Home

Byggteknisk forskrift 6 4

Regler om avstand følger av plan- og bygningsloven § 29-4 som sier at avstand fra bygning til nabogrense skal tilsvare bygningens halve høyde, men ikke mindre enn 4 meter dersom ikke annet følger av kommunens arealplaner. Tilsvarende setter TEK17 § 11-6 krav om avstand mellom bygninger som ikke er skilt med brannvegg Byggteknisk forskrift (TEK10) TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17. Innholdsfortegnelse; Innhold Byggteknisk forskrift (TEK10) Til artikkelteksten . INNHOLD TEK10. Om veiledningen til TEK10 Definisjoner § 6-4. Areal Andre del..

Byggteknisk forskrift (TEK10) TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17. Innholdsfortegnelse; Innhold Byggteknisk forskrift (TEK10) Til artikkelteksten . § 6-4. Areal. Mindre tiltak som beskrevet i plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd bokstav b gjelder bygning hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er. § 6-4. Areal Mindre tiltak etter plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd bokstav b er bygninger som verken har samlet bruksareal eller bebygd areal over 50 m 2 og andre mindre tiltak som ikke kan måles etter Norsk Standard NS 3940:2012 Areal- og volumberegninger av bygninger Byggteknisk forskrift (TEK17) § 5-6. Minste uteoppholdsareal (MUA) For boliger, skoler, barnehager og andre bygninger der det etter kommunens skjønn er nødvendig å avsette et minste uteoppholdsareal, bør det i planbestemmelsene angis minste uteoppholdsareal inklusiv lekeareal

Byggteknisk forskrift (TEK10) Første del - Generelle bestemmelser (§§ 1-1 - 6-4) Kapittel 1. Felles bestemmelser (§§ 1-1 - 1-2) § 1-1. Formål § 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak ; Kapittel 2. Dokumentasjon av oppfyllelse av krav (§§ 2-1 - 2-3) § 2-1. Verifikasjon av funksjonskrav § 2-2. Verifikasjon av ytelser § 2-3 Byggteknisk forskrift (TEK17) Kapittel 1. Felles bestemmelser; Kapittel 2. Dokumentasjon av oppfyllelse av krav; Kapittel 3. Dokumentasjon av produkter; Kapittel 4. Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) Kapittel 5. Grad av utnytting; Kapittel 6. Beregnings- og måleregler; Kapittel 7. Sikkerhet mot naturpåkjenninger.

Der tiltakshaver velger byggteknisk forskrift (TEK10) skal dette fremgå av søknad om tillatelse til tiltak. (2) Kommunen kan etter søknad tillate at forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk legges til grunn også for søknader som kommer inn etter 1. januar 2019 § 29-4 Departementets tolkingsuttalelse - Forholdet mellom plan- og bygningsloven § 29-4, byggteknisk forskrift (TEK 10) § 6-3 og avstand til regulert byggegrense § 5-2 - Departementets tolking av pergola mv. og forholdet til grad av utnytting - bebygd areal (BYA (1) Med unntak for bestemmelser i kapittel 4, samt § 9-4 og § 9-6 til § 9-9 kan tiltakshaver fram til 1. juli 2011 velge om hele tiltaket skal følge forskriften eller bestemmelsene i forskrift 22. januar 1997 nr. 33 om krav til byggverk og produkter til byggverk Med unntak av § 14-2, § 14-4, § 14-5, § 14-6 og § 14-7 trer denne forskrift i kraft 1. juli 2010. § 14-2, § 14-4, § 14-5, § 14-6 og § 14-7 trer i kraft 1. januar 2013. Fra samme tidspunkt som første ledd oppheves følgende forskrifter

§ 6-3. Avstand - Direktoratet for byggkvalite

 1. Byggteknisk forskrift; Plan- og bygningsloven; Plan- og bygningsloven. Klage- og omgjøringssaker § 29-4 Departementets tolkingsuttalelse - Forholdet mellom plan- og bygningsloven § 29-4, byggteknisk forskrift (TEK 10) § 6-3 og avstand til regulert byggegrense Del/tip
 2. § 29-4 Departementets tolkingsuttalelse - Forholdet mellom plan- og bygningsloven § 29-4, byggteknisk forskrift (TEK 10) § 6-3 og avstand til regulert byggegrense Lov/forskrift: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift), Plan- og bygningsloven (2008
 3. Byggteknisk forskrift (TEK17) Kapittel 1 Felles bestemmelser; Kapittel 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav; Kapittel 3 Dokumentasjon av produkter; Kapittel 4 Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) Kapittel 5 Grad av utnytting; Kapittel 6 Beregnings- og måleregler; Kapittel 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninge
 4. Byggteknisk forskrift (Kapittel 11 Sikkerhet ved brann) § 11-1 Sikkerhet ved brann § 11-2 Risikoklasser § 11-3 Brannklasser § 11-4 Bæreevne og stabilitet § 11-5 Sikkerhet ved eksplosjon § 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk § 11-7 Brannseksjoner § 11-8 Brannceller § 11-9 Materialer og produkters egenskaper ved brann § 11.
 5. dre tiltak som ikke kan måles etter Norsk Standard NS 3940:2012 Areal- og volumberegninger av bygninger
 6. bestemmelsene i byggteknisk forskrift (TEK10). Denne veilederens kapittel 2 og 4 er veiledningen til bygg-teknisk forskrift (TEK10) kapittel 5 og 6. Redaksjonen har bestått av: Rådgiver Bjørn Bugge, Kommunal- og moderniserings-departementet (planavdelingen), seniorrådgiver Ron A. Emil Bakke, Kommunal- og moderniserings

Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12.11.2015 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 29-5, § 29-6 og § 30-6. Byggteknisk forskrift er det vanlige kortnavnet på Forskrift om tekniske krav til byggverk. Ofte omtales byggteknisk forskrift bare med forkortelsen TEK, gjerne sammen med årstallet den aktuelle (hoved-)versjonen ble vedtatt, TEK17 ble altså vedtatt i 2017. Forskriften inneholder krav til utforming og gjennomføring av tiltak etter plan- og bygningsloven for å ivareta hensynet til energi. Byggteknisk forskrift (Kapittel 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav) § 2-1 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav. Generelt § 2-2 Dokumentasjon for oppfyllelse av funksjonskrav. Underlag for detaljprosjektering § 2-3 Dokumentasjon for oppfyllelse av ytelser. Produksjonsunderlag § 2-4 Dokumentasjon av utførelse Referansestandarder til byggteknisk forskrift TEK17 med veiledning. Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning er en funksjonsbasert forskrift. I mange tilfeller er funksjonskravene også gitt som ytelseskrav i forskriften. TEK17 trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge

Byggteknisk forskrift (TEK 10) - Direktoratet for byggkvalite

§ 6-4. Areal - Direktoratet for byggkvalite

 1. Ny Byggteknisk forskrift 1. juli trer nyeste opp­datering av Forskrift om tekniske krav til bygg­verk (Bygg­teknisk for­skrift) i kraft. Den inne­holder flere nye krav til røyk­varsler, brann­alarm­anlegg og slokke­anlegg
 2. dre tiltak som ikke kan måles etter Norsk Standard NS-3940 Areal- og volumberegninger av bygninger
 3. Prosjekterende, tiltaksklasse 1. Fagområdet omfatter prosjektering av brannalarmanlegg. Tiltaksklasse for prosjektering vil være avhengig av bygningens risikoklasse (RKL) og brannklasse (BKL), jf. veiledning til byggteknisk forskrift § 11-2 tabell 1, og § 11-3 tabell 1, samt størrelse av bygningen

 1. Samlingen inneholder et utvalg av referansestandarder til Del 3/Kap 11 - Sikkerhet ved brann - av byggteknisk forskrift. Språk: Produktinformasjon Vis innhold av samling . Bestill . Få nettbasert tilgang. Referansestandarder TEK - Del 3/Kap 13. Standardsamling (Elektronisk) NOK 4 750.
 2. Byggteknisk forskrift (TEK17 ) III Strålingsmiljø § 13-5. Radon (1) I bygning med rom for varig opphold skal årsmiddelverdi for radonkonsentrasjon ikke oversge 200 Bq/m 3. Kravet l maksimal radonkonsentrasjon gjelder årsgjennomsniet, målt i samsvar med måleprosedyrene fra Staten
 3. imumskrav til egenskaper et bygg må ha. Her finne
 4. 4 Avslutning . Advokatforeningen ser positivt på forslaget til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) § 11-6 ved at det innføres et nytt sjuende ledd om krav til avstand mellom campingenheter på campingplasser regulert til campingformål. Vennlig hilse
 5. I byggteknisk forskrift brukes mange begreper. For å gjøre byggteknisk forskrift lettere å forstå er de mest sentrale begrepene definert i denne bestemmelsen. Tydelige definisjoner er ment å bidra til redusert tidsbruk ved prosjektering, uavhengig kontroll og tilsyn
 6. st 6 m 2

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk

 1. Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 26. mars 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 11-1, § 12-1, § 21-10, § 23-8, § 27-6, § 28-1, § 28-7, § 29-3,.
 2. 2. Forslag til endringer i byggteknisk forskrift kapittel 14 Energi Dette kapittelet omtaler forslaget til endring i kapittel 14-4 andre ledd i byggteknisk forskrift (TEK17). Forslaget medfører ikke endringer for byggeforskrifter for Longyearbyen3. 2.1 Forslag til endring i § 14-4, andre ledd Endringen i forskriftsteksten er merket i kursiv
 3. Rettet 01.01.2015 (§ 12­7 (4) bokstav b) Korttittel Byggteknisk forskrift (TEK 10) Kapitteloversikt: Første del ­ Generelle bestemmelser (§§ 1­1 ­ 6­4) Andre del ­ Naturpåkjenninger, uteareal og ytre miljø (§§ 7­1 ­ 9­10) Tredje del ­ Krav til byggverk (§§ 10­1 ­ 15­15
 4. Forslag til ny § 14-4 annet ledd i byggteknisk forskrift (TEK17) Datert 24. april 2018. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har sendt ut høring om endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
 5. Kurs i endret byggteknisk forskrift - TEK 17 På kurset går vi gjennom ny teknisk forskrift, TEK 17 som ble satt i kraft fra 1. juli 2017. Du får innsikt i hvilke endringer dette innebærer: Hva er nytt og hva betyr det for deg og din bedrift
 6. Byggteknisk forskrift (TEK17 ) Lukk all veiledningstekst Kapittel 1 Felles bestemmelser § 1-3. Definisjoner I forskriften menes med I byggteknisk forskrift brukes mange begreper. For å gjøre byggteknisk forskrift lettere å forstå er de mest sentrale begrepene denert i denne bestemmelsen. Tydelige denisjoner er ment å bidra ti
 7. Det vises til forskrift om tiltaks- og grenseverdier, kapittel 4 « Stråling ».Det vises også til forskrift om utførelse av arbeid kapittel 15 « Ioniserende stråling » og kapittel 16 «Kunstig optisk stråling ».. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har gitt anbefalte grenseverdier for radon i luft

Ny byggteknisk forskrift for campingplasser 18. mars 2019 / i Uncategorized @nb / av Frode S Som noen kanskje har fått med seg så er det foreslått en rekke endringer i TEK17 § 11-6 som nå er sendt ut på høring Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Følgende uttalelse er levert via direktoratets nettportal: § 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo. 10.02.2017 . I NOU 2015:16 foreslo overvannsutvalget å inkludere sikkerhet mot overvann i § 7-2 (en samlebetegnelse for flom, stormflo og overvann kan være oversvømmelse. Side 4 av 16 Filsti: K:\xxx\Faggrupper\30 Inneklima og energi\05 - Egne produksjoner\Høringer\TEK17\Høringsuttalelse Erichsen & Horgen AS-Forslag ny byggteknisk forskrift (TEK17).docx Nydalsveien 36, postboks 4464 Nydalen, 0403 OsloT: 22 02 63 00 E: oslo@erichsen-horgen.n Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk (§§ 4 - 10) Kapittel 3. Forebyggende plikter for brukeren av byggverk (§§ 11 - 13) Kapittel 4. Kommunens forebyggende plikter ( §§ 14 - 22) Kapittel 5. Krav til produkter (§23) Kapittel 6. Sluttbestemmelser (§24) FORSKRIFT OM BRANNFOREBYGGIN

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Rambergveien 9, 3115 Tønsberg. Postboks 2014, 3103 Tønsberg. Telefon: 33 41 25 00 - Faks: 33 31 06 60, E-post: postmottak@dsb.no Organisasjonsnummer: 974 760 98 Ny byggteknisk forskrift 2010 -TEK10 •Universell utforming •Energi •Avfall 3. Universell utforming i ny byggteknisk forskrift. Likestilt bruk av byggverk Flere universelt utforma arbeidsbygg Vi vil ha brukbare ute - områder Flere tilgjengelige boliger Prinsippet om universel Etasjer Byggteknisk forskrift av 2010 (TEK10) opererer med følgende definisjon: Alle etasjer som inneholder hoveddel og tilleggsdel regnes inn i etasjetallet. Som hoveddel i boliger regnes oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad, vindfang, entre mv. og kommunikasjonsveier mellom disse rommene (jf

Prosjekterende, tiltaksklasse 3. Fagområdet omfatter prosjektering av brannalarmanlegg. Tiltaksklasse for prosjektering vil være avhengig av bygningens risikoklasse (RKL) og brannklasse (BKL), jf. veiledning til byggteknisk forskrift § 11-2 tabell 1, og § 11-3 tabell 1, samt størrelse av bygningen Prosjekterende, tiltaksklasse 2. Fagområdet omfatter prosjektering av brannalarmanlegg. Tiltaksklasse for prosjektering vil være avhengig av bygningens risikoklasse (RKL) og brannklasse (BKL), jf. veiledning til byggteknisk forskrift § 11-2 tabell 1, og § 11-3 tabell 1, samt størrelse av bygningen byggesaksforskriften § 6-3 om plassering av tiltak, og byggteknisk forskrift§ 11-1 fjerde ledd. 1. De generelle avstandsbestemmelsene i plan- og bygningslovgivningen: 4 meter fra grense, 8 meter mellom bygninger eller 2 meter fra bod/uthus til naboens bygning Fuktsikring i byggteknisk forskrift. En av målsetningen med den nye byggtekniske forskriften er å redusere fuktskader i bygninger. Av. Stig Grindahl - 10/01/2011. 0. Del på Facebook. Tweet . Å bo i en fuktig bolig kan doble risikoen for å utvikle astma og andre typer luftveisplager

Byggteknisk forskrift (TEK17) - Byggeregle

 1. Byggteknisk forskrift (TEK17 ) Lukk all veiledningstekst I Generelle krav til sikkerhet ved brann § 11-1. Sikkerhet ved brann Hovedformålet med å stille krav til sikkerhet ved brann, er å redusere sannsynligheten for tap av liv og helse ved brann til et akseptabelt lavt nivå
 2. Ny byggteknisk forskrift. Advokatfirmaet Wulff. Marita Pedersen. juli 17, 2017. Forskrift 21. juni 2017 nr. 840 om tekniske krav til byggverk ( TEK17) trer i kraft 1. juli 2017 og opphever fra samme tid forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk
 3. Plassering av tiltaket. pbl §29-4 Byggteknisk forskrift TEK10 Annet. Beskriv: Det søkes om dispensasjon fra følgende bestemmelser i tilknytting til ovennevnte: (Beskriv hvilke bestemmelser i lov/plan/forskrift det søkes dispensasjon fra) Omfang av dispensasjons Dispensasjon etter pbl § 19-1 (permanent
 4. Energikrav i byggteknisk forskrift - TEK10 TEK10 regulerer nybygg og rehabilitering. Ifølge de nye reviderte energikravene (gjeldene fra 01.01.2017) skal alle vinduer i boligbygg og i hytter som er større enn 150m², ha en gjennomsnittlig U-verdi på 0,80 eller lavere. U-verdi angir varmetap pr m² vindu
 5. 3.3.2020 Forslag til endringer byggteknisk forskrift § 7-2 m.m. om sikkerhet for overvann - Direktoratet for byggkvalitet https://dibk.no/byggereglene/horinger.
§ 11-6

TEK17 - Byggteknisk forskrift Påmeldingsskjema. Dato og tid: 5.mars 2020 kl 08:30-15:00. Varighet: 1 dag Arrangør: EBA Pris: Kr 3750,- for medl EBA/BNL. Kr 4400,- for andr Fra 1. juli fornyes og forenkles den byggtekniske forskriften TEK17. Norges Eiendomsmeglerforbund avga høringsssvar på TEK17 hvor vi valgte å «fremheve viktigheten av at effektivisering og kostnadsreduksjon ikke går på bekostning av de krav tiden stiller til tilfredsstillende kvalitet og bomiljø.». I de nye TEK 17 er kravet «myket opp» og det heter her kun at boenheter skal ha.

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF. Her er noen små kommentarer knyttet til feltene brannteknisk sikring: jfr. byggteknisk forskrift kap. 11 ! settkryssirub r lternati so alt 1 alt 11 eier av gnr pÅtar seg Å sikre det omsØkte bnr bygget brannteknisk 1 samsvar med byggtekmsk forskrift. dette medfØrer at nabo har mulighet til Å fØre opp bygnng en avstand av 4 m fra nabogrensen eier av gnr bnr forplkter seg ikke Å bygg Byggteknisk forskrift eller TEK 10 som den vanligvis benevnes, inneholder de viktigste reglene for utførelse av bygning. Den gjelder for bygninger som er påbegynt etter 1.7.10. Det gjelder overgangsregler som innebærer at tiltakshaver kan bestemme om den gamle forskriften fra 1997 skal gjelde istedetfor den nye fra 2010 4. februar 2020 | Ett steg nærmere nye utsliprav for fyringsanlegganlegg på 1-50 MW; Stortinget endrer byggteknisk forskrift (TEK) 20. mai 2016. Minst 60 % av varmebehovet i bygg over 1000 kvadratmeter må dekkes av annet enn direktevirkende elektrisitet

Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) - Lovdat

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) HLF (hørselshemmedes Landsforbund) takker for invitasjon til å komme med tilbakemeldinger og overbringer med dette våre innspill til høringen om TEK 17. HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med rundt 62 50 Fortsatt høye priser: Boligmarkedet i Bergen lite påvirket av koronakrisen 6. mai 2020 Slik gikk prisene i april: - Korona har påvirket boligprisene, men kanskje ikke så mye 6. mai 2020 Her får du billigst boliglån nå 6. mai 202

§ 29-4 Departementets tolkingsuttalelse - Forholdet mellom

Byggteknisk forskrift konkretiserer kravene. Byggteknisk forskrift stiller krav til dagslys og utsyn. Veiledningen til forskriften sier blant annet at i «byggverk for publikum og arbeidsbygning vil i tillegg alle arbeidsrom og publikumsrom være rom for varig opphold Byggteknisk forskrift 2010 (TEK 10) Byggteknisk forskrift eller TEK10 som den vanligvis benevnes, inneholder de viktigste reglene for utførelse av bygning. Den gjelder for bygninger som er påbegynt etter 1.7.10. Det gjelder overgangsregler som innebærer at tiltakshaver kan bestemme om den gamle forskriften fra 1997 skal gjeld 16.4 m² kjØkken 53.0 m² stue tf dm peis lev. ikke av fhv vuk 5.1 m² bod 1 u/m 10 - 21 / 21 v adk all prosjektering utenfor fasade henvises til prosjektering av utearealer, se utomhusplan. 13 - 15 afh marin 9 - 21 10 - 21 h tät g gvf vegghØyde 1000mm 3.3 m² wc/d 6.1 m² entrÉ 9 - 21 ritad av bet ant Ändringen avser sign datum granskad a Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Forslag til ny forskrift. 10.02.2017 OBOS mener det er stort behov for å forenkle byggteknisk forskrift. Vi er opptatt av både å få til en bedre struktur med klare og etterprøvbare krav, digitalisering av regelverket for å gjør

Plan- og bygningsrett - regjeringen

Kjøp 'Plan- og bygningsloven ; Byggesaksforskriften : (forskrift om byggesak) av 26. mars 2010 nr. 488 : med endringer, sist ved forskrift av 3. oktober 2019 nr. 1304 (i kraft 1. januar 2020) ; Byggteknisk forskrift : (forskrift om tekniske krav til byggverk) av 19. juni 2017 nr. 840 : med endringer, sist ved forskrift av 11. juni 2018 nr. 854, (lov om planlegging og byggesaksbehandling) av. HØRINGSSVAR-Forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energiforsyningskrav for bygninger over 1000m² OPPSUMMERING Forbrukerrådet viser til høringsbrev fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), sendt 13.02.2018. I Høringsnotatet forslås det å gjøre endringer i § 14-4 i TE Studenter vil smelte byggteknisk forskrift sømløst inn i digitale verktøy. BIM-studentene Anders Nordby Lars Sandviken Herman Horsle og Marius Skaugrud gjør seg klar til å løse oppgaven på TEKathon. Publisert: 11.05.2018 15:57

Kapittel 6 Beregnings- og måleregler - Direktoratet for

Byggteknisk forskrift (Kapittel 4 Dokumentasjon for

§ 12-6. Kommunikasjonsvei. 10.02.2017 § 12-6 sjette ledd bokstav c: Skilt, merking og etasjetall. Universell er kritiske til forslaget om å endre krav til synlig luminanskontrast mellom tekst og bunnfarge på skilt, merking og etasjetall fra 0,8 til 0,4. Luminanskontrast er blant de viktigste kriteriene for å kunne oppfatte visuell informasjon 4. Avtrekksrør fra grunnen må utformes slik at avtrekksluften ikke trekker inn i huset eller gir høye radonkonsentrasjoner i oppholdssoner utendørs. 5. Det må planlegges for eventuell framtidig plassering av vifte og avkast. 6. Trykkendringen ved bruk av vifte må ikke bli så stor at kald uteluft suges inn under bygget Forskrift om tekniske krav til byggverk Byggteknisk forskrift-TEK 17. Unntak 4 om. De nevnte normene foreligger p bde norsk, engelsk, fransk og tysk 26. Mar 2010. Forskrift om byggesak; Forskrift om tekniske krav til byggverk: byggteknisk forskrift av 26. Mars 2010 nr. 489: med endringer, sist ved forskrift 10. Mai 2013

4 1. Innledning På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) forslag til ny §14-4 annet ledd i byggteknisk forskrift (TEK17) på høring. Bestemmelsen regulerer energiforsyningen i bygg. Høringsfristen er 20.04.201 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Forslag til ny forskrift. 09.02.2017 Byggmesterforbundet registrerer at hovedhensikten med forslagene til ny teknisk forskrift er et enklere og tydeligere regelverk som bidrar til reduserte byggekostnader, samtidig som det er enklere å forstå og etterleve Byggteknisk forskrift (TEK17) stiller krav til at alle nye bygninger som er beregnet for varig opphold, skal oppføres med radonforebyggende tiltak. I tillegg stiller forskriften krav om at nybygg skal ha et radonnivå i inneluft under 200 Bq/m 3. Forskriftens fulle navn er forskrift om tekniske krav til byggverk. Kravene er

Forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser Høringsfrist 030519 Byggesaksavdelingen har fått oversendt et høringsutkast for foreslått regelendring i teknisk forskrift vedrørende avstand mellom campingenheter på campingplasser. Høringsfrist er 3. mai 2019 4 Støyvurdering 5 Støykart 6 Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 7 Informasjon om uttalelse fra Statens vegvesen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Rådmannens anbefaling Fagkomité1 viser til plan-og bygningsloven § 19-2 og avslår søknad om dispensasjon fra støykravene i byggteknisk forskrift. Begrunnels Dette fremgår av Byggteknisk forskrift, hvor gjeldende utgave pr. 2017 ble utgitt i 2010 (ofte kalt TEK 10). For bl.a. lydforhold gjelder minstekravene som fantes da leiligheten ble bygget eller sist ble rehabilitert. De første lydkravene ble innført 1924 i Oslo; på landsbasis i 1949. De gjaldt til å begynne med bare for lydisolasjon

Byggteknisk forskrift (Kapittel 11 Sikkerhet - Byggfors

Grenseverdiene i denne standarden kan anvendes til å kontrollere om bygninger oppfyller kravene til lydforhold i Byggteknisk forskrift (TEK10). Standarden kan også brukes for regelsjekk. NS 8175 gir mulighet for produsenter til å deklarere lydklasser for bygninger, og gir anvisning for å oppfylle lydkrav etter byggteknisk forskrift Forslag til endringer i byggteknisk forskrift om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser 10.04.2019 , Nyhet På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) lagt ut høring på forslag om endringer i TEK17 § 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Oslo kommunc Byrådsavdeling for byutvikling Plan- og byemngseiaten Posthoks 364 Sentnnu 0102 Os1.0 1 JUL 7014 E3ME;_YJ1LPCSLO D:r.•-,r sakatah 7KIN:1.141.2;, IIORING - FORSLAG TIL ENDRINGER I 131-GGTEKNISK FORSKRIFT

Forskrift om brannforebygging (gjeldene fra 1. januar 2016) Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) Forskrift om gassapparat og utstyr; Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringe § 5-4. Krav til sement og sementholdige stoffblandinger § 5-5. Krav til pusteluft fra fyllingsanlegg § 5-6. Forbud mot arbeid med spesielle kjemikalier Kapittel 6 Klassifisering av biologiske faktorer § 6-1 Kjøp Plan- og bygningsloven m/byggesaksforskrift og byggteknisk forskrift fra Tanum Plan- og bygningsloven m/byggesaksforskrift og byggteknisk forskrift - med endringer, sist ved lov av 16. juni 2017 nr. 63 (i kraft 1. januar 2018 Plan- og bygningsloven ; Byggesaksforskriften : (forskrift om byggesak) av 26. mars 2010 nr. 488 : med endringer, sist ved forskrift av 6. november 2018 nr. 1674 (i kraft 1. desember 2018) ; Byggteknisk forskrift : (forskrift om tekniske krav til byggverk) av 19. juni 2017 nr. 840 : med endringer, sist ved f (*3 Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489). § 4 Plikt til kartlegging og planlegging Enhver skoleeier plikter å foreta en kartlegging av universell utforming av sine skolebygg, og utforme en plan for å oppnå kravene til universell utforming i gjeldende byggteknisk forskrift

§ 11-12Utforming/byggteknisk forskrift | EB Produkter

Now showing results in the standards content for byggteknisk forskrift Viewing results 1 - 10 of 148. NS 8175:2019. Standard. NOK 652,00 (excl. VAT) Preview . Acoustic conditions in buildings - Sound classification of various types of buildings. Forskrift Om Vern Mot Støy På Arbeidsplassen Gallery photograph 4. Byggteknisk forskrift (TEK17) - Direktoratet for byggkvalitet photograph. photograph 5. SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV DAGMAMMA Forskrift photograph. photograph 6. Kurskatalog AOF Midt-Norge høst 2013 og vår 2014 by Knut photograph Last ned forskriften som PDF. Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 6. desember 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-2, § 1-3 tredje ledd, § 1-4, § 4-1 første til fjerde ledd, § 4-3 første, andre, fjerde og femte ledd, § 4-4 femte ledd, § 4-5 første ledd, § 18-1.

Våtromsnormen viser hvordan du følger byggereglene

Regjeringen har sendt ut på høring forslag til ny byggteknisk forskrift (tek17). Høringsfrist var 10. februar 2017. Rakkestad kommune har ikke levert eget høringssvar på denne forskriften. Norges handikapforbund har engasjert seg i høringen, først og fremst på grunn av reduserte krav til universell utforming i forslaget til ny forskrift (Opphevet 15 feb 2010 ved forskrift 12 feb 2010 nr. 160.) Regelverk (lov eller forskrift) § 10. Fornyet behandling etter avslag i klagenemnd ↓ Vis alle (6) KAPITTEL: 3. Oppnevning av primær- og klagenemnd m.m. Regelverk (lov eller forskrift) § 11. Oppnevning og sammensetning av primærnemnd Riksarkivarens forskrift er inndelt i 13 kapitler. Kapittel 9-12 har ikke innhold ennå. Kapittel 1. Arkivplan . Kapittel 2. Arkivlokaler og oppbevaring av arkiv . Kapittel 3. Krav til arkivsystem og elektronisk behandling . Kapittel 4. Periodisering . Kapittel 5. Elektronisk arkivmateriale. Lagringsmedier, format og avlevering . Kapittel 6

 • Susan sarandon freund.
 • Fa cup 5th round dates.
 • Beskyttelsesfilm støtfanger.
 • Røyksopp konsert.
 • Finn nye venner.
 • Marex 350cc.
 • Sputnik spring break checkliste.
 • Honda auto.
 • Neue c klasse kombi.
 • Pannekaker uten egg med banan.
 • Sehenswürdigkeiten plattling deggendorf.
 • Fysisk mishandling.
 • Detmold kunstmarkt 2017.
 • Welche krankenkasse übernimmt fitnessstudio kosten.
 • Key butler.
 • Waldhaus bad nauheim.
 • Rails skjorte oslo.
 • Hvordan lage sandstrand.
 • Karaktergaranti sonans.
 • Nordens flagga.
 • Følgeskjema samordna opptak.
 • Hvordan legge kontaktpapir på bøker.
 • Baltic hotel zinnowitz.
 • Tortilla chips old el paso.
 • E bike verleih maurach.
 • Bue materiale.
 • Freie evangelische gemeinde speyer.
 • Ausflugsziele rund um deggendorf.
 • Vaniljecupcakes manuela.
 • 5.1 4 surround.
 • Work and travel österreich australien.
 • Matrigma test tips.
 • Zumba kempten allgäu.
 • Aodhan aussprache.
 • Nordic season premium burbank.
 • Time warp line up 2018.
 • Gantt skjema mal.
 • Ice age tiger name.
 • Jotun asfalt.
 • Softlan sensitive.
 • Vårruller thai oppskrift.