Home

Gesimshøyde saltak

Hva er Gesimshøyde og hvordan måler du den? - Byggvalg

(3) Høyde som beskrevet i plan- og bygningsloven § 29-4 annet ledd er gjennomsnittlig gesimshøyde for fasaden mot tilliggende nabogrense. (4) Kommunen kan i planbestemmelser fastsette at høyder skal måles i forhold til ferdig planert terreng, eksisterende terreng, gatenivå eller en nærmere fastsatt kotehøyde Beregning av gesimshøyde - takterrasser / altan i skrå flate - tolking Vi viser til deres brev av 13.09.2013, samt purring av 10.03.2014. I henvendelsen redegjøres det for at Oslo kommune, plan- og bygningsetaten og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ulik oppfattning av hvor gesims regnes. Konkret gjelder dette for bygninger med flate tak o Hvis taket er flatt er maks gesimshøyde i reguleringsplanen 13 meter, og den øverste etasjen skal ikke utgjøre mer enn 70 prosent av nest øverste etasjes areal. Oversatt til bygninger betyr dette tre etasjer pluss loftsetasje ved skråtak, og tre etasjer pluss inntrukket fjerde etasje med takterrasser ved flatt tak, cirka 20-22 leiligheter med heis, peis og garasje i kjelleren For hus med skråtak tillates en gesimshøyde på inntil 6,5 meter og mønehøyde på 9 meter. Hus med flate tak kan ha 7 meter gesimshøyde. Pedersens arkitekt tegnet huset i tråd med sistnevnte. Mente han. Taket er nemlig ikke paddeflatt, men har en svakt skrånende takvinkel for å sikre avrenning og lufting Fylkesmannen i Oslo og Akershus stadfestet Nes kommunes vedtak om å gi dispensasjon fra bestemmelser om henholdsvis gesimshøyde og utnyttelsesgrad i gjeldende reguleringsplan. Dersom det skal gis dispensasjon fra bestemmelser i plan- og bygningsloven eller planer gitt i medhold av loven, må de kumulative vilkårene i § 19-2 annet ledd være oppfylt

Ved saltak: 3,5 m gesimshøyde og 5,5 m mønehøyde. Ved pulttak: 3,5 m for gesimshøyde for laveste gesims og 5,5 m gesimshøyde for høyeste gesims. Det tillates arker eller opplett på inntil 1/3 av takflaten. Angitt gesimshøyde gjelder for hovedtaket Er et valmtak eller saltak hvor takflaten brytes av et veggparti. Takvinkelen over og under veggpartiet er som regel den samme. Man antar at seteritaket kom til Norge på midten av 1700-tallet. Takformen ble særlig populær i Trøndelag, hvor det fortsatt finnes mange hus med dette taket La oss først ta det vanligst eksempelet- et «vanlig» hus eller garasje med saltak-da er mønehøyden lett å finne: Mønehøyde for saltak Når terrenget ikke er flatt kan det bli litt mer utfordrende da mønehøyde vcanligvis altså regnes fra gjennomsnittsnivå av terrenget Sagtak, shedtak, tak på sammenhengende bygninger hvor hver bygning har sitt saltak saltak (mønetak). Den bratteste takflaten er normalt nordvendt og forsynt med vinduer. Brukes mest i forbindelse med enetasjes industribygninger. Videre har tiltaket to etasjer og flatt tak, i motsetning til én etasje og saltak slik reguleringsplanen i utgangspunktet legger opp til. Tiltakets gesimshøyde er på 6,25 meter. Fylkesmannen omtaler dette som «vesentlig høyere» enn reguleringsplanens angitte maksimum på 4,5 meter

gesimshøyde fremfor en bygning med saltak og 8,5 meter til møne. Videre er ikke overskridelsen av tillatt gesimshøyde på 40 cm å anse som et vesentlig avvik. På bakgrunn av det ovennevnte mener administrasjonen at det kan gis tillatelse til dispensasjon i dette tilfellet Mønehøyde kan maksimalt være 4,0 meter og gesimshøyde maksimalt 3,0 meter. Høydene måles vanligvis i forhold til gjennomsnittsnivået av det ferdig planerte terrenget rundt bygningen. Hva er gesimshøyde? Gesimshøyde er høyde til skjæringspunktet mellom ytterklednings ytre flate og taktekkingens ytre flate, oppå taket §7.3 - mønehøyde og gesimshøyde for hus med saltak. jf. pbl § 19-2. Situasjonskart som godkjennes Betingelsen for byggetillatelsen er at disse punktene blir oppfylt: 1. Plan- og bygningsloven (pbl) med forskrifter må følges. 2. Huset tillates bygd med saltak som vist på innsendte tegninger datert 23.02.2018

Ved saltak skal takvinkel være mellom 22 og 40 grader. Ved pulttak skal takvinkel ikke overstige 22 grader. 1.1. 4. Høyder - BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1) Maks mønehøyde skal ikke overstige 11 meter. Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 8 meter over gjennomsnittlig planert terreng Etter teknisk forskrift vil huset bare ha en gesimshøyde, dvs. avstand mellom gjennomsnittlig terrengnivå rundt huset og høyeste gesims. For planer der høyde er angitt med på noe punkt og lignende, skal gesimshøyden måles på det punkt der den loddrette avstanden mellom terrengnivå og gesims er størst

Lavere gesimshøyde og mindre veggareal; Godt egnet for overlys og brannventilasjon; Innebygget takfall for god avrenning; Rask montasje og mulighet for å male undersiden direkte. Vi leverer også andre typer tak som for eksempel saltak til industrihaller Gesimshøyde skal måles fra gjenomsnittelig planert terrengnivå til skjæring mellom ytterveggens ytre flate og takflaten. Takoppløft skal legges til gesimshøyden. Bakgrunnen for kravet om gesimshøyde er å unngå iøyefallende høye bygninger. I dette tilfellet er det spranget i taket som gjør at gesimshøyden blir for høy

Maks gesimshøyde: Saltak - 7m . Pulttak - 8m . Flatt tak - 7m . Maks mønehøyde: Saltak - 9m . Tillatt taktype: Saltak, pulttak eller flatt tak. Maks utnyttelsesgrad av tomt: 30% . Maks grunnflate garasje: Byggegrense fra sjøen: 4m . Minimum grunnmurshøyde: Minimum kotehøyde på 3,4m for plassering av nye bygninger og anlegg Der det bygges saltak på tomtene 5-skal takvinkel være mellom og 40°. Friluftsområde i sjø og vassdrag. Bygningar kan ha saltak , pulttak eller flatt tak. Ny bebyggelse med saltak eller flatt tak skal ikke ha møne- eller gesimshøyde over m. Vegetasjonsskjerm ( VS ). Takform skal være saltak eller flatt tak Ved saltak; 8,5 m mønehøyde og 6,5 m gesimshøyde. Ved pulttak; 8,5 m gesimshøyde for høyeste gesims og 6,5 m for laveste gesims. Høydene skal måles ut fra gjennomsnittlig opprinnelig terreng Et pulttak er et tak med fall til bare én side. Navnet kommer av likheten med skråplaten på en skrivepult.Ble tidligere også kalt shedtak.. Litteratur. Gunnarsjaa, Arne (2007). Arkitekturleksikon.Oslo: Abstrakt Forlag AS. s. 624-625 Emilie er et moderne hus med stor terrasse og 4 soverom. Dette er et ferdighus med carport og overbygget inngangsparti

Gesimshøyde for saltak er skjæringspunktet mellom ytre veggflate og ytre takflate. BE-STEMMELSER FOR VIKAN 2 KVENVÆR R 01 SIDE- 1 - BESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLANEN VIKAN 2 Kvenvær - HITRA KOMMUNE PLANID 1617_R033 RevisJon R 02 Arker og opp-loft tillates over angitt gesimshøyde Tillatt maksimal gesimshøyde for bolighus med pulttak eller flate tak er 9,5 m. Møne- og gesimshøyde på bolighus med saltak kan ikke overstige henholdsvis 9,5 og 7,5 m. Høyest fasade skal ikke overstige 10,0 m. På bolighus med pulttak skal takvinkelen ligge mellom 10° og 25° og på bolighus med saltak skal takvinkel ligge mellom 15° og. Bebyggelsen skal ha saltak, gesimshøyde maks 3 m og takvinkel 30-35 grader. Dersom felles-sjøboder bygges skal mønehøyden beregnes som det var enkelt bygg, på bakgrunn av bredde på enkelt bygg og gitt Det tillates også oppført et grillnaust i området. Maks tillatt BRA=50 m2. Bebyggelsen skal ha saltak, maks mønehøyde 4 m

Ved saltak; 8,5 m mønehøyde og 6,5 m gesimshøyde. Ved pulttak; 8,5 m gesimshøyde for høyeste gesims og 6,5 m for laveste gesims. Høydene skal måles ut fra gjennomsnittlig opprinnelig terreng. Ved senking av terreng skal byggehøyde måles ut i fra nytt terreng. Det tillates flate tak, pulttak og saltak på boligene maksimal gesimshøyde 3,5 meter fra topp fundament/grunnmur. Maksimal gesimshøyde for pulttak er 4,5 meter for øvre gesims, og 3,5 meter for nedre gesims, målt fra topp fundament/grunnmur.» Tiltaket er tiltenkt oppført med parabet som skal danne en krans rundt taket. Innenfor denne såkalte kransen vil det bli oppført svakt buet saltak Våre garasjemodeller - Fjære Fjære Våre garasjemodeller - Fjære Fjære. Fjære er en av våre mest populære modeller. Denne garasjen er en løsning for deg som vil bygge garasje uten å sende byggesøknad til kommunen.. Garasjemodellen Fjære leveres vanligvis med 22 graders saltak, men kan vi kan levere denne modellen med takvinkler fra 15 - 29 grader Boliger på BKS1 har saltak med mønehøyde på 8.0 m og gesimshøyde på 6.5m. Boliger på BKS2 -4 har saltak med mønehøyde på 9.0 m og gesimshøyde på 8.0 m. Boliger på BKS5 -6 har flatt tak med gesimshøyde på 8.0m. Boliger på BBB1 har flatt tak med gesimshøyde på 11.5m Gesimshøyde takark/-opplett Gjennomsnittlig planert terreng Mønehøyde Gesimshøyde Gjennomsnittlig planert terreng Nedre gesims Øvre gesims Gesimshøyde Møne- og gesimshøyde for saltak. Fig. 3:Gesimshøyde for flatt tak. Fig. 2:Møne- og gesimshøyde ved forskjøvet møne. Fig. 4:Øvre og nedre gesimshøyde for pulttak

§ 6-2. Høyde - Direktoratet for byggkvalite

 1. Bebyggelse kan oppføres med saltak eller pultaksløsning. Maksimal takvinkel ved saltak er 35 grader, men takvinkel reguleres av byggets volum og tillatt totalhøyde. 4.5 Høyder og koter: a) For tomter 1 - 43 og 45 - 71 er det ved saltak maks gesimshøyde 4,0 m og maks mønehøyde 6,0 m. Ved pultaksløsning skal ikke gesimshøyde overstige.
 2. Noelle XL er en moderne tomannsbolig med takvindu og store vinduer i andre etasje. Tomannsboligen leveres som ferdighus til fastpris
 3. En snekker trenger å vite takvinkelen v. Pulttakstol for tak med ensidig fall eller som en del av et større takverk. Med en maks øvre gesimshøyde på 7,8 meter, som skal beregnes fra. Mønehøyden beregnes fra midlere planert terrengnivå. Tillatte takformer er flate tak, saltak og pulttak
 4. § 4 Maksimal gesimshøyde fra topp gulv til utvendig gesims og møne skal ikke overstige henholdsvis 3,0 m og 5,0 m. Hyttene skal ha saltak med takvinkel maksimalt 33 grader. (§ 6 I hyttene skal det installeres biologisk toalett.) PlanID 20070008, reguleringsplan for Øvstabødalen, gnr. 63, bnr. 3 § 2.1 Fritidsbebyggels
 5. Den har et enhetlig preg, i to etasjer med omtrent lik gesimshøyde og saltak. Myndighetene tillot ikke gavlhus eller arker og andre takoppbygg. Første etasje hadde gjerne forretninger, mens det var bolig i andre etasje. I bakgården var det verksteder, uthus og til dels også boliger

Maks gesimshøyde: 3,2m . Taktype: Saltak eller pulttak . Tak skal ha mørk og matt overflate som for eksempel skifer, pappshingel og lignende. Takvinkel: Saltak - mellom 35 og 40 grader . Pulttak - opp til 30 grader . Uthus/ garasje: Tillates ikke oppført . Maks utnyttelsesgrad av tomt: 15% - T 1102 Sandnes kommune Vedtatt dato: 17.11.2015 Dato for siste endring: 25.09.2017 . Side . 2. av . 9. Detaljregulering for delfelt B3.1, i HA07, del av gnr 38, bnr 14. For bebyggelse med saltak tillates gesimshøyde inntil 6,5 meter og mønehøyde inntil 9,2 meter. For bebyggelse med pulttak tillates gesimshøyde inntil 8,0 meter. For bebyggelse med flate tak tillates gesimshøyde inntil 7,0 meter. Alle høyder skal måles på høyeste fasade over planert terreng. § 4.1.

Gesimshøyde pultak - ByggeBoli

Hvis saltak benyttes skal maks gesimshøyde være inntil 5,5 m og maks mønehøyde ikke være mer enn 7,5 meter. I tilfelle pulttak benyttes, skal maks laveste gesimshøyde være 5,5 m og maks høyeste gesims være 7,0 m. Det tillates ikke takvinkel under 15°. Maksimal utnyttelse for felt B2 er 30%-BYA. Bebyggelse skal ha saltak eller pulttak. Ve Naustene skal ha saltak med en takvinkel mellom 30 og 45 grader. Maksimal tillatt størrelse på naust er 10m x 5m. Gavlveggen skal være vendt mot sjøen. Naustene kan oppføres med maksimal gesimshøyde på 3 meter og maksimal mønehøyden skal ikke overstige 5,5 meter

Ved saltak er maksimal gesimshøyde 5,5 meter og maksimal mønehøyde er 7,5 meter. Ved pulttak eller flatt tak er maksimal gesimshøyde 6,5 meter. Kart og reguleringsbestemmelser er vedlagt salgsoppgaven. Utforming og høyde: Selger er opptatt av at området skal få en helhetlig profil og at bebyggelsen skal tilpasses terrenget d) Møne-/gesimshøyde: Rekkehus skal ikke overstige to etasjer. Maks møne-/gesimshøyde er 9m. e) Tak: Takform kan vaere saltak, pulttak eller flatt tak. f) Øvrig: Forøvrig legges bestem- melser gitt i pkt 3.1 til grunn. Retningslinjer Tillatelse gjennom byggesak Tillatelse til tiltak kan skje med hjemmel i byggesak. Situasjons Minimum takvinkel er 22 grader for saltak og minimum 10 grader for doble pulttak. Maksimal mønehøyde er 10,0 meter over gjennomsnittlig planert terreng i h.h.t. regulert arealformål og virksomhet på grunnplanet. Maksimal gesimshøyde er 8,0 meter over gjennomsnittlig planert terreng Bebyggelsen kan ha flatt tak, pulttak med inntil 8 grader eller saltak på inntil 15 grader. For område BF7 tillates maksimal gesimshøyde 7,7 meter og maksimal mønehøyde 9,5 meter målt over. «Ved å tillate pulttak, og sette maks gesimshøyde til 7 meter, vil bygningsmassen på tomta bli 1,3 meter lavere. For berørte naboer i øst, og for tomtene B5 - B8 bak leilighetsbyggene, vil dette være en betydelig fordel med tanke på både utsikt og solforhold», skriver rådmannen, som mener pulttak «rent estetisk» ikke «vil bli en dårligere løsning enn saltak

Hvorfor så kraftig høydebegrensning på boliger? - side 2

Gesimshøyde: definisjon - ByggeBoli

BBB1 Bygningen skal ha: saltak med maksimalmønehøyde c+ 44,0 m. BBB2 Bygningen skal ha pulttak med maksimal gesimshøyde c+ 36,5 m.: 3.3 Forretninger, BF I områdene merket BF tillates oppført forretninger. Maksimal utnyttelse er % BYA: 60 %. BF 1: maksimal mønehøyde 9 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå Fig.12. Hovedtyper av tak ut fra oppbygning . Denne anvisningen omhandler takformer og anbefalte taktyper ut fra bruksområde. Taktypene som behandles, er: kompakte tak, tak med isolerte takflater og luftet tekning og tak med kalde loftsrom gesimshøyde 10 meter samt saltak opptil 12,5/16,2 meter. Dermed økning fra 2 til 3 etasjer. Med eller uten saltak. Denne saken gjør endringen meget konfliktfylt pga. bla. den store betydningen endringen vil ha for villaområdet Saltak: Dette er en av de vanligste taktypene. Hvor mange grader taket har varierer ofte fra garasjeprodusent til garasjeprodusent. De vanligste er 22' og 36-38' Ved bratt takvinkel vil man få bedre lagringsplass på loft enn ved lavere takvinkel Saltak/valmet tak: Mellom 25 og 40 grader. Flatt tak: Mellom 0 og 5 grader. Pulttak: Mellom 5 og 15 grader. 4.2.6 Bygningene kan oppføres med maksimal tillatt høyde som skal måles fra gjennomsnittlig planert terreng: For BKS1- BKS3 gjelder: Saltak/valmet tak: Maks mønehøyde 9.0 m. Flatt tak: Maks gesimshøyde 7,5 m

Flatt tak vs saltak. Beste Priser På Flatt Tak.Finn De Beste Prisene Med Kelko Lurer på om en bygger en funkisbolig i mur/kube/leca som selvbygger og legger flatt tak og takterasser, da trengs det jo ikke betalte fagfolk for å utføre jobben Det tillates boliger med saltak, pulttak eller flatt tak. Maksimal mønehøyde 8,5 meter og gesimshøyde 6 meter, målt gjennomsnitt planert terreng. For pulttak tillates maks gesimshøyde 7,5 m over gjennomsnitts ferdig planert terreng. For flatt tak tillates maks gesimshøyde 6,5 m over gjennomsnitts ferdig planert terreng

Hvis det i bestemmelsene skal tillates saltak innenfor området, skal det også oppgis maksimal byggehøyde på 6,3 meter i bestemmelsene. Bestemmelser om maksimal gesimshøyde setter ikke begrensning for mønehøyde hos bebyggelse med saltak. En slik formulering vil sikre at bebyggelsens gesimshøyde ikke overstiger 6,3 meter ove Saltak kan ha gesimshøyde inntil 2,5 meter og mønehøyde inntil 4,3 meter. Pulttak kan ha høyeste gesims inntil 3,5 meter. Garasje, uthus og lignende legges minimum 1 meter (nærmeste bygningsdel) fra regulert trafikkareal. Dersom avkjørselen er adkomst til garasje, må det foran garasjen avsettes areal til parkeringsplass (6x3m) - Maksimalt tillatt gesimshøyde er 6,5 meter over eksisterende terreng. - Maksimalt tillatt mønehøyde er 9,0 meter over eksisterende terreng. - For hver boenhet skal det settes av plass til 2 oppstillingsplasser for bil. - Boliger skal utformes med bakgrunn i lokal byggeskikk med saltak med vinkel fra 22 til 40 grader

På garasje kan mønehøyde være maksimalt 5,3 meter og gesimshøyde 3,0 meter over gjennomsnittlig planert terreng rundt bygget. § 4.2 f) endret fra: Takutforming Bebyggelsen kan ha flatt tak, pulttak, eller saltak. saltak skal ha takvinkel mellom 21 grader og 42 grader Til: Takutforming Bebyggelsen kan ha flatt tak, pulttak, valmtak eller. Byggehøyder skal ikke overstige kotehøydene som er vist i plankartet. Det er også regulert maks gesimshøyde for bygg B1. Takoppbygg tillates over regulert gesimshøyde, men ikke over angitt kotehøyde i plankartet. Det er også sikret at de nye byggene skal ha formet tak (saltak eller mansardtak med eller uten valm) for alle de nye byggene

Inn med utspringet - Byggmestere

Bygg kan oppføres med flatt tak, pulttak eller saltak. For bebyggelse med saltak tillates en maksimal gesimshøyde på 6,5 m og mønehøyde på maksimalt 9,3 m. For bebyggelse med pulttak tillates en maksimal gesimshøyde på 8 m. For bebyggelse med flate tak tillates en maksimal gesimshøyde på 7 m gesimshøyde er 8,5 meter målt fra topp gulv i hovedplan (1. etasje). Alternativt kan boligene utføres med saltak med møne i lengderetningen nord - sør, og med maksimal gesimshøyde 7,0 meter og maksimal mønehøyde 9,5 meter målt fra topp gulv i hovedplan, angitt på plankartet 3. Klikk OK.. Et valmtak opprettes over de valgte objekt(ene) ved hjelp av kriteriene fastsatt i dialogruten Opprett tak. Taket kan endres til et saltak eller nedsenket valmtak, se Endre formen til takets kant.. Redigere takobjekte gesimshøyde flatt tak /saltak maksimal gesimshøyde pulttak mønehøyde BYA Boliger uten sokkel 7,5 m 8 m 8 m Se BYA med sokkel 8,5 m9,5 Se BYA Garasjer 3,5 m 4,5 m Se BYA. 5 TILLAT Bebygd ar UTNYTTELSE eal (BYA) skal ikke overstige 60% av regulert tomt Gesimshøyde tillates etablert 6 meter over ferdig planert terreng. Mønehøyde tillates etablert inntil 9 meter over ferdig planert terreng. Bebyggelsen skal etableres med saltak, vinkel mellom 18 og 35 grader. Bebyggelsens takflate skal etableres med mørk farge. Bebyggelsen skal etableres med lyse farger

Kjell Johnsen

maksimal gesimshøyde på 3,5 m. For bebyggelse med sokkel tillates maksimal gesimshøyde 6,0 m. Grunnmurshøyden skal ikke overstige 0,8 meter. Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 18 og 32 grader. Det skal avsettes minimum 1,5 biloppstillingsplass pr. boenhet på området Møne-/gesimshøyde ved saltak skal ikke overstige 8,5/6,5 meter. Ved pulttak skal høyeste gesims ikke overstige 7,5 meter. Gesims ved flatt tak skal ikke overstige 7,0 meter. Takterrasse kan tillates dersom det utformes slik at det ikke gir sjenerende innsyn og skyggekasting for nabobebyggelse • Byggene skal ha saltak med takvinkel mellom 32 og 45 grader eller pulttak med takvinkel ikke mindre enn 22 grader. • BYA=30% • Garasje tillates oppført på inntil 50m 2 BYA, med maks mønehøyde 5,5m og maks gesimshøyde 3,0m • Boligene skal bygges iht. angitte kotehøyder TG, topp gulv nedre plan. Bolig i område BF1 TG 1 45,

Flate eller skrå tak på nye hus i villastrøk

Gesimshøyde for flatt tak skal ikke overstige 8 m . Ved bruk av saltak skal mønehøyden ikke overstige 8 m. Eie ndommen har adkomst fra o_SKV2. 3.1.2 Energianlegg (BE) Det tillates oppført trafostasjon. 3.1.3 Fjernvarme anlegg ( BFA ) 1,4 daa Innenfor området kan det oppføres bygninger og anlegg som er nødvendig for virksomhetenes behov Innenfor området tillates frittliggende boliger med maksimal gesimshøyde inntil 5,5 meter og mønehøyde maksimalt 8 meter. Takformen skal være saltak eller valmet tak med takvinkel mellom 22-45 grader Hovedmøneretning skal tilpasset møneretning på nærliggende bygninger. Bygningene skal være tilpasset tradisjonell byggeskikk i planområdet 1.5 Maks gesimshøyde er 6,0m over ferdig golv i 1.etasje og 3,0m over ferdig golv for garasje/uthus. §1.7 Bebyggelse skal som hovedregel oppføres med saltak mellom 20 og 40 grader, for felt B6 mellom 18 og 40 grader. c. §8.4 Områdene A2 og A4 bør ikke planeres nevneverdig, men beholde sin naturlig Hva er gesimshøyde? Hva er Gesimshøyde og hvordan måler du det?Gesimshøyde er avstanden fra bakken til skjæringen mellom ytterveggen og takflaten. Det skal måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Ordet gesims kommer fra tysk, og betyr egentlig hylle eller kant som stikker frem En gesimshøyde med saltak vil begrense gesimshøyder på begge sider av tak. Pkt.4: Når det gjelder tibygg til carport kan tilførselsvei fra nord ikke benyttes. Dette siden vei ikke er regulert over friområde. Pkt.5: Tekst er referert fra Plan -og bygningslovens § 19-2, og sier noe om en samlet dispensasjonsvurdering

Er dette taket flatt? - Aftenposte

 1. dre enn 1/3 av hver takflate regnes ikke inn i gesimshøyden. Maksimal mønehøyde er 7,0 meter og maksimal gesimshøyder 5,0 meter. For pulttak er maksimal gesimshøyde 6,0.
 2. Utdrag: §2. bebyggelsen skal bestå av frittliggende småhus i inntil 2 etasjer med saltak og tilhørende garasjer, likeledes med saltak. Maksimum gesimshøyde for 2 etasjers hus 6 meter, som måles fra grunenns planerte nivå etter bygningsrådets bestemmelser. U-grad skal ikke overstige 0,13. For ytterligere detaljer, se vedlagte.
 3. Maks tillatt møne- og gesimshøyde for valmet tak er henholdsvis 9,0 m og 6,5 m, for flate tak 7,0 m og for pulttak 7,5 m for høyeste gesims og 6,5 m for laveste gesims. Totalhøyde er maks 10,5 m. Protester/bemerkninger De nærmeste har saltak og en del oppsporing a
 4. 2 Gjennomsnittlig gesimshøyde må ikke overskride 9,0 m for B9 og 6,0 m for B10-12. Dersom terrenget ligger til rette for det kan underetasje innredes. Gjennomsnittlig gesimshøyde for hus med underetasje må ikke overskride 7,5 m for B9 og 4,5 m for B10- 12. 3 Bygningene skal ha saltak eller skråtak med takvinkel mellom 22 og 45 grader
 5. erende fasademateriale
 6. Ved saltak tillates innredet loft og takoppløft på 30 % av taket. Ved flatt tak tillates 2 etasjer og maksimal gesimshøyde kote 200,0 for T 71, kote 201,0 for T72 og kote 204,5 for T73

Dispensasjon fra regler om gesimshøyde og utnyttelsesgrad

 1. til gesimshøyde. Det vektlegges at garasjens form og utseende står i stil med bolighusetog at det i området er svært variabel arkitektur. Totalhøyden på garasjen blir lavere enn ved bruk av reguleringsplanens gesimshøyde og saltak. PS 73/14 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens byggegrense mo
 2. • Gesimshøyde skal være maks 6,5 meter og mønehøyde maks 8,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. • BFS3-7 skal bygges med saltak. Saltak skal være mellom 22 og 45 grader. • Jordlovens § 12 gjelder for tunet (BFS7), fram til dyrkamarka er delt fra tunet
 3. Maks gesimshøyde er 3,0 m over planert terreng. Mønehøyde eller høyde til høyeste gesims skal ikke overstige 5,0 m. Største tillatte areal er 35 m2 BYA. Naust skal ha saltak med takvinkel mellom 30 og 45 grader. §4-7 Lekeplas
 4. Dersom tomten fortettes med frittliggende småhus vil det kunne oppføres hus med en gesimshøyde på 8 meter ved flatt tak og 9 meter mønehøyde ved saltak.» Sammenlignet med makshøydene på de eksisterende boligene i området, skiller ikke prosjektet seg vesentlig ut, selv om det får en byggehøyde på 10-11 meter
 5. 1.9 Hytter kan oppføres med gesimshøyde (v/saltak) maks.3,2m, respektive 5,2m for 1- og 2-etasjes del. Mønehøyder maks 5,5, respektive 6,8m for 1- og 2-etasjes del. Høyder referert i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittnivå. For tomtene 2.5, 2.21 og 2.22 skal hyttene kun ha en etasje og lav takvinkel (under 20 grader)

Hva kalles takformen? - Bygg og Beva

 1. Med en gesimshøyde som tilsvarer en etasjes bygninger og en loftsetasje under saltak, samt tredelt grunnplate ligger bygget lavt i terrenget og underordner seg det relativt tettvokste, men lave vegetasjonsbeltet mellom veien og snaufjellet rett bak
 2. Ved saltak er maksimal gesimshøyde 6 meter og maksimal mønehøyde 9 meter. Ved flatt tak er maksimal gesimshøyde 7 meter. § 4 Energianlegg I området E kan det plasseres trafokiosk for boligområdets strømforsyning. Området skal være offentlig. § 5 Grøntstruktu
 3. g og god materialbruk. e) Taktekking skal bestå av torv, skifer eller tre. f) Alle bygg skal ha matte og dempede farger
 4. gesimshøyde som er 3,1 meter over begrensningen i planen. Dette er ikke riktig. Gesims til takets hovedform er 4,5 meter i tråd med planen. Av bestemmelsen fremgår det at planen tillater andre takformer enn saltak og at takoppbygg tillates inntil 1/3 av takets lengde. Det er ingen begrensninger på form elle
 5. Bodene tillates oppført med saltak eller pulttak. Boligene kan tillates oppført med pulttak og flatt tak. Ved pulttak er maksimal takvinkel på 10 grader. Bebyggelsen skal tilpasses terrenget. Takform skal være pulttak med takvinkel på maks 10 grader. Maks gesimshøyde er 6 meter regnet fra ferdig gulv 1
 6. Bygningsmassen som er planlagt har flatt tak, og får en . Garasjer kan være inntil m² BYA i en etasje og skal ha saltak eller flatt tak. Boliger med flatt tak eller pulttak kan bygges med høyeste. Maksimal mønehøyde er m og maks gesimshøyde 8m målt fra nedre . Det er allerede gitt dispensasjon på gesimshøyde og flatt tak
 7. Fritidshus kan ha flatt tak, pulttak eller saltak. Maksimal gesimshøyde ved flatt tak er 4 meter og ved pulttak 6 meter. Maksimal mønehøyde for saltak er 6 meter. Alle mål er målt over gjennomsnittsnivå på terreng. I fasaden på bygningene skal det brukes materiale som tre, glas og/eller stein, bortsett i fra grunnmur
66/12-Reinsholm-B2-detalj - Verdal kommune

Hva er mønehøyde - Boligsøkna

Maksimal gesimshøyde er 7,5 meter og maksimal mønehøyde er 9 meter. Ark/oppløft skal ikke hensyntas i beregning av gesimshøyde. tillates benyttet saltak eller pulttak på bebyggelsen. Saltak skal ha takvinkel mellom 15 og 38 grader. Pulttak skal ha takvinkel mellom 5 og 20 grader Tillatte takformer er saltak, pulttak, og flate tak. Bebyggelsen skal utformes i en arkitektonisk god sammenheng. Bebyggelsens art, utforming og plassering skal godkjennes i hvert enkelt tilfelle av bygningsmulighetene. Takformer: Maks. mønehøyde Maks. gesimshøyde Tillatte takvinkler Saltak 9 m 6 m 18-40 grader Pulttak - 8 m 5-30 grade Maksimal tillatt gesimshøyde for boligbebyggelse er 5 m over gatenivå. Garasje tillates oppført med maksimalt gesimshøyde 3 m. Bebyggelse skal ha saltak. Hovedmøneretning skal ligge parallelt med terrengretningen. Ark og opplett tillates på inntil 1/3 av fasadens lengde For garasjer/carporter gjelder følgende: Møne-/gesimshøyde ved saltak skal ikke overstige 4,0/3,0 meter. Ved pulttak skal høyeste gesims ikke overstige 3,5 meter. Gesims ved flatt tak skal ikke overstige 3,2 meter. Ved takterrasse tillates i tillegg rekkverk med høyde inntil 1,0 meter

sagtak - Store norske leksiko

Dispensasjon fra eldre reguleringsplan - spørsmål om

- Maksimal gesimshøyde er 3,0 meter (Usikker-se her: Finn gesimshøyde) Jeg har skrevet en egen sak om garasje uten søknadsplikt. OBS: Når du har bygget nye bygg f.eks garasje eller tilbygg, må du sende inn beskjed til kommunen så de kan oppdatere kartene sine Saltak/valmet tak: Mellom 25 og 40 grader. Flatt tak: Mellom 0 og 5 grader. Pulttak: Mellom 5 og 15 grader. 4.1.4 Bygningene kan oppføres med maksimal tillatt høyde som skal måles fra gjennomsnittlig planert terreng: Saltak/valmet tak: Maks mønehøyde 9.0 m. Flatt tak: Maks gesimshøyde 7 m. Pulttak: Maks gesimshøyde 7 m

Beregning av bygningshøyder Asker kommun

Tak Konsepter Spennco

parkering. Maksimal gesimshøyde er angitt med kotehøyde på plankartet. Takform og takvinkel skal være ens for hvert delfelt, og utføres enten som flatt tak, saltak eller pulttak. Ramper/terrengtrapper, terrasser og renovasjonsløsning tillates utenfor byggegrensene.Balkonger tillates oppført inntil 1,5 m utenfor byggegrensene i BB3 4) Maksimal gesimshøyde: 8 meter. c) Takvinkel: Saltak og 20 - 28 °. d) Dersom hyttene ikke har innlagt vann, skal de ha biologisk toalett som er svanemerket eller med tilsvarende virkning. e) Alle bygninger skal ha torvtak. Videre, fasade av treverk eller laft. Innslag av naturstein er tillatt med maksimal gesimshøyde på 2,5 m og maksimal mønehøyde på 4,0 m. Ved evt. pulttaksløsning kan maksimal gesimshøyde ikke overstige 3,0 m. Bygget kan oppføres med saltak eller pulttak, uten å bryte med stilen til de nærmeste boligfeltene. er bruk, Støy: For bebyggelsen gjelder miljøverndepartementets bestemmelser om utendørs. Maks tillatte gesimshøyde er kote + 50,0. Dersom det bygges med saltak er maks mønehøyde kote + 53,0. 964 - Egengodkjent 02.09.2010 side 4 av 6 . Skien kommune Ved etablering av saltak skal på flerbrukshall skal møneretningen plasseres i retning syd/vest-nord/øst. - Byggegrense Formålsgrense angir byggegrense der ikke annet er vist

Flatt tak vs saltak - Køkken overskab

d) Bebyggelsen tillates kun utformet med valmet tak eller saltak med takvinkel inntil 40°. e) Bygninger i 2 etasjer tillates oppført med maks gesimshøyde på 6 meter og maks mønehøyde på 8.5 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng. f) Bygninger i 1 etasje + sokkel tillates oppført med maks gesimshøyde 5.5 meter o beregningsgrunnlaget. Gesimshøyde maksimum 7,5 meter og mønehøyde maksimum 9 meter over planert terreng. Det skal legges vekt på fjernvirkningen. Silhuetten over høydedraget nord - syd skal ikke brytes. Detaljreguleringen for B3 skal vise terrengsnitt med planlagt bebyggelse og kotehøyder. Bygningene kan ha flatt tak, saltak eller pulttak Gesimshøyden skal ikke overstige 6,0 m for bygninger med vanlig saltak, og mønehøyde ikke over 9,0 m. Maks. gesimshøyde for arker/takoppløft og bygninger med pulttak, settes til 8,0 m. for øverste gesims og 7,0 m for laveste gesims. For flate tak gjelder grense for laveste gesims. For mindre takflate Byggehøyder: Ved saltak: mønehøyde 9 m, gesimshøyde 7 m. Ved pulttak er øverste tillatte gesimshøyde 8,5 meter. Ved flatt tak er øverste tillatte gesimshøyde 7 m. Garasje/carport tillates oppført frittstående eller i rekke på fellesareal. Byggehøyde for garasje/carport: Ved saltak: mønehøyde 4,5 meter, gesimshøyde 3,0 m

Pulttak - Wikipedi

Tillatt utnyttelse er 35 % BYA. Bebyggelsen sk al utformes med saltak og takvinkelen skal være mellom 30 og 40 grader. Maksimal gesimshøyde er 4,5 meter og maksimal mønehøyde er 8 meter. Høyden måles fra gjennomsnittsnivå på planert terreng rundt bygningen

Påbygg på en funkis eneboligAlexandra - stort og herskapelig ferdighus - ABChus | ABCHus
 • Skift af elleverandør.
 • Bruktbil verdal.
 • Single mit kind urlaub erfahrungen.
 • Fly kansellert vær.
 • Mummitrollet samleboks dvd.
 • Krav maga gradering.
 • Die linke ziele kurzfassung.
 • Lean startup innovation.
 • Mustang zucht österreich.
 • Pokemon platin arceus fangen.
 • Winkelfunktionen berechnen.
 • Tanzschule velbert langenberg.
 • Easy lock yale doorman.
 • Goldendoodle mini welpen.
 • Apper for eldre.
 • The intouchables song.
 • Statholdergaarden.
 • Lånekassen når får jeg pengene.
 • Mason disick 2017.
 • Norspan plaster og bilkjøring.
 • Vinyl hintergrund babyfotografie.
 • Sykkelrampe.
 • B5 aktuell telefonnummer.
 • Fachschaft tu braunschweig.
 • Hårdrockskonserter 2018.
 • Vinde kryssord.
 • Van der valk gladbeck restaurant.
 • Made by google.
 • Agustawestland helikopter.
 • Lo vik camping priser.
 • Or trevirke.
 • Youtubere 2017.
 • Kokosyoghurt oppskrift.
 • Particle accelerator how it works.
 • Bestille resept.
 • Veranstaltungen oberhausen 2018.
 • Koffer 55x40x23 günstig.
 • Illustrator weißer hintergrund transparent.
 • Krepsehalesalat.
 • The biggest loser.
 • Kognitiv fungering hos barn.