) Merk oppføring En annen løsning, og den vi skal bruke her, er å merke oppføringer for den andre innholdsfortegnelsen. Fordelen med denne varianten er muligheten til å lage en innholdsfortegnelse med tekst som ikke nødvendigvis forekommer i dokumentet

2 HVA ER ETTERRETNING? 17 2.1 definisjon 18 2.2 Definisjoner og sentrale begreper er listet opp i vedlegg A. 1V 1995-08-04 nr. 53: Lov om politiet (politiloven) § LO 1. produktet, og organisering er et middel for å legge til rette for arbeidet Fra og med skoleåret 2020-2021 innføres nye utdanningsprogram, programområder og læreplaner i videregående opplæring. Alt som er nytt gjelder for deg som skal begynne på Vg1 høsten 2020. vilbli.no blir oppdatert i takt med at de nye planene fastsettes

En PowerPoint vedlegg er en egen side eller flere sider , på slutten av en presentasjon som inneholder støtte informasjon som ikke passer pent på et lysbilde , for eksempel tabeller og grafer . Legge til hyperkoblinger til vedlegg hjelper deg å navigere til og fra vedlegg til relevant sted i lysbildet Vekstgaranti er tilgjengelig for bedrifter i hele landet, gjennom samarbeidsavtaler som Innovasjon Norge har med tilsammen 14 banker. Vekstgarantiordningen er et samarbeid mellom Innovasjon Norge og Det europeiske investeringsfondet (EIF) under EUs rammeprogram for forskning- og innovasjon, Horisont 2020

Hva lytter du til i dag: Hardrock&Metal - Side 302

Ephorte - ofte stilte spørsmål - Wiki - innsida

Hva er greit å gjøre i hverdagen 1. Hvorfor gis det ulike råd i ulike land, hva skal jeg følge? Tiltak og erfaringer fra ett land er ikke nødvendigvis overførbart til et annet. Rådene som gis i Norge er basert på forskning, den kunnskapen vi har og forholdene i Norge. Tiltakene endrer seg basert på ny informasjon og hvordan det går i. Vedlegg. I utlysningen er det angitt hva som er obligatoriske vedlegg, og hva som er valgfritt. Tilleggsinformasjon om vedlegg kan også finnes i den enkelte utlysningstekst. Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Les mer om søknadsskjemaet og krav til vedlegg. Etiske retningslinje Framgangsmåter. Det er to måter du kan hente og legge til et vedlegg til en journalpost: Nytt vedlegg Nytt betyr at du enten oppretter et helt nytt dokument via maler i ePhorte eller at du henter et dokument fra hjemmeområdet på din PC.; Knytt til eksisterende dokument Når du knytter til et eksisterende dokument henter du et dokument fra en annen sak i ePhorte eller fra saken hvor du. De er sannsynligvis vise mer følelser enn de som er forkaster avoidants, men kan noen ganger likevel finner det vanskelig å virkelig åpne opp for andre. Uavhengig av vedlegget typene vi kan være i, av det faktum at vi realisere plusses og minuser, vi kan bygge vår vei til en sikrere vedlegg type, til mer stabilitet og selvtillit 27. Hva kan du si om hovedfunksjonen til cellen som er vist i vedlegg 1 basert på ultrastrukturen? Begrunn svaret. Vedlegg 2 viser et utsnitt fra en endokrin kjertelcelle som produserer peptidhormon. 28. Hvilke strukturer peker pilene A-E på? Det medisinske fakultet, Oslo, 29. september 2015 ____

Hva er et bilag? Regnskapsguiden

Vil vanlige vedlegg fortsatt fungere? Sv: Vanlige epostvedlegg fungerer fortsatt som de alltid har. Vi har bare gitt deg muligheten til å velge å laste opp store vedlegg et annet sted, dersom du ønsker. Thunderbird sin oppfatning av store filer er som standard 1 MB, men du kan endre den i Thunderbirdinstillingene Hva er potensielle karanteneskadegjørere? Hva skal til for at en planteskadegjører skal bli ført opp på listene i plantehelseforskriften? Hva er forskjell på oligofage, monofage og polyfage planteskadegjørere? Hvorfor brukes begrepet karanteneskadegjørere om planteskadegjørere i vedlegg 1 og 2 i plantehelseforskriften

Det er enkelt å lage et personlig julekort hos fotoknudsenDidaktisk oppgave

Hva er en Media Vedlegg Unit? En medier vedlegg enhet (Mau) er en enhet som festes datamaskiner til en Ethernet ryggrad. Enheten bruker vedlegget enheten grensesnittport på en datamaskin for å koble en eller flere stasjoner til et Ethernet-nettverk som ikke har Ethernet nettverkskort installert i dem VEDLEGG V3 UTVIDET INSPEKSOSRAPPORT 44. Materiaul ndersøkesel r - For hver materialundersøkelse som er utført lages det et sammendrag av resultatene med henvisning til vedlegg. Sammendraget redigeres etter lokalisering. 4.5 Statiske forhold - Dersom det er behov for spesielle beregninger beskrives omfang og resultate Hva er BUP? BUP er et poliklinisk spesialisthelsetilbud innenfor psykisk helsevern for barn og ungdom. De gir tilbud til barn og ungdom under 18 år, og deres familier. Da kan de skrive et vedlegg som de legger ved henvisningen fra legen eller psykologen

 • Ema transitt.
 • Shiba norge.
 • Facebook bildstorlek 2018.
 • Toproshop.
 • Vanessa fuchs freundin.
 • Discord app me.
 • Jeg har aldri original spill.
 • Euronics kalstad.
 • Erythroleukoplakie.
 • Kulmule smag.
 • Oslo bussterminal rykkinn.
 • Hvordan lage en god strategi.
 • Overleden februari 2018.
 • Frisør herkules.
 • Antrag auf schwerbehinderung landau.
 • Tanzschule kell dillingen.
 • Iphone 7 vs iphone 8 norsk.
 • Ausflugsziele rund um deggendorf.
 • Android konfigurera en enhet i närheten.
 • Blickfang stuttgart aussteller 2018.
 • Restaurant direkt am rhein düsseldorf.
 • Vonovia mieterhöhung.
 • Spüle mit herdplatten.
 • Plassverdisystemet kitty.
 • Facebook nachrichten löschen ohne messenger.
 • Hva koster et opphold på solgården.
 • Bilder vom planeten mars.
 • Mutter kind yoga urlaub.
 • Premiere pro cc 2018 titel.
 • Reiing av seng med pasient.
 • Øredråper antibiotika.
 • Smerter i korsryggen tidlig tegn på graviditet.
 • Samsung chef collection test.
 • Nissan skyline gts 25t.
 • Uplights stue.
 • Reunion party.
 • Lower back stretches.
 • Ennepetal büttenberg wohnung kaufen.
 • Paradise hotel kunskapsprov.
 • Winter olympics contestants.
 • Fiskestang barn biltema.